Praktyki zawodowe

  Praktyki studenckie są integralną częścią procesu kształcenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Organizacja praktyk studenckich, ich charakter i przebieg jest różny w zależności od kierunku studiów i specjalności.

       W celu zapewnienia miejsca odbywania praktyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie współpracuje z placówkami oświatowymi i innymi instytucjami na terenie miasta Koszalina i okolic.

 

Na specjalnościach nauczycielskich praktyki pedagogiczne realizowane są w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Na specjalnościach nienauczycielskich praktyki odbywają się w instytucjach komunikacyjnych i medialnych, działach współpracy z zagranicą, w instytucjach i przedsiębiorstwach powiązanych z obsługą ruchu turystycznego, działach związanych z kompleksową obsługą grup turystycznych.

 

Praktyki zawodowe na kierunku Pielęgniarstwo realizowane są w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie oraz oddziałach szpitalnych w miejscu zamieszkania studentów po uzyskaniu zgody Dyrekcji tych placówek służby zdrowia. Celem praktyki studenckiej jest zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną i zadaniami placówek stanowiących ich przyszłe miejsca pracy, zweryfikowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce oraz nabywanie kompetencji do wykonywania pracy zawodowej.


Regulamin praktyk zawodowych w PWSZ w Koszalinie

 Dziennik praktyk studenta PWSZ - (pdf)


Programy i regulaminy praktyk studenckich w PWSZ w Koszalinie

FIZJOTERAPIA

Informacja dotycząca wydruku dziennika praktyk studenckich
dla kierunku fizjoterapia:

prosimy o wydrukowanie dziennika praktyk studenckich 2-stronnie w formacie A-4  
i zbindowanie  lub zespolenie za pomocą nasuwanego plastikowego grzbietu.


Dziennik praktyk studenckich przeznaczony jest na okres 3 lat studiów.


Program praktyk dla cyklu 2014/2015

Dziennik praktyk

 

Program praktyk od cyklu 2015/2016

Dziennik praktyk


PEDAGOGIKA

 

sp. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 
Program praktyk

Regulamin praktyk

Regulamin praktyki  pedagogicznej - sp.  pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z załącznikami 


sp. Edukacja elementarna i język angielski
Program praktyk

sp. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

Harmonogram praktyk
Regulamin praktyk

załączniki - opinia z przebiegu praktyki 
                   sprawozdanie

Regulamin praktyki pedagogicznej -  z załącznikami


WYCHOWANIE  FIZYCZNE

Harmonogram praktyk zawodowych 

Harmonogram praktyk - sp. odnowa biologiczna 

Harmonogram praktyk - sp. gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Harmonogram praktyk - sp. wychowanie fizyczne z j.angielskim

Harmonogram  praktyk - sp.menedżer sportu

Harmonogram praktyk - sp. organizacja turystyki i rekreacji 

 

Regulamin praktyki ogólnopedagogicznej  (dla cyklu od 2012r.):

załączniki:- opinia z przebiegu praktyki 
                    - sprawozdanie

Regulamin praktyki zawodowej z załącznikami

Regulamin praktyki zawodowej specjalnościowej z załącznikami

 

Program praktyk  WF (dla cyklu 2015)


PIELĘGNIARSTWO

 

 Program praktyk  

 Dziennik praktyk dla studentów pielęgniarstwa (pdf)

 Informacja nt. zaliczenia praktyk zawodowych

 Skierowanie indywidualne na praktyki i potwierdzenie odbycia praktyk (druk  do pobrania w pdf)


RATOWNICTWO  MEDYCZNE
 

Podanie o zwolnienie z praktyk zawodowych

Potwierdzenie przebiegu zatrudnienia

Program praktyk

Dziennik praktyk


Załączniki do pobrania dla opiekunów praktyk:

  1. Opinia odbytej praktyki pedagogicznej przez studentów PWSZ  w Koszalinie – załącznik nr 10
  2. Opinia odbytej praktyki zawodowej przez studentów PWSZ  w Koszalinie – załącznik nr 12
  3. Zaświadczenie zwalniające z odbycia praktyki zawodowej – załącznik nr 13
  4. Druk dla opiekuna praktyki do sporządzenia umowy-zlecenia – załącznik nr 14
  5. Druk sprawozdania z przeprowadzonych lekcji próbnych w ramach praktyki pedagogicznej - załącznik nr 15
  6. Porozumienie o współpracy w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych na specjalnościach nauczycielskich – załącznik nr 16
  7. Porozumienie o współpracy w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych  na specjalnościach nienauczycielskich – załącznik nr 17
  8. Porozumienie o współpracy w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych w Instytucie Nauk Humanistycznych,   Zakład Pielęgniarstwa, Kierunek: Pielęgniarstwo

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1
75-582 Koszalin

Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06