STUDIA PODYPLOMOWE

Nabór na studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020

Zapraszamy!

 


W roku akademickim 2019/2020  PWSZ w Koszalinie prowadzi nabór na następujące studia podyplomowe:

 

 

Czas trwania

Cena 

za  1 semestr
 

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego (we współpracy z CEN) –

 

 3 semestry

950 zł

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika
(we współpracy z CEN)

 

2 semestry

1200 zł

Podyplomowe studia wychowania fizycznego

 

3 semestry

1350 zł

Zarządzanie w oświacie

 

2 semestry

1200 zł

Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych

 

3 semestry

1100 zł

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – przygotowanie do roli nauczyciela wspomagającego

3 semestry

1100 zł

 

 

Warunkiem uruchomienia edycji jest zebranie grupy 15-osobowej.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Kwestionariusz osobowy
  3. Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  4. Ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  5. 2 zdjęcia  3,5 cm x 4,5 cm

Komplet dokumentów (w koszulce A4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Referat ds. Nauczania

ul. Leśna 1

75-582 Koszalin

z dopiskiem na kopercie „Studia podyplomowe”

 

W niektórych przypadkach konieczne może być przedstawienie dokumentów innych, niż wymienione powyżej, jeśli wymaga tego specyfika studiów podyplomowych.

Ostateczne przyjęcie na studia następuje po wniesieniu opłaty. Opłaty są wnoszone po otrzymaniu informacji z Uczelni o uruchomieniu edycji na rachunek:

PKO BP S.A. Oddział I w Koszalinie 

 69 1020 2791 0000 7102 0193 0866

 

Nazwa odbiorcy:  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Adres odbiorcy:  75-582  Koszalin,  ul. Leśna  1

Tytuł przelewu:   opłata za studia podyplomowe (nazwa studiów)

Kwota: np.   1000,00 zł

Nazwa nadawcy: np. Jan Nowak

Adres nadawcy: np. 75-345 Koszalin, ul. Szkolna 3

 

Dodatkowe informacje: 
tel. 94 342 67 66 w. 24 lub 30 (w godz. 9.00 – 14.00)

e-mail: kursy@pwsz-koszalin.pl


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06