Fizjoterapia

Fizjoterapia 5-letnie studia magisterskie - NOWOŚĆ!!

Rerutacja zostanie uruchomiona od roku akademickiego 2018/2019

 


UWAGA KANDYDACI NA STUDIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA -

informacja z Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 

Informacje z Ministerstwa Zdrowia
 


 

Fizjoterapia - to medyczny kierunek studiów związany z ochroną zdrowia pozwalający na zdobycie wiedzy z zakresu nauk medycznych oraz nauk biologicznych, niezbędną do kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku, które utraciły je wskutek różnych chorób bądź urazów. Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych w renomowanych jednostkach zajmujących się rehabilitacją, absolwent będzie przygotowany nie tylko do samodzielnej działalności zawodowej, ale także do funkcjonowania w ramach zespołów rehabilitacyjnych.

Absolwent PWSZ kierunku Fizjoterapia, zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2015 poz. 1994) - regulującą prawnie samodzielność wykonywania zawodu i pracę w placówkach medycznych, zdobywa pełne uprawnienia do wykonywania samodzielnego zawodu medycznego Fizjoterapeuty!

 

Charakterystyka kierunku studiów Fizjoterapia

Celem jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia w PWSZ jest wykształcenie dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą specjalistów - fizjoterapeutów. Studenci wybierający ten kierunek studiów zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • gruntownych medycznych podstaw fizjoterapii
 • stosowania w celach leczniczych zabiegów kinezyterapeutycznych  (ćwiczeń leczniczych) 
 • stosowania zabiegów fizykoterapeutycznych (m.in. światłolecznictwa, laseroterapii, wodolecznictwa, elektroterapii i magnetoterapii) w takich działach medycyny jak: ortopedia, neurologia, reumatologia,   kardiologia,  ginekologia i położnictwo.

W trakcie studiów realizowany jest obszerny program nauczania praktycznego z terapii manualnej i różnych rodzajów masażu leczniczego. 
Ponadto studenci są przygotowywani do współpracy w zespole rehabilitacyjnym z:

 • lekarzem prowadzącym,
 • lekarzami specjalistami z zakresu medycyny fizykalnej
 • całym personelem medycznym.

 PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci PWSZ kierunku Fizjoterapia przygotowani są merytorycznie i praktycznie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym. Zdobywają wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia- do wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce oraz celach leczniczych. Obserwowana od kilkunastu lat tendencja starzenia się społeczeństw w krajach Europy Zachodniej, jak również w Polsce powoduje stały wzrost liczby osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Osoby te są zainteresowane uzyskaniem w pełni profesjonalnej pomocy nie tylko ze strony lekarza ale również wykwalifikowanego fizjoterapeuty.

 

Zawód fizjoterapeuty wymieniany jest spośród pięciu najbardziej rozwojowych na świecie, a obserwowalny popyt na specjalistów z tego zakresu wzrasta nie tylko w kraju ale także za granicą, gdzie polscy fizjoterapeuci znajdują z powodzeniem pracę i są cenieni.

 

Wykształcenie zdobyte w ramach tego kierunku studiów umożliwia podjęcie pracy zarówno w publicznych jak i niepublicznych placówkach służby zdrowia takich jak:

 • szpitale o różnym profilu,
 • specjalistyczne przychodnie,
 • gabinety rehabilitacyjne,
 • zakłady przyrodolecznicze,
 • sanatoria,
 • sklepy specjalistycznego zaopatrzenia ortopedycznego,
 • firmy farmaceutyczne,
 • ośrodki sportowo - rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych
 • specjalistyczne placówki zajmujące się opieką nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo.

Absolwenci PWSZ tego kierunku studiów mogą także, w ramach własnej działalności gospodarczej otwierać prywatne gabinety fizjoterapii.

 


Studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia 

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia

Kierunek: Fizjoterapia

Zakład  Fizjoterapii 

Kierownik Zakładu - dr n. med. Joanna Krawczyk

e-mail: j.krawczyk@pwsz-koszalin.pl

 

Opiekun Praktyk Zawodowych
dr Jolanta Kowalska-Bigulak

 

       Studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia trwają 3 lata  (6 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym. Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

 

       Fizjoterapia to kierunek medyczny związany z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej chorego. Fizjoterapia jest dziedziną poznania naukowego i działalności praktycznej, umiejscowiona w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Celem studiów na kierunku Fizjoterapia jest przygotowanie studentów do zawodu fizjoterapeuty.

 

Sylwetka absolwenta

Fizjoterapia jest to kierunek dla ludzi aktywnych, dynamicznych, lubiących pracę z ludźmi. Od dobrego fizjoterapeuty wymaga się odpowiedzialności, kreatywności, szybkich i trafnych decyzji oraz co najważniejsze - cierpliwości, zrozumienia chorej osoby oraz chęci niesienia pomocy. Fizjoterapeuta powinien być otwarty, łatwo nawiązywać kontakt z pacjentem i jego środowiskiem oraz posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi.


Po skończeniu studiów w PWSZ w Koszalinie absolwent będzie wykazywał się:

 • wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów;
 •  znajomością teorii i umiejętnościami praktycznymi z zakresu fizykoterapii, masażu, kinezyterapii i podstawowych zabiegów terapii manualnej oraz zaopatrzenia ortopedycznego;
 • sprawnością fizyczną konieczną dla poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi.
 • umiejętnością dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych;
 • biegłością kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

       Absolwent, po spełnieniu wszystkich wymogów wynikających z toku i regulaminu studiów, otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego licencjata. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia lub innym kierunku studiów zgodnie z zasadami określonymi przez uczelnię przyjmującą.

      Uzyskanie opisanych wyżej kwalifikacji i efektów kształcenia pozwoli absolwentom na osiągnięcie możliwie najlepszej pozycji konkurencyjnej na rynku pracy.

 

Możliwości zatrudnienia

 

Absolwent kierunku  fizjoterapia będzie przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia,
 • specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych,
 •  placówkach sportowych i rekreacyjnych,
 • zakładach przyrodoleczniczych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych,
 • gabinetach odnowy biologicznej oraz innych ośrodkach i instytucjach prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji.

Rok akademicki 2017/2018


Polsko-niemieckie Forum w Greifswald

29 listopada 2017 studenci i wykładowcy kierunków fizjoterapia, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne wzięli udział w Polsko-Niemieckim Forum w Greifswaldzie zorganizowanym przez Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA we współpracy z Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH, Centra Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA w Greifswaldzie · Neubrandenburgu · Schwedt Strausbergu · Koszalinie · Karlinie · Myśliborzu · Dębnie.  Debata dotyczyła:

 • transgranicznego kształcenia i współpracy,
 • uznawania zagranicznych kwalifikacji,
 • innowacyjnych projektów dotyczących zapewnienia wykwalifikowanej kadry medycznej,
 • zakładowych systemów opieki zdrowotnej.

Referat o "Kształcenie zawodowym personelu medycznego w Polsce na przykładzie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie“ wygłosili dr Wiesław Kowalewski, dr Joanna Krawczyk, dr Joanna Łoś. Wystąpienie spotkało się  z dużym zainteresowaniem strony niemieckiej.

 

Sprawozdanie, zdjęcia,  prezentacje wykładów oraz  podziękowanie dla PWSZ  od organizatorów za udział w 79 Polsko-Niemieckim Forum Stowarzyszenia Komunalnego Europaregion Pomerania e.V.   w Greifswaldzie - w języku polskim  i   w języku niemieckim

 

Poniżej link do  wiadomości o wydarzeniu - "Nordmagazin"  godz. 19.30, informacja o PWSZ - ok. 19 minuty: http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/Nordmagazin,nordmagazin47252.html

 


Paraolimpijczycy w PWSZ

20 listopada 2017 odbyło się spotkanie z niepełnosprawnymi sportowcami, medalistami Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro 2016. Podczas spotkania Rektor PWSZ dr Jan Kuriata i Ryszard Fornalczyk – Prezes Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych Start Koszalin, podpisali umowę o współpracy  w procesie kreowania i realizacji koncepcji kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne w PWSZ w Koszalinie. Umowa dotyczy współpracy w zakresie kształcenia studentów i realizowana będzie w różnych obszarach  m.in. podejmowania działań edukacyjnych i promocyjnych oraz realizowania zajęć o charakterze praktycznym czyli zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla studentów kierunku wychowanie fizyczne z udziałem specjalistów z obu instytucji.

Gośćmi w naszej uczelni byli: Maciej Sochal (Start Koszalin) - złoty medalista w rzucie maczugą i Jakub Tokarz (Start Wrocław) - złoty medalista w parakajakarstwie i byli sportowcy: Ryszard Fornalczyk – Prezes Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych Start Koszalin, Romuald Rasiak - srebrny medalista paraolimpijski w piłce siatkowej Arnhem 1980, reprezentant Start Koszalin, działacz PKOL, Aleksander Popławski - Start Koszalin – trener i olimpijczyk, Renata Klekotko - trenerka Jakuba Tokarza, była zawodniczka SMS Wałcz.

Było to spotkanie dla studentów i sportowców pod hasłem integracji i przełamywania barier. Podczas spotkania ze studentami i kadrą PWSZ był czas na pytania, rozmowę z zaproszonymi gośćmi, prezentacje medali i pamiątkowe zdjęcia. Młodzież została zaproszona na wspólny trening z niepełnosprawnymi sportowcami, którzy, zdaniem trenera A.Popławskiego,  muszą pracować jeszcze ciężej niż ich pełnosprawni koledzy, częściej pokonując własne słabości.  Wizyta Paraolimpijczyków w Uczelni odbyła się z inicjatywy dr. Henryka Kosa, wykładowcy PWSZ w Koszalinie. Sportowcom życzymy wielu dalszych sukcesów!

 

Artykuły w koszalińskich mediach:

 1. Spotkanie z paraolimpijczykami - ekoszalin.pl z dn.21.11.2017

 2. Spotkanie z paraolimpijczykami - GK z dn.21.11.2017

 3. Spotkanie z paraolimpijczykami - GK z dn.21.11.2017

 4. Spotkanie z paraolimpijczykami - Miasto z dn.24-30.11.2017


Rok akademicki 2016/2017


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE STUDENTÓW 2 ROKU FIZJOTERAPII

Podstawy fizjoterapii w kardiologii
Podstawy fizjoterapii w reumatologii
Podstawy fizjoterapii w pediatrii
Podstawy fizjoterapii w ortopedii i traumatologii


    Po raz kolejny   Studenci 2 roku Fizjoterapii w ramach przedmiotu "Sport osób niepełnosprawnych"  prowadzonego z dr Henrykiem Kosem uczestniczyli w cyklu spotkań w zajęciach z niepełnosporawnymi sportowcami  z Koszalina i  regionu.   Tym razem w spotkaniu z młodzieżą udział wzięli  zawodnicy "Startu" Koszalin: Maciej Sochal, Jerzy Sochal, Aleksander Waszak i Ewa Piotrowska.  Te spotkania bardzo wzbogacają wiedzę naszych  studentów i są potrzebne obu stronom.


   Studenci 2 roku Fizjoterapii w ramach przedmiotu "Sport osób niepełnosprawnych"  prowadzonego z dr Henrykiem Kosem uczestniczyli w cyklu spotkań w zajęciach z niepełnosporawnymi sportowcami  z Koszalina i  regionu.  W spotkaniu z młodzieżą udział wzięli  zawodnicy "Startu" Koszalin: Maciej Sochal, Aleksander Waszak, Adrian Mikołajczyk, Grzegorz Lanzer oraz Prezes klubu Ryszard Fornalczyk.

 

Maciej Sochal - zawodnik koszalińskiego Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” Koszalin, złoty medalista   w rzucie maczugą  XV Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro oraz koszaliński „Sportowcem Roku 2016”. Trenuje pod okiem  Aleksandra  Popławskiego  ze  „Trenera Roku 2016”.

 

Sport w życiu osób niepełnosprawnych spełnia niezwykle istotną rolę. Poza aspektem zdrowotnym ważne jest poczucie przynależności do grupy, wyjście z domu i otwarcie się na nowe możliwości. Często okazuje się, że z czasem sport staje się nowym pomysłem na życie. A jeśli tak jak w przypadku naszych koszalińskich sportowców idą za tym sukcesy sportowe tylko gratulować.


Kolejne praktyczne  zajęcia studentów fizjoterapii w ramach przedmiotu "Aktywna rehabilitacja" z instruktorami z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji


Rok akademicki 2015/2016


W dniu 6 czerwca 2016 roku w I Seminarium Naukowym zorganizowanym przez Zakład Pedagogiki Instytutu Nauk Humanistycznych PWSZ w Koszalinie we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym, Instytutem Teologicznym, Kurią Biskupią Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie udział wzięły członkinie Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii Izabella Karpowicz i Magdalena Rudzińska. Opiekę merytoryczną  nad wystąpieniem pt.: "Mały wielki człowiek kontra chory w rodzinie", objęła  dr n. med. Joanna Krawczyk opiekun Studenckiego Koła Naukowego  Fizjoterapii.


Kolejne zajęcia praktyczne studentów fizjoterapii w ramach przedmiotu "Aktywna rehabilitacja" z instruktorami z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji były naprawdę wymagające! Poruszanie się na wózku to nie lada wyzwanie...


W dniach od 13-14.04. 2016 r. Kierownik Zakładu Fizjoterapii dr n. med. Joanna Małgorzata Krawczyk   brała udział w  III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo Zdrowotne – Ujęcie Interdyscyplinarne  w Giżycku na temat „Bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń – zdrowe życie, dorastanie i starzenie się”.  Pani doktor wygłosiła referat pt.:  „Szczepienia – ochrona zdrowia czy zagrożenie?”,  który będzie wydany w publikacji pokonferencyjnej z afiliacją PWSZ w Koszalinie.


Zajęcia praktyczne studentów fizjoterapii w ramach przedmiotu "Aktywna rehabilitacja" z instruktorami z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji były naprawdę bardzo pouczające!


Akrobatyka widowiskowa w wykonaniu studentów 1 roku

zajęcia z gimnastyki z dr Tomaszem Jędrzejczakiem :)


    Podczas uroczystości, która odbyła się w CK 105 Koszalin przedstawiono referat pt.: "Schizofrenia perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce". Studenci wraz z opiekunem SKNF dr n. med. J. Krawczyk, obejrzeli przedstawienie pt. "Coś za mną chodzi". Młodzież  z  zainteresowaniem obejrzała wystawę fotograficzną Pani Marii Pluty. Wspólnie zakupiono fotografię "Strusia".  W spotkaniu wzięli udział: K. Szczygieł, K. Mysłek, M. Sobierajska, A. Mariak, K.Brugier,  R. Skrzesiński, G. Barczewski, P. Betliński, A. Narlach.


Rok akademicki 2014/2015


W dniu 24 maja 2015r.  Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii (SKNF) działające  w Zakładzie Fizjoterapii zorganizowało  warsztaty  z dziedziny fizjoterapii w pediatrii. Inicjatorem zajęć była członkini SKNF Pani Patrycja Ganske - studentka kierunku fizjoterapii w PWSZ w Koszalinie.

Warsztaty  prowadziła  mama Kamila Matkowska ze swoim niepełnosprawnym synkiem Mikołajem oraz Patrycja Ganske - czynna wolontariuszka. Obie Panie przedstawiały historię choroby Mikołaja. Przyczyny zakażenia cytomegalowirusem i etapy terapii farmakologicznej i fizjoterapeutycznej. Mama Mikołaja zademonstrowała usprawnianie chłopca metodą rehabilitacyjną NDT Bobath oraz  metodą rehabilitacyjną Vojty. Przedstawiła kilka ćwiczeń z zakresu zajęć pedagogicznych jakie przechodzi Mikołaj. Przedstawione zostały pomoce rehabilitacyjne dziecka oraz sprzęt z jakiego korzysta Mikołaj:  pionizator Baffin wraz  z ortezami typu AFO, kombinezonu Thera Togs – Full Body System oraz chodzik rehabilitacyjny wraz z obuwiem ortopedycznym.

Opiekun SKNF dr n. med. Joanna Krawczyk


W dniu 21 kwietnia 2015r. z inicjatywy Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii  dr n. med. Joanny Krawczyk oraz z inicjatywy dr n. med. Joanny Łoś odbyło się spotkanie z osobą niepełnosprawną Panem Pawłem Znykiem. W spotkaniu uczestniczyli studenci kierunku fizjoterapii i pielęgniarstwa. Gość spotkania mówił na temat niepełnosprawności w życiu osobistym i zawodowym. 

            Rozważania dotyczyły również możliwości funkcjonowania w nowych kryteriach życia jako osoba niepełnosprawna. Pan Paweł Znyk zademonstrował pionizacje na parapodium dynamicznym, które na spotkanie dostarczyła firma Spondylus z Koszalina.

Pan Paweł Znyk jest czynnym Instruktorem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Zajmuje się aktywacją i przystosowaniem osoby niepełnosprawnej do samodzielnego życia w niepełnosprawności. Licznie obecni studenci z zainteresowaniem słuchali wystąpienia zaproszonego gościa.

Dziękujemy Panu Pawłowi Znykowi za poświecony czas i zaangażowanie w dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na dalszy cykl spotkań.

Opiekun Studenckiego Koła   Naukowego Fizjoterapii

dr n. med. Joanna Krawczyk


18 marca 2015r. podczas Dnia Otwartego w PWSZ, nasz najmłodszy kierunek "Fizjoterapia" cieszył się największym zainteresowaniem :)

Na zdjęciu:

urządzenia niezbędne na fizjoterapii - to dopiero początek wyposażania Uczelni w niezbędny sprzęt. Ćwiczenia nadzoruje kierownik Zakładu Fizjoterapii p. dr n. med. J. Krawczyk.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1
75-582 Koszalin

Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06