Nowy kierunek studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

            Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie informuje, że otrzymała zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki na prowadzenie kształcenia na nowym  kierunku studiów - jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia stacjonarne i niestacjonarne).

            Kierunek wychodzi naprzeciw bieżącym i przyszłym potrzebom rynku pracy oraz wyzwaniom stojącym przed nowoczesną edukacją.  Realizacja zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę naukową, specjalistów, praktyków oraz zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia zapewnia realizację standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 

Sylwetka absolwenta

            Absolwent dziesięciosemestranych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyska tytuł magistra pedagogiki w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, tym samym zdobędzie kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

            Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę z pedagogiki i psychologii dziecka w wieku przedszkolnym i ucznia klas I-III szkoły podstawowej, pozna organizację i funkcjonowanie przedszkoli i szkół podstawowych oraz zdobędzie wiedzę na temat poszczególnych przedmiotów kształcenia oraz metodyki nauczania w przedszkolu i szkole.

          Absolwent posiadać będzie umiejętności efektywnego przekazywania wiedzy, prowadzenia zajęć, podejmowania skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych, absolwent będzie umiał odpowiednio zaplanować, zrealizować i monitorować przebieg działań dydaktyczno-wychowawczych, będzie umiał sprawdzać osiągnięcia edukacyjne uczniów. Zdobędzie umiejętności związane z szeroko rozumianym wsparciem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i skutecznym komunikowaniem się ze wszystkimi podmiotami procesu edukacyjnego.

            Absolwent zostanie przygotowany do poszanowania etyki zawodowej, pracy w różnorodnych kulturowo grupach, absolwent będzie umiał konstruować własny rozwój zawodowy i skutecznie wzbogacać, doskonalić swoją wiedzę i kompetencje w zakresie praktycznego działania, umiejętności te pozwolą absolwentowi tworzyć własny warsztat metodyczny.

            Program studiów jest programem o profilu praktycznym, obejmuje przedmioty przewidziane w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Przedmioty te realizowane będą w sposób praktyczny, osadzony w rzeczywistości edukacyjnej, prowadzone przez praktyków. W programie studiów przewidziano moduły rozszerzające w zakresie terapii pedagogicznej i psychoprofilaktyki.


Przykładowe przedmioty w toku studiów:

 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Koncepcje dziecka i dzieciństwa
 • Komunikacja interpersonalna
 • Psychologia uczenia się i nauczania
 • Metodyka edukacji społeczno - przyrodniczej
 • Metodyka edukacji plastycznej
 • Metodyka edukacji polonistycznej
 • Metodyka pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Podstawy diagnostyki edukacyjnej w przedszkolu
 • Modele wspierania rozwoju dziecka
 • Projektowanie terapii pedagogicznej
 • Terapia trudności w uczeniu się czytania i pisania
 • Podstawy prawne profilaktyki i pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • Metodyka rozwijania zdolności twórczych dzieci i młodzieży.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna otrzymuje tytuł magistra, który uprawnia do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) i studiach podyplomowych.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06