Administracja

Opis kierunku

NOWOŚĆ  - NABÓR OD ROKU AKADEMIKCIEGO 2023/2024

 

Instytut Spraw Społecznych
Kierunek Administracja 
Zakład Administracji

 

          Studia I stopnia na kierunku Administracja trwają 3 lata (6 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

 

           Kierunek „administracja” studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym w programie studiów łączy wiadomości z obszaru nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych w zakresie administracji publicznejadministracji biznesu, administracji usług społecznych ze szczególnym uwzględnieniem w programie studiów obszaru technologii informacyjnej i e-administracji

 

        Proponowany kierunek studiów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się otoczenia, transformacji administracji „papierowej” na „elektroniczną”, gdzie urzędy, instytucje państwowe i firmy prywatne wprowadzają na stałe do użytku systemy komputerowe, aby usprawnić  swoje funkcjonowanie.

W toku studiów zostaną zastosowane nowoczesne metody zajęć prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę naukową, specjalistów i praktyków, mających doświadczenie zawodowe związane z szeroko rozumianą administracją. Ponadto część programu studiów realizowana będzie w  przedsiębiorstwach i  instytucjach prywatnych w ramach rozbudowanego systemu praktyk zawodowych.

             

Sylwetka absolwenta kierunku Administracja                                                                                 

          Absolwent kierunku administracja będzie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu prawa i powiązanych dyscyplin w celu analizy problemów zawodowych (społecznych, gospodarczych)  i poszukiwania ich rozwiązywania.  Absolwent nauczy się swobodnie poruszać w przepisach prawa administracyjnego; realizowania zadań w kontaktach biznesu z administracją publiczną; tworzyć profesjonalną dokumentację, rozpoznawać wpływ działalności państwa na funkcjonowanie podmiotów biznesowych. Przetwarzać, analizować i wykorzystywać wiedzę oraz informacje związane z funkcjonowaniem systemu administracji publicznej w Polsce i UE, z uwzględnieniem aspektów racjonalnego gospodarowania zasobami publicznymi.

            Absolwent realizując zajęcia zdobędzie wiedzę z zakresu obowiązujących procedur w jednostkach administracyjnych, w jaki sposób prawidłowo zabezpieczać i przetwarzać dane oraz wykorzystywać narzędzia informatyczne we współczesnej administracji. Uzyska wiedzę na temat podstawowych instytucji publicznych, interpretacji i stosowania prawa, będzie również przygotowany do zorganizowania i podjęcia własnej aktywności zawodowej polegającej na prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

        Program studiów kładzie szczególny nacisk na rozwój takich kompetencji jak specjalistyczna, fachowa wiedza, odporność na stres, wysoki poziom etyki zawodowej, umiejętność komunikowania się i pracy w grupie, umiejętność motywowania innych oraz ścisłe przestrzeganie procedur, norm i przepisów prawnych. Równie ważne jest  wykształcenie takich kompetencje jak: znajomość języków obcych, wiedza z zakresu zarządzania i organizacji czasu pracy, wrażliwości i zrozumienie  w pracy z innym człowiekiem.


Przykładowe przedmioty w toku studiów:

 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Postępowanie administracyjne
 • Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej
 • Organizacja pracy biurowej i kancelaryjnej
 • Zamówienia publiczne
 • Podstawy ubezpieczeń społecznych
 • Instytucjonalna ochrona praw konsumenta
 • Postępowanie karno-skarbowe
 • Controlling w administracji
 • Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Systemy i e-usługi administracji publicznej
 • E-administracja w biznesie
 • Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego
 • Podstawy rachunkowości
 • Techniki negocjacji i mediacji w administracji
 • Etyka w sferze publicznej
 • Komunikacja społeczna
 • Zarządzanie projektami
 • Pozyskiwanie środków z UE
 • Podstawy ekonomii (mikro i makro)
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim i rozwój zasobów ludzkich

 

Za najważniejsze miejsca pracy naszych przyszłych absolwentów należy uznać:

 • rządowe instytucje publiczne,
 • urzędy gminy, urzędy  miasta, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy,  jednostki samorządu terytorialnego (ośrodki pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, przedszkola, jednostki komunalne, i inne),
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia, uczelnie,
 • urzędy skarbowe, urzędy celne, urzędy kontroli, urzędy wymiaru sprawiedliwości,
 • Policja, Siły Zbrojne RP, Straż Graniczna, inne służby
 • biznes, organizacje pozarządowe, instytucje międzynarodowe, w tym UE.

 

Potencjalne stanowiska pracy:

 • specjalista z zakresu administracji
 • urzędnik w dziale obsługującym firmy
 • administracyjny pracownik przedsiębiorstwa
 • referent, specjalista w urzędach miejskich, gminnych, urzędach marszałkowskich i starostwach powiatowych
 • pracownik działu personalnego, referent, sekretarz
 • pracownik administracyjnych w biurach rachunkowych lub biurach podatkowych, kancelariach, organizacjach pozarządowych i firmach prywatnych.

 

Zdobyta wiedza i umiejętności absolwenta przyczynią się do profesjonalizmu i fachowości w wykonywaniu pracy zawodowej, zwłaszcza w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu e-administracji.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06