Pielęgniarstwo

Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo w PWSZ w Koszalinie?

     Pielęgniarstwo to kierunek studiów, który pozwala uzyskać kwalifika­cje i kompetencje niezbędne w zakresie sprawowania holistycznej opieki nad zdrowiem ludzkim. Stwarza możliwość zdobycia szerokiej wiedzy ogólnej z zakresu nauk medycznych oraz wiedzy szczegółowej z okre­ślonych dziedzin pielęgniarstwa. Studia przygotowują do pełnienia złożonej roli zawodowej i wynikających z niej funkcji, m. in.: promowania zdrowia, profilaktycznej, opiekuńczej, terapeutycznej, wychowawczej. Edukacja na tym kierunku kształ­cenia uwzględnia i odzwierciedla zmiany, jakie dokonują się współcze­śnie w praktyce pielęgniarskiej w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

 

    Program pielęgniarstwa realizowany w PWSZ uwzględnia nowe treści, niezbędne w kształceniu, jest zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi  i został pozytywnie zaopiniowany przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego.

 

Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo w PWSZ w Koszalinie?

- świetna baza,

- zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku uczelni,

- zajęcia kliniczne i praktyki zawodowe odbywają się w szpitalu – w bezpośrednim sąsiedztwie,

- zajęcia praktyczne  odbywaja się w nowoczesnym  Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej na terenie uczelni;

-  w procesie kształcenia bierze udział profesjonalna kadra wykładowców,

-  studia realizowane są zgodnie ze standardami kształcenia obowiązującymi w krajach UE,

-  studenci pielęgniarstwa mogą rozwijać swój potencjał naukowy poprzez aktywny udział w kołach naukowych, prowadząc badania naukowe, pisząc artykuły, publikując je.

 


Studia pierwszego stopnia - licencjackie

Instytut Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego
Kierunek  Pielęgniarstwo
Zakład  Pielęgniarstwa
Kierownik Zakładu Pielęgniarstwo

dr Marzena Rypina

email: m.rypina@pwsz-koszalin.pl

 

Koordynator praktyk zawodowych

Koordynator zajęć praktycznych
mgr Danuta Kołodziej

d.kolodziej@pwsz-koszalin.pl

 

 

Studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo trwają 3 lata  (6 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym. Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

 

Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo?

Pielęgniarstwo, jako podstawowe ogniwo systemu ochrony zdrowia, staje się wiodącą dziedziną w opiece nad człowiekiem, rodziną, popula­cją. Pozwala na samodzielność oraz autonomię udzielanych świadczeń zdrowotnych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, kontynuowanie na­uki na studiach magisterskich.

 

Co po studiach?

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo jest przygotowany do:

· świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią,

· promocji i edukacji zdrowotnej,  

· działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej,  

· rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych.

 

Zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej:

·  szpitalach,

·  zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,

·  placówkach nauczania i wychowania,

·  ośrodkach służb medycyny,

·  zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych,

·  ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej.

 

Wybrane przedmioty w 3-letnim toku studiów licencjackich:

 • Podstawy pielęgniarstwa,
 • Podstawowa opieka zdrowotna,
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne,
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne,
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne,
 • Rehabilitacja i pielęgniarstwo niepełnosprawnych,
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne,
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne,
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w stanach zagrożenia życia,
 • Farmakologia,
 • Anatomia,
 • Zakażenia szpitalne i inne.

Studia drugiego stopnia - magisterskie

Instytut Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego

Zakład Pielęgniarstwa
Kierownik Studiów Niestacjonarnych 

dr Marzena Rypina

email: m.rypina@pwsz-koszalin.pl

 

Studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo trwają 2 lata  (4 semestry) i są prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku pielęgnarstwo zgodnie ze standardami kształcenia posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych.

W zakresie umiejętności potrafi:

 • rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji,
 • określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,
 • prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,
 • organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki,
 • organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,
 • wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych),
 • opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,
 • opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,
 • dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pielęgniarstwa,
 • dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć,
 • opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.

 

Osiągnięcie efektów kształcenia określonych w standardzie daje możliwość: świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią, promocji i edukacji zdrowotnej, działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej, rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, np. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach pomocy społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku. Może pracować także w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie.

 

Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).


Prezentacja kierunku Pielęgniarstwo

       1.    zakładanie rękawiczek

       2.    cewnikowanie

       3.    zakładanie sondy do żołądka 

       4.    strzykawki i igły

       5.    przygotowanie wlewu kroplowego

       6.    wlew dożylny

       7.    zestaw do próżniowego pobrania krwi

       8.    zakładanie wkłucia obwodowego


Rok akademicki 2022/2023


Studentka pielęgniarstwa na międzynarodowej konferencji Leczenia Ran

Studentka 3 roku Pielęgniarstwa Paulina Pawlak, przedstawicielka Koła Naukowego Pielęgniarstwa "Puls"  wzięła udział w konferencji Międzynarodowa Akademia Leczenia Ran, która odbyła się w dn.23-24.03.2023r.  w Krakowie. 

Mnóstwo przekazanej wiedzy, bardzo różnorodna tematyka dotyczącą leczenia ran (m. in. z nietypowych bloków rany w ginekologii, kardiochirurgii), a także ciekawe warsztaty to część poruszanych zagadnień.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z najnowszym rozwiązaniem WOUNDSCANNING służącym do skanowania ran i do realizowania fuzji obrazów termograficznych i fotograficznych oraz wykonywania obrysów 3D ran. Urządzenie ma na celu poprawę diagnostyki trudno gojących się ran oraz optymalizację procesów leczenia.


Dni otwarte PWSZ 2023

Prezentacja kierunku Pielęgniarstwo  podczas Dni Otwartych PWSZ 


PWSZ w Koszalinie bierze udział w Akcji #Movemeber

PWSZ w Koszalinie bierze udział w Akcji #Movemeber


Rok akademicki 2021/2022


Egzamin dyplomowy praktyczny studentów 3 roku w MCSM


Akcja promocyjna studentów 1 roku pielęgniarstwa

Studenci 1 roku kierunku #Pielęgniarstwo wzięli udział w akcji ph. „Zdrowo jeść, zdrowo żyć, zdrowym być - przede wszystkim zdrowie” w Zespół Szkół nr 8 w Koszalinie. Przyszłe pielęgniarki pod opieką Kierownik Zakładu mgr Doroty Wroniak badały ciśnienie krwi, cukier, wagę, BMI, wykonywały skórne testy alergiczne.


Ogólnopolska Studencka Konferencja Młodych Medyków - Legnica 2022

Studenci 1 roku kierunku Pielęgniarstwo: Daria Glińska, Gabrielle Galior, Jakub Popławski i Damian Wesołowski wzięli udział w IV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Młodych Medyków, która odbyła się 22 kwietnia br. w Collegium Witelona Uczelni Państwowej w Legnicy.

Była to już czwarta edycja konferencji zorganizowana przez Studenckie Koła Naukowe, której celem było umożliwienie studentom zaprezentowania swoich zainteresowań naukowych. Jednocześnie była to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów oraz integracji licznego środowiska młodych naukowców. Konferencja obejmowała 4 sesje z zakresu:

✔ Ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego

✔ Pielęgniarstwa i położnictwa

✔ Fizjoterapii

✔ Dietetyki.

Naszym studentom życzymy owocnej kariery naukowej.


Dni otwarte 2022


Prezentacja symulatora geriatrycznego TERi

26.01.2022r.  odbyła się prezentacja symulatora geriatrycznego najnowszej generacji TERi, którego Uczelnia zakupiła w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. Pozwoli on na zdobywanie umiejętności praktycznych przez studentów kierunków: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia. realizowanych w Uczelni. Symulator zdobył prestiżową nagrodę „2021 EMS World Innovation Award Winner” – jest to program, który wyróżnia najbardziej pionierskie produkty roku w branży medycznej, które były w pełni prezentowane na targach EMS World Expo w 2021.

TERi – to wszechstronny dwupłciowy symulator geriatryczny amerykańskiego producenta Nasco Healthcare z możliwością monitorowania parametrów życiowych, stanowiący kompleksową platformę symulacyjną. Niezwykle realistyczny wygląd, delikatna silikonowa skóra do złudzenia przypominająca naturalną, wygląd oraz ciężar dokładnie odzwierciedlający ludzką anatomię.

 

Media:


Studenci PWSZ biorą udział w akcji Movember 

Studenci PWSZ biorą udział w akcji Movember

 

Głos Koszaliński z dn.17.11.2021r.

https://gk24.pl/jak-listopad-to-akcja.../ar/c14-15907135


Rok akademicki 2020/2021


#PWSZ pomaga

Zakończmy ten rok sukcesem, by innym żyło się lepiej!!!

Z inicjatywy starościny  3 roku pielęgniarstwa - Izabeli Domblat studenci trzeciego roku pielęgniarstwa wraz z Samorządem Studenckim mają przyjemność zaprosić  do akcji charytatywnej na rzecz Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie. Przedświąteczny czas jest szczególnym okresem w roku, ponieważ wspólnie przygotowujemy się do radosnego czasu Świąt Bożego Narodzenia oraz do radosnego zakończenia roku. Zjednoczmy nasze serca i pomóżmy innym. Z powodu panujących obostrzeń chcemy zapełnić "wirtualną" puszkę koszalińskiego Hospicjum, który bardzo potrzebuje  mobilnego aparatu USG. Dziś ta diagnostyka realizowana jest w innych placówkach, co dla osłabionych pacjentów jest ryzykowne.

 

Wywiad z inicjatorką akcji - Izabelą Domblat

#PWSZpomaga

#POMAGAMYWPŁACAMY

https://zrzutka.pl/26z5y3

https://hospicjumkoszalin.pl/dar-serca-2020/...


Kampania „Stawiam na przyszłość”

Ruszyła kampania „Stawiam na przyszłość”

 

„Stawiam na przyszłość” to kamapania prowadzona przez  Ministerstwie Zdrowia, która ma promować zawód pielęgniarki i położnej

 

15.09.2020r.  podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia zaprezentowano spot telewizyjny promujący  kampanię „Stawiam na przyszłość” poświęcony pracy pielęgniarek i położnych. Kampanii towarzyszyła wystawa pt. „Historia Pielęgniarstwa i Położnictwa”. 

Więcej informacji o kampanii można znaleźć na stronie www.stawiamnaprzyszlosc.pl  


Rok akademicki 2019/2020


Wyzwanie #gaszynchallenge przyjęte

Studenci 1 roku pielęgniarstwa nominowani przez  Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Akademii Pomorskiej w Słupsku reprezentujący Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Koszalinie przyjęli wyzwanie #gaszynchallenge.  Wraz ze studentami udział wzięli Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Dorota Wroniak oraz wykładowczynie: Danuta Kołodziej i Izabela Szuster. 

Do podjęcia wyzwania nominowano  Centrum Symulacji Medycznej w Poznaniu

Zachęcamy do uczestnictwa! 

Cegiełka zasiliła konto Tosi  https://www.siepomaga.pl/licytacjedlasmatosiaczka


Podziękowania dla studentek pielęgniarstwa

W Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Wojskowej w Koszalinie studentki pierwszego roku kierunku pielęgniarstwo zakończyły praktykę zawodową, za którą z rąk dyrektora  otrzymały podziękowania - dyplomy oraz słodki poczęstunek. Czas i pora, aby pracodawcy zmienili swoje podejście do studenta i zaczęli w nich szukać potencjalnych pracowników. 

Studentki Pani Julia oraz Pani Agnieszka otrzymały podziękowania od Dyrektora WSPL SP ZOZ w Koszalinie za wzorową postawę, opiekę nad pacjentami, chęć zdobywania i pogłębiania wiedzy w czasie odbywania praktyki zawodowej.

Dyrektor wyraził nadzieję, że po zakończeniu studiów Panie zasilą szeregi naszych pracowników.

 

Link do podziękowania na stronie przychodni:

http://www.wspl.koszalin.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/157602/praktyki_pielegniarskie

 


Zajęcia praktyczne studentów Pielęgniarstwa


Akcja #Challenge_krwiodawstwa

Akcja studentów 1 roku Pielęgniarstwa #Challenge_krwiodawstwa zorganizowana w szczytnym celu. Gratulacje!


Kampania "By nie zabrakło pielęgniarek i położnych"

"By nie zabrakło pielęgniarek i położnych" - pod tym hasłem zainaugurowano 16.10.2019r. w Szczecinie kampanię medialną i działania promujące zawód pielęgniarki i położnej, które przywrócą rangę tej profesji. List intencyjny podpisany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, a także rektorów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie oraz samorządy pielęgniarskie ze Szczecina i Koszalina jest deklaracją wieloletniej współpracy, na początek do 2022 r.

       "Musimy dotrzeć do młodych osób w sposób nowoczesny, by przedstawić to miejsce pracy jako atrakcyjne, ciekawe, dynamiczne, rozwijające i takie, które będzie satysfakcjonowało młodych na ich drodze" - wyjaśniała Prorektor ds. Nauczania i Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie dr Monika Pawłowska, reprezentująca Rektora PWSZ dra Jana Kuriatę.

       Więcej informacji: http://www.wzp.pl/…/a…/nie-zabraklo-pielegniarek-i-poloznych


Rok akademicki 2018/2019


Dzień Zdrowia i Urody PWSZ

W dniach 24-25 maja 2019r.  w PWSZ w Koszalinie - w ramach corocznych Dni Koszalina - odbyły się Dni Zdrowia i Urody. To były dni pełne atrakcyjnych wydarzeń. Studenci poszczególnych kierunków kształcenia pod opieką wykładowców mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności. W piątek 24 maja br. na terenie uczelni swoje stoiska prezentowały wszystkie kierunku kształcenia. W Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej  odbył się pokaz zajęć praktycznych. Młodziez z kierunku pielęgniarstwa badała poziom cukru i pomiar ciśnienia oraz prowadziła instruktaż opatrywania ran. O godzinie 18.00 w Parku im.Książąt Pomorskich odbył się Wieczorny  Bieg Pokoleń. Impreza sportowo–integracyjna skierowana była do miłośników aktywnego trybu życia. W zawodach udział wzięło ok.100 osób: mieszkańców Koszalina oraz studentów i pracowników PWSZ. W związku z tym, że był to bieg organizowany  z okazji jubileuszu uczelni pod hasłem „10 okrążeń na 10-lecie PWSZ” maksymalny dystans wynosił 10 okrążeń czyli 5 km, a minimalny - 1 okrążenie. Zawodnicy sami deklarowali jaki dystans chcą pokonać (przejść lub przebiec). Trasa prowadziła przez  zielone tereny Parku im. Książąt Pomorskich. Na mecie każdy uczestnik biegu otrzymał dyplom i jabłko jako symbol zdrowego trybu życia.  Punktem kulminacyjnym imprezy było uroczyste krojenie torta  na 10-urodziny PWSZ w Koszalinie.


Sukcesy studentów pielęgniarstwa na Zawodach SIM Challenge w Opolu

Miło nam poinformować o sukcesach studentów 1 roku pielęgniarstwa PWSZ w Koszalinie na I Ogólnopolskich Zawodach Symulacji Medycznej Sim Challenge 2019, które odbyły się w Opolu w dn.16-17 maja 2019r.  Studenci pielęgniarstwa w składzie: Natalia Kapłon, Kinga Kucharska, Patrycja Perkowska i Krzysztof Kołodziejak  zajęli 3 miejsce drużynowo, a Krzysztof Kołodziejak został Najlepszym Liderem Drużyny. Opiekunem drużyny były panie: mgr Dorota Wroniak i dr Marzena Rypina. Gratulacje!


Międzynarodowy Dzień Pielegniarki

 

„Jak ocalisz jedno życie, jesteś bohaterem. Jak ocalisz tysiąc, jesteś pielęgniarką.”

Stephen King  (z książki „Przebudzenie”)

 

      W dniu 13.05.2019r.  z inicjatywy studentów 1 roku i wykładowców Zakładu Pielęgniarstwa w murach uczelni odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.  W roku 1965  Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (International Council of Nurses) ogłosiła 12 maja - dzień urodzin Florence Nightingale  Międzynarodowym Dniem Pielęgniarek

      Temat przewodni tegorocznych obchodów to „Głos pielęgniarek zdrowie dla wszystkich”. Podczas obchodów studentki zaprezentowały historyczny film o pielęgniarkach i odczytały wiersz Tadeusza Kubiaka. Uroczystym obchodom towarzyszył występ artystów ze szkoły tańca „Pasja” w Koszalinie, którzy odtańczyli  przepiękne tango. Niezwykłego kolorytu obchodów dodał fakt, iż  studentki, pełniące podczas uroczystości funkcję prelegentek były ubrane w  repliki strojów pielęgniarskich z XIX wieku. Po części oficjalnej  przed uczelnią odbył się pokaz procedury udzielania pierwszej pomocy i demonstracja technik badania piersi na fantomach, gry i konkursy dla dzieci z przedszkola "Kamyczek".

 

Media o imprezie:

1. Dzień Pielęgniarki - Miasto - 17-23.05.2019

2. Wykładowcy i studenci PWSZ o zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza - koszalininfo.pl - 15.05.2019

3. Dzień Pielęgniarki i Położnej w PWSZ - koszalininfo.pl - 14.05.2019

4. Dzień Pielęgniarki i Położnej w PWSZ - gk24.pl z dn. 14.05.2019

5. Obchody Dnia Pielęgniarki w PWSZ - PRK 13.05.2019

6. Zaproszenie na Dzień Pielęgniarki - GK z dn. 13.05.2019


Uroczyste wręczenie czepków studentom pielęgniarstwa

 

     15 kwietnia 2019r.  w PWSZ w Koszalinie już po raz siódmy nastąpiło uroczyste wręczenie czepków. 28 studentów drugiego roku pielęgniarstwa  symbolicznie dołączyło do grona pielęgniarek i pielęgniarzy.

     Dla studentów to bardzo ważny moment, który stanowił pierwszy stopień w rozpoczynającej się karierze zawodowej. Samo uroczyste wręczenie czepków pełni dwie funkcje: informacyjną - forma przekazu informacji o stopniu zawansowania wykształcenia zawodowego i refleksyjną - wyzwalanie myślenia opartego na idei humanizmu.

     Symbolika zawodowa w pielęgniarstwie ma długą tradycję i stanowi bardzo istotny element zawodowej kultury. Podstawowe symbole zawodowe w pielęgniarstwie, takie jak: pielęgniarski czepek, mundur, lampka oliwna, tekst przyrzeczenia/ślubowania i hymn pielęgniarski, jak również zawodowy ceremoniał spełniają wiele funkcji ważnych zarówno dla tej  grupy zawodowej, jak też samych pacjentów. Poprzez symbole zawodowe komunikuje się pacjentom, ich rodzinom, współpracownikom i całemu społeczeństwu, kim jest pielęgniarka, pielęgniarz i pielęgniarstwo, jakie wartości są istotne w tym zawodzie i czego możemy od pielęgniarki, pielęgniarza oczekiwać. Posługiwanie się symbolami pozwala na umocnienie zaufania, jakim społeczeństwo obdarowuje tę grupę zawodową.

        Podczas uroczystości studenci złożyli przyrzeczenie, które stanowiłło wprowadzenie do Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki, odśpiewali hymn pielęgniarski, otrzymali symboliczne czepki pielęgniarskie, a przez symboliczne zapalenie świec wprowadzili światło lampy z epoki prekursorki zawodu – Florencji Nightingale.  

 

Media o wydarzeniu:

 1. Zawód z piękną i trudną misją - Miasto z dn.19-25.04.2019

 2. Uroczyste czepkowanie w PWSZ - (13'20'') Kronika TVP3 Szczecin - 15.04.2019

 3. Uroczyste czepkowanie studentów pielęgniarstwa w Koszalinie - gk24.pl  16.04.2019

 4. Czepkowanie w PWSZ 2019 - ekoszalin - 15.04.2019

 5. Czepkowanie w Koszalinie - Radio Plus - 15.04.2019

 6. Uroczyste czepkowanie w PWSZ - PRK - 15.04.2019


Dzień otwarty w PWSZ


Zajęcia praktyczne studentów pielęgniarstwa


Studentki 2 roku z referatem na konferencji PWSZ

Ważnym zagadnieniem profilaktyki nowotworów u kobiet zajęły się studentki drugiego roku studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo: Małgorzata Przybysz i Magdalena Kraszewska.  Studentki pod kierunkiem dr. Wiesława Kowalewskiego przygotowały wystąpienie, w którym omówiły na podstawie analizy danych statystycznych GUS i Ministerstwa Zdrowia zagadnienie profilaktyki nowotworów u kobiet. Skoncentrowały się na narodowym programie chorób nowotworowych na lata 2016-2024 z wyszczególnieniem badań w zakresie mastektomii, cytologii i kolonoskopii. Wnioski płynące z opracowania to: niedostateczna ilość badań dla młodych osób, konieczność zwiększenia świadomości w społeczeństwie na temat profilaktyki chorób nowotworowych i własnego zdrowia.


Rok akademicki 2017/2018


Dzień Pielęgniarki

 

              W dniu 14.05.2018r.  z inicjatywy studentów 1 roku i wykładowców Zakładu Pielęgniarstwa w murach uczelni odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.  W roku 1965  Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (International Council of Nurses) ogłosiła 12 maja - dzień urodzin Florence Nightingale  Międzynarodowym Dniem Pielęgniarek. Temat przewodni tegorocznych obchodów to: „Pielęgniarki głosem ku zmianie, na rzecz zdrowia jako podstawowego prawa człowieka”. Uroczystym obchodom towarzyszył koncert  muzyki klasycznej w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie.  Niezwykłego kolorytu obchodów dodał fakt, iż  studentki, pełniące podczas uroczystości funkcję prelegentek były ubrane w  repliki strojów pielęgniarskich z XIX wieku. Z inicjatywy studentów I roku kierunku pielęgniarstwa przed uczelnią odbył się piknik prozdrowotny: badanie piersi na fantomie, badanie ciśnienia oraz tętna, pokaz pierwszej pomocy, konkursy i zabawy dla dzieci.

 

 

Lokalne media o Dniu Pielegniarki:

1) "Głos Koszaliński" z dn.15.05.2018

2) ekoszalin.pl - 14.05.2018

3) Radio Koszalin - 14.05.2018


Zajęcia praktyczne studentów 1 roku pielęgniarstwa

Studenci 1 roku pielęgniarstwa z dr Marzeną Rypiną i dr Małgorzatą Lesinską-Sawicką w ramach ćwiczeń z podstaw pielęgniarstwa byli w Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym i zapoznawali się ze skanerem żył


Czepkowanie 2018

  16 kwietnia 2018r. w PWSZ w Koszalinie już po raz szósty nastąpiło uroczyste wręczenie czepków. 33 studentów drugiego roku pielęgniarstwa  symbolicznie dołączyło do grona pielęgniarek i pielęgniarzy. Dla studentów to bardzo ważny moment, gdyż stanowił pierwszy stopień w rozpoczynającej się karierze zawodowej. Samo uroczyste wręczenie czepków pełni dwie funkcje: informacyjną - forma przekazu informacji o stopniu zawansowania wykształcenia zawodowego i refleksyjną - wyzwalanie myślenia opartego na idei humanizmu.

     Symbolika zawodowa w pielęgniarstwie ma długą tradycję i stanowi bardzo istotny element zawodowej kultury. Podstawowe symbole zawodowe w pielęgniarstwie, takie jak: pielęgniarski czepek, mundur, lampka oliwna, tekst przyrzeczenia/ślubowania i hymn pielęgniarski, jak również zawodowy ceremoniał spełniają wiele funkcji ważnych zarówno dla tej  grupy zawodowej, jak też samych pacjentów. Poprzez symbole zawodowe komunikuje się pacjentom, ich rodzinom, współpracownikom i całemu społeczeństwu, kim jest pielęgniarka, pielęgniarz i pielęgniarstwo, jakie wartości są istotne w tym zawodzie i czego możemy od pielęgniarki, pielęgniarza oczekiwać. Posługiwanie się symbolami pozwala na umocnienie zaufania, jakim społeczeństwo obdarowuje tę grupę zawodową.

        Podczas uroczystości studenci złożyli przyrzeczenie, które stanowi wprowadzenie do Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki, odśpiewali hymn pielęgniarski, otrzymali symboliczne czepki pielęgniarskie, a przez symboliczne zapalenie świec wprowadzili światło lampy z epoki prekursorki zawodu – Florencji Nightingale.        

 

Media o uroczystości:

 1. Czepkowanie studentów pielęgniarstwa w PWSZ - 16.04.2018 - gk24.pl
 2. W PWSZ czepki rozdane - 16.04.2018 - ekoszalin.pl 
 3. Czepkowanie w PWSZ - 16.04.2018 - prk24.pl
 4. Czepkowanie czyli wielkie wydarzenie w PWSZ - GK 17.04.2018
 5. Czepkowanie studentów pielęgniarstwa - koszalin.naszemiasto.pl - 17.04.2018
 6. Czepkowanie studentów pielęgniarstwa - naszemiasto.pl - 19.04.2018

Akcja "Wieszak" i "Pokoloruj ich świat"

Dzięki inicjatywie studentów pielęgniarstwa w PWSZ zbierane były ubrania dla bezdomnych pacjentów koszalińskiego szpitala oraz gry i zabawki dla podopiecznych TPD. "Wieszak" i "Pokoloruj ich świat" - to nazwy akcji prowadzonych przez żaków. W ramach akcji  "Wieszak" zbierana była odzież dla bezdomnych i ubogich, którzy trafiła na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Koszalinie. Wg słów  Pawła Augustyniaka, studenta I roku pielęgniarstwa "ubrania pacjentów często do niczego się nie nadają i kiedy opuszczają SOR, nie mają odpowiednich rzeczy. Szpital nie jest w stanie ich zapewnić, dlatego postanowiliśmy zorganizować tę zbiórkę".  Zbierana jest odzież każdego rodzaju. - Szaliki, czapki, kurtki, spodnie, bluzy, bluzki, koszule - używane, ale najważniejsze, żeby były zdatne do noszenia - zaznacza Daria Zarzeczna, studentka pielęgniarstwa.
Oprócz "Wieszaka", trwała także akcja "Pokoloruj ich świat". - W jej ramach zbieramy gry, zabawki, maskotki dla dzieci z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - mówi Anna Stolarek, kolejna z koordynujących akcję studentek. - Wiemy, że te rzeczy bardzo się tam przydadzą. Potwierdza to Sylwia Noga z TPD. - Każda taka inicjatywa bardzo nas cieszy, zwłaszcza jeśli widzimy, że młodzi ludzie myślą o dzieciach, a tym samym o naszej wspólnej przyszłości - podkreśla. 

 

Media o akcji:

 1. Studenci PWSZ wsparli dzieci i bezdomnych - Radio Koszalin - 10.04.2018
 2. Studenci PWSZ w Koszalinie pomagają dzieciom i bezdomnym - Radio Koszalin - 21.03.2018
 3. Akcja "Wieszak" i Pokoloruj ich świat" studentów pielegniarstwa - nagranie video koszalininfo TV - 22.03.2018

Zbiórka środków czystości dla mieszkańców Domu św. Brata Alberta

Studenci pielęgniarstwa zorganizowali zbiórkę środków higieny osobistej dla osób bezdomnych przebywających w Domu im. Św Alberta w Koszalinie. Wszystkie zebrane środki czystości zostały przekazane potrzebującym.  


Polsko-niemieckie Forum w Greifswald

29 listopada 2017 studenci i wykładowcy kierunków fizjoterapia, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne wzięli udział w Polsko-Niemieckim Forum w Greifswaldzie zorganizowanym przez Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA we współpracy z Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH, Centra Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA w Greifswaldzie · Neubrandenburgu · Schwedt Strausbergu · Koszalinie · Karlinie · Myśliborzu · Dębnie.  Debata dotyczyła:

 • transgranicznego kształcenia i współpracy,
 • uznawania zagranicznych kwalifikacji,
 • innowacyjnych projektów dotyczących zapewnienia wykwalifikowanej kadry medycznej,
 • zakładowych systemów opieki zdrowotnej.

Referat o "Kształcenie zawodowym personelu medycznego w Polsce na przykładzie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie“ wygłosili dr Wiesław Kowalewski, dr Joanna Krawczyk, dr Joanna Łoś. Wystąpienie spotkało się  z dużym zainteresowaniem strony niemieckiej.

 

Sprawozdanie, zdjęcia,  prezentacje wykładów oraz  podziękowanie dla PWSZ  od organizatorów za udział w 79 Polsko-Niemieckim Forum Stowarzyszenia Komunalnego Europaregion Pomerania e.V.   w Greifswaldzie - w języku polskim  i   w języku niemieckim

 

Poniżej link do  wiadomości o wydarzeniu - "Nordmagazin"  godz. 19.30, informacja o PWSZ - ok. 19 minuty: http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/Nordmagazin,nordmagazin47252.html


Lekcja w autobusie czyli nauka udzielania pierwszej pomocy

21.11.2017 Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie zaprosił studentki pielęgniarstwa PWSZ w Koszalinie do organizowanej akcji "Lekcja w autobusie" dla "zerówkowiczów". Dzieci uczyły się jak zachować się w autobusie oraz z pomocą przyszłych pań pielęgniarek jak udzielać pierwszej pomocy.

Link do filmiku : https://www.facebook.com/MZK.KOSZALIN/videos/1130111350456333/


Rok akademicki 2016/2017


Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie

              W dniu 12.05.2017r.  z inicjatywy studentów i wykładowców Zakładu Pielęgniarstwa w murach uczelni odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.   W roku 1965  Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (International Council of Nurses) ogłosiła 12 maja - dzień urodzin F. Nightingale  Międzynarodowym Dniem Pielęgniarek. Temat przewodni tegorocznych obchodów to: „Pielęgniarki głosem prowadzącym do osiągnięcia trwałych celów w zakresie rozwoju”.

 

Uroczyste rozpoczęcie obchodów Dnia Pielęgniarek i Położnych  na auli PWSZ odbyło się o godzinie 10.00, inauguracji dokonała Pani  Prorektor PWSZ dr Agnieszka Kühnl-Kinel. W programie znalazła się prezentacja materiału filmowego, przygotowanego przez studentów I roku  kierunku pielęgniarstwo na temat prekursorki współczesnego pielęgniarstwa   Florencji  Nightingale. Niezwykłego kolorytu tej części obchodów dodał fakt, iż  studentki, pełniące podczas uroczystości funkcję prelegentek były ubrane w  repliki strojów pielęgniarskich z XIX wieku.

 

W dalszej części obchodów Dnia Pielęgniarek odbyły się  warsztaty dla studentów, kadry oraz zainteresowanych gości na temat  "Procedury wysokiego ryzyka w   pielęgniarstwie. Tryby postępowania z ranami"  które poprowadził przedstawiciel firmy B Braun.

 

Od godziny 12.00  z inicjatywy studentów I roku kierunku pielęgniarstwa przed uczelnią odbył się festyn  dla dzieci oraz dorosłych. W programie znalazła się: nauka samobadania piersi w wykonaniu Amazonek z Darłowa, pokazy udzielania pierwszej pomocy oraz konkursy i zabawy dla dzieci. 

 

Artykuły prasowe:

1) Dzień Pielęgniarki w PWSZ - ekoszalin.pl z dn 10.05.2017

2) Święto pielęgniarek w PWSZ - ekoszalin.pl z dn.12.05.2017

3) Święto Pielęgniarek - Polskie Radio Koszalin z dn.12.05.2017

4) Uśmiech chorego najlepszą zapłatą - Miasto z dn.19-25.05.2017


GRATULACJE DLA STUDENTEK I ROKU PIELĘGNIARSTWA

W dniu 7 kwietnia 2017 roku w Legnicy odbyła się I Ogólnopolska Studencka Konferencja Młodych Medyków. Naszą uczelnię reprezentowały dwie studentki ze Studenckiego Koła Naukowego Puls – Łucja Smolarek i Paulina Gontkiewicz. Wygłosiły referat pt. Wiedza i postawa studentów pielęgniarstwa względem udzielania pierwszej pomocy. Studium porównawcze studentów z Polski i Wielkiej Brytanii.

 

Wyniki badań przyjęte zostały z dużym zainteresowaniem pozostałych uczestników konferencji.


 

   3 kwietnia 2017r. w PWSZ w Koszalinie już po raz piąty nastąpiło uroczyste wręczenie czepków przyszłym pielęgniarkom i pielęgniarzom. 44 studentów II roku pielęgniarstwa symbolicznie dołączyło do grona pielęgniarek i pielęgniarzy.

 

          Podczas uroczystości studenci złożyli przyrzeczenie, które stanowi wprowadzenie do Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki, odśpiewali hymn pielęgniarski, otrzymali czepki pielęgniarskie, a przez symboliczne zapalenie świec wprowadzili światło lampy z epoki prekursorki zawodu – Florencji Nightingale.

 

Artykuły z lokalnej prasy:

 1. Wręczenie czepków studentom pielęgniarstwa - e-koszalin - 3.04.2017
 2. Czepkowanie w PWSZ - GK z dn.4.04.2017

Nagranie TKK Max z dn. 3 kwietnia 2017r.


     W dniach 12-15 stycznia 2017 roku odbyła się konferencja „Symulacja medyczna nową metodą kształcenia pielęgniarek i położnych” zorganizowana przez Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach.

 

    Na konferencji, która miała charakter warsztatowy poruszane były zagadnienia związane z organizacją i prowadzeniem centrów symulacji medycznej dla pielęgniarek i położnych, prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem symulacji medycznej w salach wysokiej wierności, zajęć praktycznych z wykorzystaniem zaawansowanych trenażerów w salach niskiej wierności, przygotowaniem scenariuszy.

 

    Konferencja spotkała się z dużym pozytywnym odzewem w środowisku kształcącym pielęgniarki i położne. Naszą uczelnię reprezentowała Kierownik zakładu Pielęgniarstwa dr Małgorzata Lesińska-Sawicka


Skan artykułu dot.  wręczenia dyplomu wykonywania zawodu absolwentom pięlęgniarstwa PWSZ w Koszalinie

 

Biuletyn Informacyjny "Morze Spraw" Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie, 2016, nr 3 (106), s.10

 

"Dyplom i co dalej?"


              W dniu 11.05.2016r. z inicjatywy studentów oraz kadry dydaktycznej Zakładu Pielęgniarstwa, w murach uczelni uroczyście obchodzono Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek.  W roku 1965 Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (International Council of Nurses), ogłosiła 12 maja - dzień urodzin F. Nightingale (prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa) - Międzynarodowym Dniem Pielęgniarek.  Od 1971 roku ICN wprowadziło tematy kolejnych Międzynarodowych Dni Pielęgniarek. Mają one na celu połączenie społeczności pielęgniarskiej na świecie wokół jednego istotnego zagadnienia. Temat przewodni dla tegorocznych obchodów   to: „Pielęgniarki są siłą sprawczą zmian – poprzez zwiększenie elastyczności  i odporności systemów opieki zdrowotnej.”

 

         Uczelniane obchody  święta pielęgniarek podzielono na dwie części. Pierwsza, oficjalna,  zainaugurowana   przez  Jego Magnificencję  Rektora PWSZ dr Jana Kuriatę, który przywitał przybyłych gości i młodzież oraz złożył życzenia pielęgniarkom i pielęgniarzom.    W imieniu zaproszonych pielęgniarek  głos zabrała Przewodnicząca Rady Pielęgniarek i Położnych pani Bożena Wojcikiewicz. 

Zebrani wysłuchali wykładów:

 • Prof. Helene Ignatzi z Evangelische Hochschule Nürnberg przedstawiła wyniki swoich badań o sytuacj życia i pracy polskich kobiet przyjeżdżających do Niemiec w celu podjęcia pracy jako opiekun osoby starszej;
 • Maria Budnik–Szymoniuk  z Gdańska o obszarach ryzyka w terapii infuzyjnej a stosowanie zamkniętych systemów infuzyjnych;
  Po wykładach odbyły się warsztaty z pielęgniarstwa infuzyjnego:  „Bezpieczna linia naczyniowa i bezpieczeństwo terapii infuzyjnej”, które poprowadziła Maria Budnik – Szymoniuk.                                       


Wywiad ze studentką 3 roku Pielegniarstwa Sylwią Rusińską _z okazji Międzynarodowego Dnia  Pielęgniarki - GK z dn. 11.05.2016r.

 

Międzynarodowy Dzień Pielegniarki w PWSZ - GK z dn. 11.05.2016r.


Wywiad ze studentką 3 roku Pielegniarstwa Sylwią Rusińską _z okazji Międzynarodowego Dnia  Pielęgniarki - GK z dn. 11.05.2016r.


 

UROCZYSTE WRĘCZENIE CZEPKÓW STUDENTOM PIELĘGNIARSTWA  PWSZ - 12.04.2013r.


              15 kwietnia 2013 na terenie Instytutu Pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się konferencja kół naukowych, która miała na celu zapoczątkowanie współpracy członków kół studenckich oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń. Głównym tematem konferencji były: ,,Nowinki medyczne – wyzwania w pielęgniarstwie”. W spotkaniu udział wzięło 6 kół: pielęgniarstwa chirurgicznego, pediatrycznego, anestezjologicznego, ratunkowego, zarządzania oraz pielęgniarstwa chirurgiczno anestezjologicznego. Podczas konferencji nastąpiło przedstawienie działalności Koła Pielęgniarstwa Chirurgiczno-Anestezjologicznego działającego przy PWSZ w Koszalinie, które przedstawiły członkinie, studentki II roku pielęgniarstwa: Maria Szczepaniak i Beata Głuszcz. Każde koło przedstawiło także prezentacje dotyczącą nowinek medycznych w pielęgniarstwie. Po prezentacji kół został wygłoszony wykład na temat sprzętu stomijnego „SALTS’’. Ostatnim punktem konferencji było zwiedzanie Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI) przy uniwersyteckim szpitalu klinicznym. Mieliśmy okazję zwiedzić: Klinikę Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział intensywnego nadzoru pooperacyjnego, Kliniczny Oddział Ratunkowy i Oddział obserwacyjny. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat uczestnictwa w konferencji. Było to pierwsze takie spotkanie organizowane przez SKN Pielęgniarstwa Chirurgicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którego celem było integracja PWSZ w Koszalinie i Instytutu Pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.


Studentki pielęgniarstwa na konferencji w Szczecinie

        W  dn. 10-13 kwietnia 2013r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych organizowana przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w  Szczecinie. Patronat honorowy nad konferencją objął prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz – rektor PUM. W konferencji udział wzięło ok. 300 studentów, młodych naukowców z Warszawy, Poznania, Katowic, Krakowa, Koszalina i Szczecina. Wśród prelegentów wystąpiły studentki I roku pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie: Sandra Ustianowska, Sandra Karolczuk, Patrycja Marchewka, Gabriela Lichota, Roksana Wujkowska, Natalia Sech pod opieką dr n. med. Wioletty Mędrzyckiej –Dąbrowskiej i mgr Aliny Miedziochy. Na konferencji studentki zaprezentowały dwa referaty, pierwszy dotyczył poziomu prestiżu pielęgniarek w opinii studentów kierunków niemedycznych, natomiast drugi motywów wyboru kierunków studiów przez studentów pielęgniarstwa. Przedstawione prace wywarły pozytywne wrażenie na członkach komisji i wśród słuchaczy. Studentki wróciły pomyślnie nastawione oraz z chęcią do dalszego rozwoju naukowego.

 

Więcej: http://stn.pum.edu.pl/index.php/konferencje/xliv-konferencja-studentow-uczelni-medycznych/plan-konferencji


Spotkanie z dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego

19 marca 2013r. w murach PWSZ odbyło się spotkanie Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego p. Andrzeja Kondaszewskiego i Rektora PWSZ - dr. Jana Kuriaty ze studentami III roku pielęgniarstwa. Podczas spotkania tegoroczni pierwsi absolwenci tego kierunku mogli zadawac pytania dotyczące m.in. ich zawodowej przyszłości. Z ust dyrektora szpitala padła deklaracja zatrudnienia wszystkich tegorocznych absolwentów pielęgniarstwa :) Oby tak każdy absolwent PWSZ miał taką możliwośc pracy! Czekamy na realizację deklaracji :) A póki co egzamin licencjacki już w czerwcu!


   13 marca 2013r. w papierowym i elektronicznym wydaniu "Głosu Koszalińskiego" ukazał się  artykuł nt. kierunku pielęgniarstwa w PWSZ Koszalin, rozmowa ze studentami, perspektywy zawodu oraz podjęcia pracy przez tegorocznych, pierwszych absolwentów tego kierunku studiów na naszej uczelni  - zachęcamy do przeczytania!

 

http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20130313%2FHIPOKRATES01%2F130319854


              W wyniku inicjatywy studentów pielęgniarstwa i wykładowców Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dniem 16.11.2012r. zostało utworzone Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Chirurgiczno – Anestezjologicznego. Opiekunami naukowymi koła zostały: dr n. med. Janina Książek, dr n.med. Wioletta Mędrzycka – Dąbrowska, mgr Alina Miedziocha.

 

      Studenckie Koło Naukowe skupia w swoich szeregach studentów kierunku pielęgniarstwa pierwszego stopnia, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej, oraz rozwijać i pogłębiać zainteresowania naukowe.

 

Regulamin Koła (w załączniku)

Statut Koła ( w załączniku)


Studentki PWSZ w szpitalu na oddziale dziecięcym

06 grudnia 2012 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Koszalinie w Oddziale Dziecięcym, Studenckie Koło Pielęgniarstwa Anestezjologiczno-Chirurgicznego działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie zorganizowało zabawę mikołajkową.

 

”Chciałyśmy aby ten dzień był dniem wyjątkowym, i magicznym, szczególnie dla dzieci, które w tak młodym wieku muszą walczyć o swoje zdrowie a nawet życie, często w rozłące z rodzicami. Pragniemy naszą akcją choć na chwilę pozwolić im zapomnieć o chorobie, smutku i przynieść ulgę w cierpieniu” – mówi studentka Maria Szczepaniak, przewodnicząca koła. Gościem specjalnym spotkania była Natalia Jastrzębska z Ustronnego Babińca w Ustroniu Morskim, która prowadziła zajęcia z decoupage. Wiele radości przysporzył Mikołaj, który odwiedził dzieci i wręczył skromne upominki. Podczas spotkania dzieci śpiewały kolędy przy akompaniamencie gitary Karoliny Lloyd.

 

Studenckie koło rozpoczęło swoją działalność w listopadzie 2012 r., jest to pierwsza z kilku zaplanowanych akcji, które mamy zamiar przeprowadzić na terenie Koszalina – mówi Katarzyna Gramczewska, z-ca przewodniczącej koła. Nad poziomem merytorycznym czuwali opiekunowie koła dr Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, dr Janina Książek i mgr Alina Miedziocha

 

Chcielibyśmy podziękować Teatrowi Dramatycznemu im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie za nieodpłatne wypożyczenie strojów postaci z bajek, Prezesowi zarządu Sano za sponsorowanie słodkości dla dzieci. Za prezenty dziękujemy Państwu I.M.A. IRLA.

 

artykuł z lokalnej gazety "Głos Koszaliński": "Studentki PWSZ zadbały o uśmiechy i słodkie upominki" - "GK" z dn.10.12.2012r


Konferencja szkoleniowa

 24.02.2012r. w PWSZ w Koszalinie odbyła się konferencja szkoleniowa pt."Technologia w życiu pacjenta" skierowana do studentów pielęgniarstwa, pielęgniarek, rehabilitantów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

 

Konferencję poprowadził p.Daniel Bagiński - Prezes Zarządu Ortofach w Szczecinie. Spotkanie miało na celu pogłębienie wiedzy w zakresie możliwości nowoczesnego protezowania pacjentów, dostępności do najnowszej generacji protez. Duża aktywnośc studentów kierunku pielęgniarstwa wykazała duże zainteresowanie powyższą tematyką młodych adeptów żaków PWSZ.


Konferencja naukowo-szkoleniowa z udziałem studentów kierunku pielęgniarstwa

19.11.2011r. w sali konferencyjnej KBP odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem "Profilaktyka zakażeń w aspekcie leczenia ran i odleżyn".  Spotkaniu pielęgniarek towarzyszyła dyskusja i wymiana doświadczeń, po raz kolejny odbyła się ona  z udziałem studentów PWSZ kierunku pielęgniarstwa.


  3 kwietnia 2017r. w PWSZ w Koszalinie już po raz piąty nastąpiło uroczyste wręczenie czepków przyszłym pielęgniarkom i pielęgniarzom. 44 studentów II roku pielęgniarstwa symbolicznie dołączyło do grona pielęgniarek i pielęgniarzy.   Podczas uroczystości studenci złożyli przyrzeczenie, które stanowi wprowadzenie do Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki, odśpiewali hymn pielęgniarski, otrzymali czepki pielęgniarskie, a przez symboliczne zapalenie świec wprowadzili światło lampy z epoki prekursorki zawodu – Florencji Nightingale.                 

Artykuły z lokalnej prasy:

 1. Wręczenie czepków studentom pielęgniarstwa - e-koszalin - 3.04.2017
 2. Czepkowanie w PWSZ - GK z dn.4.04.2017


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06