Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Studentom Niepełnosprawnym
Michał  Podolak
pok. 111 (I piętro)
tel. 94 342 67 66 w. 31
e-mail: m.podolak@pwsz-koszalin.pl
Dyżury - poniedziałek/piątek    godz. 11:00-12:00


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów znajdują się w zakładce : Pomoc materialna


Pomoc finansowa dla studentów niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny Samorząd – MODUŁ II"

Dla mieszkańców Koszalina PFRON w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18  „Aktywny samorząd” – Moduł II.
 

 Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które:

  1. Posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  2. Pobierają naukę w szkole wyższej (m.in. studia pierwszego i drugiego stopnia, studia podyplomowe).

W ramach dofinansowania ze środków PFRON przewiduje się następujące formy wsparcia:

  1. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – do 1000 zł,
  2. opłatę za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochody wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

  1. 700 zł – w sytuacjach, które określi realizator programu,
  2. 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
  3. 300 zł  - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny,
  4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów.

UWAGA!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach roku akademickiego 2017/2018 – do 10.10.2017r.

Wnioski można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie,
al. Monte Cassino 2, pokój 18 lub ze strony internetowej: mopr.koszalin.ibip.pl z linku: PFRON//Aktywny samorząd/ rehabilitacja społeczna.

Wnioski należy złożyć bezpośrednio w MOPR w Koszalinie. Dopuszcza się możliwość składania wniosków drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego). Kontakt tel. 94 316 03 07

 

 

Więcej informacji na tablicy informacyjnej.

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1
75-582 Koszalin

Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06