PWSZ po raz 6.laureatką Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości

PWSZ w Koszalinie po raz 6. została laureatem programu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” i otrzymała 1 milion złotych. Jest to program Ministra Nauki, którego celem jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Żeby otrzymać środki pieniężne  z programu DID, uczelnia musiała spełnić następujące warunki:

 • brak negatywnych ocen jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w uczelni wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2018-2023;
 • wynik monitoringu karier studentów i absolwentów studiów, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w roku 2021, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Wynik monitoringu musi wskazywać, że względny wskaźnik zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia jest większy albo równy 0,67.

1 mln zł zostanie przeznaczone na dofinansowanie działań projakościowych w zakresie dydaktyki podejmowanych w publicznych uczelniach zawodowych, których absolwenci są poszukiwanymi na rynku pracy ze względu na wysokie kwalifikacje zawodowe.

 

W dotychczasowych edycjach środki były wydatkowane na:

 • wyjazdy studyjne studentów do różnorodnych placówek, ośrodków i instytucji związanych z profilem kształcenia;
 • szkolenia kadry dydaktycznej;
 • warsztaty i szkolenia dla studentów (kosmetologiczne, fizjoterapeutyczne);
 • utworzenie nowych pracowni m.in.: symulowanego gabinetu dietetycznego; pracowni genetyki mikrobiologii i histologii; pracowni fizjologii, wysiłku fizycznego i biomechaniki; pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz doposażenie już istniejących
 • zakup specjalistycznego sprzętu m.in.: stołu anatomicznego, symulatorów, fantomów (niemowlaków, geriatrycznych), modeli anatomicznych, stołów rehabilitacyjnych defibrylatorów, aparatów EKG, RKO/BLS, aparatury kosmetologicznej, strzelnicy laserowej, analizatorów składu masy ciała,  
 • wydanie podręczników dla studentów
 • uzupełnienie zasobów informacyjno – bibliotecznych o specjalistyczne źródła literatury;
 • zakup specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego.

 

Media o wydarzeniu:

 1. Milionowe dofinansowanie dla koszalińskiej PWSZ na rozwój kierunków praktycznych - prk24.pl  16.05.2024

PWSZ po raz 5. laureatką Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości

 To już V edycja programu Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego celem jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym.

15 uczelni otrzymało w 2023 r. 15 mln zł w ramach „Dydaktycznej inicjatywy doskonałości”

 

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE:

 

Wśród publicznych uczelni zawodowych:

I miejsce w Polsce wśród publicznych uczelni zawodowych w zakresie względnego wskaźnika zatrudnienia (WWZ) – 1,06

I miejsce w Polsce wśród publicznych uczelni zawodowych w zakresie względnego wskaźnika bezrobocia (WWB) – 0,22,

 

Wśród uczelni województwa zachodniopomorskiego:

I miejsce w woj. zachodniopomorskim wśród publicznych uczelni w zakresie względnego wskaźnika zatrudnienia (WWZ) – 1,06

II miejsce w woj. zachodniopomorskim wśród publicznych uczelni w zakresie względnego wskaźnika bezrobocia (WWB) – 0,22,

 

Przyznanie środków - ZASADY

Wsparcie w ramach programu „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” otrzyma 15 publicznych uczelni zawodowych, które musiały spełnić określone kryteria: 

 • brak negatywnych ocen jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w uczelni wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2017-2022;
 • wynik monitoringu karier studentów i absolwentów studiów w uczelni, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w roku 2020, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Wynik monitoringu musi wskazywać, że względny wskaźnik zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia jest większy albo równy 0,73.

W przypadku konieczności rozstrzygnięcia o przyznaniu środków finansowych w ramach przedsięwzięcia uczelniom o jednakowej wartości względnego wskaźnika zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia na poziomie większym albo równym 0,73 o otrzymaniu środków decyduje niższy poziom wskaźnika bezrobocia absolwentów studiów pierwszego stopnia danej uczelni.

 

Wsparcie jest przyznawane w formie zwiększenia subwencji podstawowej na wsparcie aktywności projakościowej. Środki z programu pozwolą uczelniom na dostosowanie programu studiów do potrzeb regionalnych rynków pracy.

 

 

Media o wydarzeniu:

 1. Obiektywnie: po tej uczelni praca i pieniądze - Głos Koszaliński - 2.06.2023

 2. Milion zł trafi do PWSZ - Miasto - 2.06.2023

 3. Milion złotych dla PWSZ w Koszalinie! Pokaz pierwszej pomocy - koszalininfo.pl - 31.05.2023

 4. Milion złotych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie  - gk24.pl - 31.05.2023

 5. Koszalińska PWSZ z milionowym dofinansowaniem na rozwój kierunków praktycznych  - PRK 26.05.2023


PWSZ w Koszalinie - laureatką "Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości" 2022  - po raz CZWARTY

 

„Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” – 15 mln zł na wsparcie uczelni zawodowych

 

15 publicznych uczelni zawodowych uzyskało dofinansowanie na działalność projakościową w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”. Do każdej z nich trafi 1 mln zł. Aby uzyskać dofinansowanie, uczelnie musiały spełnić określone kryteria związane z jakością kształcenia  i przebiegiem karier absolwentów.

Wsparcie w ramach programu „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” otrzymało 15 publicznych uczelni zawodowych. Musiały one spełnić określone kryteria, takie jak

 • brak negatywnych ocen jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w uczelni wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2016-2021;
 • wynik monitoringu karier studentów i absolwentów studiów, osób ubiegających się o stopień doktora i osób, które uzyskały ten stopień, dotyczącego absolwentów studiów w uczelni, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w roku 2019, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Wynik monitoringu musi wskazywać, że względny wskaźnik bezrobocia absolwentów studiów pierwszego stopnia jest mniejszy lub równy 0,94 oraz zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia jest większy lub równy 0,56. 

Wsparcie jest przyznawane w formie zwiększenia subwencji podstawowej na wsparcie aktywności projakościowej. Środki z programu pozwolą uczelniom na dostosowanie programu studiów do potrzeb regionalnych rynków pracy. 
 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE:

 1. znalazła się w gronie 4 uczelni w Polsce, które po raz CZWARTY  zostały laureatami Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości,
 2. I miejsce w Polsce wśród publicznych uczelni zawodowych w zakresie względnego wskaźnika bezrobocia (WWB) – 0,12,
 3. I miejsce w Polsce wśród publicznych uczelni zawodowych w zakresie względnego wskaźnika zatrudnienia (WWZ) – 0,89,
 4. II miejsce w woj. zachodniopomorskim wśród publicznych uczelni w zakresie względnego wskaźnika bezrobocia (WWB) – 0,12,
 5. I miejsce w woj. zachodniopomorskim wśród publicznych uczelni w zakresie względnego wskaźnika zatrudnienia (WWZ) – 0,89.

 

Media o  DID 2022:


Prezentacja specjalistycznego sprzętu zakupionego w ramach DID 2022

17.11.2022r. w PWSZ w Koszalinie odbyła się prezentacja specjalistycznego sprzętu zakupionego ze środków otrzymanych przez Uczelnię w ramach programu MEiN Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości w 2022 roku.

Dr Marzena Rypina Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa zaprezentowała kombinezon geriatryczny do symulacji odczuć geriatrycznych, który będzie wykorzystywany przez studentów kierunków medycznych. Przedstawiciel firmy FW FANTOM Bartosz Miętkiewicz zaprezentował jedyny na Pomorzu Środkowym najnowocześniejszy multimedialny stół anatomiczny z ekranem, który zawiera szczegółowe obrazy ciała kobiety i mężczyzny. 

Symulator geriatryczny umożliwia doświadczanie zmian fizycznych zachodzących wraz z wiekiem. Studenci mogą odczuć na ”własnej skórze” ograniczenia zakresu ruchomości w stawach, utratę sił, sztywność stawów, utratę czucia w rękach etc. Symulator geriatryczny składa się z różnych elementów, które pozwalają na realizację zajęć ze studentami z zakresu geriatrii i neurologii. Można po nałożeniu odpowiedniego elementu symulować np. stan po udarze mózgu, zaburzenia widzenia związane ze stanem chorobowym lub bóle kręgosłupa czy drżenia samoistne rąk występujące u osób starszych.

Kształcenie pielęgniarek w warunkach symulowanych pozwala lepiej zrozumieć pewne ograniczenia dotyczące osób starszych. Przygotowuje studentów do przyszłej pracy z osobami w podeszłym wieku, a także pobudza empatię. Po nałożeniu części symulatora umożliwia poznanie głównych wrażeń i ograniczeń osób starzejących się. Każdy może przez chwilę poczuć jakie trudności spotykają na co dzień seniorów. W przyszłej pracy z osobami starszymi będą mieć świadomość dotyczącą ich ograniczeń.

Równie ważnym dla wzbogacenia procesu kształcenia jest zakup interaktywnego stołu anatomicznego. To doskonałe narzędzie wykorzystywane podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich kierunków medycznych – pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, fizjoterapii czy kosmetologii. Ponadto może być także wykorzystywany w trakcie zajęć z języka obcego, do poznawania oraz weryfikowania znajomości specjalistycznej terminologii.

Multimedialny stół anatomiczny posiada ekran, który zawiera szczegółowe obrazy ciała kobiety i mężczyzny, co umożliwia bardzo atrakcyjny sposób nauki ludzkiej anatomii. Wyodrębnionych jest 11 układów anatomicznych, istnieje możliwość wizualizacji przepływu krwi, dysekcji, korzystania z wirtualnego endoskopu i wiele innych funkcji. Stół posiada także obszerną bibliotekę obrazów 3d z zakresu anatomii, radiologii.

Wirtualna Dysekcja (preparowanie anatomiczne lub chirurgiczne mające na celu wydzielenie poszczególnych struktur anatomicznych)

Jedna z najbardziej przydatnych dla użytkownika funkcji dostępnych wśród wirtualnych stołów do dysekcji. Za pomocą jednego dotknięcia wirtualnego ciała ludzkiego, można przeprowadzić dysekcje oraz zobaczyć pełną adnotację dotyczącą danej części ciała. Funkcja wirtualnej dysekcji zastępuje tradycyjne laboratoria anatomiczne na uniwersytetach, ponieważ można ją wielokrotnie wykorzystywać.

Układy Anatomiczne

Oprogramowanie z anatomii zawiera 11 działów, umożliwiających naukę poszczególnych układów: rozrodczego, oddechowego, limfatycznego, sercowego, moczowego, nerwowego, mięśniowego, kostnego, pokarmowego, hormonalnego i powłoki wspólnej.

Tryb egzaminacyjny

Oprogramowanie zawiera zainstalowane testy i quizy, ponad 9000 pytań. Wykładowcy mogą dostosowywać istniejące quizy do swoich potrzeb lub wygenerować nowe, własne testy.

Dysekcja warstwa po warstwie

Usuwanie kolejnych warstw, różnych części wirtualnego ciała ludzkiego, ułatwia wykładowcom wyjaśnić różne zagadnienia anatomiczne, studentom zaś zapewnia dogłębną analizę anatomii różnych części ciała.

Wizualizacja pracy Serca

Animacja pracującego serca z możliwością wyświetlania w różnych płaszczyznach widzenia strzałkowej, koronalnej i poprzecznej, umożliwia naukę i obserwację przepływu krwi z serca do różnych struktur anatomicznych w ludzkim ciele.

 

Media o wydarzeniu:

 1. Nowy sprzęt dla PWSZ - Kronika TVP 3  Szczecin - 17.11.2022

 2. PWSZ nowy sprzęt: stół anatomiczny kombinezon geriatryczny - TKK Max  17.11.2022

 3. Prezentacja nowego specjalistycznego sprzętu dla PWSZ - koszalininfo.pl - 17.11.2022

 4. Nowy sprzęt dla koszalińskiej uczelni - PRK 17.11.2022

 5. PWSZ w Koszalinie. Nowoczesne pomoce dydaktyczne dla przyszłych medyków [ZDJĘCIA] gk24.pl 17.11.2022

 6. Nowy sprzęt dla PWSZ w Koszalinie - Radio Plus - 17.11.2022


PONADPROGRAMOWA AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNA STUDENTÓW PWSZ


Fizjoterapia - Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego  „Uzdrowisko Świnoujście SA”

Dzięki środkom z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości" studenci I roku fizjoterapii zapoznali się z funkcjonowaniem oraz profilem leczniczym Zakładu Lecznictwa Uzdrowiskowego  „Uzdrowisko Świnoujście SA”.   Obejrzeli gabinety przeznaczone m.in. do zabiegów krioterapii, elektrolecznictwa, światłolecznictwa, hydroterapii, balneoterapii, leczenia polem elektromagnetycznym, a także poznali zasady produkcji kompresów borowinowych do okładów borowinowych, zabiegów galwano borowinowych, jonoforezy borowinowej. Studenci uczestniczyli również w zajęciach z pacjentami  na basenie solankowym.


Fizjoterapia

Dzięki środkom z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości" studenci II i III roku #Fizjoterapia PWSZ w Koszalinie odwiedzili Centrum Rehabilitacji "Kinesis" w Osielsku.

Studenci zapoznali się ze specyfiką pacjenta neurologicznego w różnych schorzeniach neurologicznych oraz mieli również okazję zobaczyć egzoszkielet i jego praktyczne zastosowanie.


Bezpieczeństwo narodowe

Dzięki środkom z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości" studenci I, II i III roku bezpieczeństwa narodowego  zapoznali się z funkcjonowaniem Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie oraz odwiedzili Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku.

Studenci zapoznali się ze strukturą funkcjonowania i zadaniami półotwartego zakładu karnego oraz uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych na temat ochrony społeczeństwa, humanitarnego i praworządnego traktowania osób pozbawionych wolności oraz resocjalizacji skazanych.


Fizjoterapia - Centrum Sportu w Słupsku

Dzięki środkom z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości" studenci IV roku #Fizjoterapia PWSZ w Koszalinie uczestniczyli w treningu z paraolimpijczykami w Centrum Sportu w Słupsku. Zapoznali się z celami uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne z różnymi dysfunkcjami m.in. po uszkodzeniu rdzenia kręgowego na różnych poziomach, mózgu, osób z achondroplazją, po amputacjach kończyn górnych. Aktywnie uczestniczyli w prowadzeniu zajęć na siłowni i sali oraz w treningu osób po uszkodzeniach CUN z zaburzeniami chodu.


Fizjoterapia

Dzięki środkom z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości" studenci III i IV roku fizjoterapii odwiedzili Ośrodek "NIWA" w Kołobrzegu. Ośrodek jako jedyny w Kołobrzegu dokonuje obiektywnego pomiaru siły mięśniowej kończyn górnych i dolnych. Studenci mieli okazję zobaczyć również m.in. kąpiele suche CO2, czterokomorowe i jednokomorowe, kriokomorę oraz salę do inhalacji solankowych. Stały kontakt z interesariuszami zewnętrznymi to bardzo ważny element w kształceniu o profilu praktycznym.


Fizjoterapia

W dniu 26.05.2022 r. studenci III I IV roku kierunku Fizjoterapia mieli okazję zwiedzić   Instytut Badawczy Innowacyjnych Metod Po Urazach Rdzenia Kręgowego w kompleksie sanatoryjnym MIESZKO I i II w szpitalu uzdrowiskowym w  Kamieniu  Pomorskim. W Instytucie Badawczym prowadzone były badania nad skutecznymi metodami rehabilitacji z wykorzystaniem robotów oraz klasycznych zabiegów, w tym także balneologicznych, a zdobyte doświadczenia od razu wykorzystywane były u pacjentów. W odzyskaniu sprawności pacjentom na co dzień pomagał doświadczony zespół specjalistów z zakresu rehabilitacji: profesorowie uniwersytetów, konsultanci międzynarodowi, lekarze, fizjoterapeuci. Podczas realizacji projektu badawczego Instytut Badawczy współpracował z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Dzięki uprzejmości dr Bogusława Korczyńskiego studenci mieli okazję poznać nowoczesną bazę zabiegową i zapoznać się z rehabilitacją po urazie rdzenia kręgowego z robotyką. Przyszli fizjoterapeuci mieli okazję zobaczyć EGZOSZKIELET, LOKOMAT, ROBOT LUNA EMG, ATLAS HYDRAULICZNY, BIEŻNIĘ Z BIOFIDBEKIEM. Opiekunem grupy była dr n.med. Joanna Krawczyk.


Kosmetologia

Dzięki środkom z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości" studentki I, II, III roku kierunku kosmetologia zapoznały się z funkcjonowaniem Wellness & SPA HAVET w Dźwirzynie. Podczas wizyty została przedstawiona specyfika pracy kosmetologa w SPA. Studentki zwiedziły gabinety SPA i miejsca zabiegu rytualnego Hammam, poznały zabiegi rytualne oraz Hi-TECH, a także pod nadzorem pracowników wykonywały zabieg maxsimus na brzuch i twarz, poznały procedury wykonania japońskiego masażu twarzy, tajskiego masażu stemplami ziołowymi, masażu pałeczkami bambusowymi na nogi, masażu tybetański i hammam. Bardzo dziękujemy pani Natalii Koszuk Kierownik SPA, Pani Karolinie Lewnadowskiej oraz całemu zespołowi za fachowo przekazaną wiedzę i profesjonalizm jakiego doświadczyliśmy. Kontakt z interesariuszami zewnętrznymi jest niezwykle ważny w kształceniu praktycznym!


Kosmetologia

Dzięki środkom z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości" studentki III roku kosmetologii uczestniczyły w warsztatach praktycznych w zakresie zabiegów kosmetycznych z wykorzystaniem alg morskich. Nabyte umiejętności na pewno przydadzą się w przyszłej pracy zawodowej.


Kosmetologia

8 maja 2022r. studentki Kosmetologii wraz z wykładowcami: Panią R.Kaczmarek, D.Dudziec-Leśniewską, M. Mielniczuk-Gonçalves uczestniczyły w Targi LOOK i beautyVISION Targach Kosmetycznych w Poznaniu.

Dzięki środkom z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości" studentki wzięły udział w Kongresie Podologicznym, obserwowały mistrzostwa Nails Olimpic International oraz Mistrzostwach Polski w Makijażu Profesjonalnym. Podczas imprezy studentki zapoznały również się z asortymentem wiodących firm kosmetycznych w branży beauty.


Bezpieczeństwo narodowe

Studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe PWSZ w Koszalinie z wizytą w Multinational Corps Northeast w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości".

 


PWSZ w Koszalinie - laureatką "Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości" 2021 - po raz TRZECI

„Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” – 15 mln zł na wsparcie uczelni zawodowych

15 publicznych uczelni zawodowych uzyskało dofinansowanie na działalność projakościową w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”. Do każdej z nich trafi 1 mln zł. Aby uzyskać dofinansowanie, uczelnie musiały spełnić określone kryteria związane z jakością kształcenia  i przebiegiem karier absolwentów.

 

Wsparcie dla uczelni na działania projakościowe

Wsparcie w ramach tegorocznej edycji przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” otrzymało 15 publicznych uczelni zawodowych. Musiały one spełnić określone kryteria. Pierwszym z nich był brak negatywnych ocen jakości kształcenia wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną   w latach 2015-2020.

Drugie kryterium dotyczyło pozytywnego wyniku wskaźników bezrobocia i zarobków absolwentów, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w roku 2018. W odniesieniu do absolwentów studiów I stopnia względny wskaźnik bezrobocia (WWB) musiał być mniejszy lub równy 0,97, a względny wskaźnik zarobków (WWZ) większy lub równy 0,62.

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE:

 1. znalazła się w gronie 4 uczelni w Polsce, które po raz trzeci zostały laureatami Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości,
 2. I miejsce w Polsce wśród publicznych uczelni zawodowych w zakresie względnego wskaźnika bezrobocia (WWB) – 0,21,
 3. II miejsce w Polsce wśród publicznych uczelni zawodowych w zakresie względnego wskaźnika zatrudnienia (WWZ) – 0,86,
 4. II miejsce w woj. zachodniopomorskim wśród publicznych uczelni w zakresie względnego wskaźnika bezrobocia (WWB) – 0,21,
 5. I miejsce w woj. zachodniopomorskim wśród publicznych uczelni w zakresie względnego wskaźnika zatrudnienia (WWZ) – 0,86.

Nagranie TKK Max z dn. 16.03.2021r.

 

 

Media o DID:

 1. PWSZ zdobyła milion złotych - wywiad z Kanclerz PWSZ - gk24.pl  21.03.2021

 2. PWSZ zdobyła nagrodę - Głos Miasta - 19.03.2021

 3. PWSZ zdobyła milion złotych - wywiad z Kanclerz PWSZ - skan GK 19.03.2021

 4. Wyróżnienie w konkursie dla PWSZ. Milion złotych dla placówki - Koszalininfo.pl - 17.03.2021

 5. Doskonalą się w PWSZ w Koszalinie. Milion złotych dla uczelni [WIDEO] - gk24.pl - 16.03.2021

 6. PWSZ w Koszalinie wśród 15 uczelni z milionem od MEiN - 16.03.2021

 7. Milion złotych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie - PRK - 16.03.2021

 8. Kolejny milion dla PWSZ -  TKK Max - 16.03.2021

 9. Symulator geriatryczny w PWSZ - Kronika TVP 3 Szczecin - 16:30, 26.01.2022

 10. Prezentacja symulatora geriatrycznego "TERI" - Teleexpress - 27.01.2022

 11. Symulator geriatryczny najnowszej generacji w PWSZ w Koszalinie [FOTO, FILM] - 31.01.2022

 12. Nowoczesny fantom geriatryczny pomoże w nauce studentom PWSZ - gk24.pl - 28.01.2022

 13. Nowoczesny fantom geriatryczny pomoże w nauce studentom PWSZ - GK - 28.01.2022

 14. Nowy symulator geriatryczny - GK - 27.01.2022

 15. Koszalińscy studenci będą ćwiczyć na nowoczesnym fantomie - Radio Koszalin - 26.01.2022


Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości - rok 2020

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie w ramach  programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "DYDAKTYCZNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI" otrzymała 1 milion złotych na podniesienie jakości kształcenia. Podstawę wyboru stanowiła analiza danych z raportów badania Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych: wskaźnik bezrobocia i zarobków absolwentów PWSZ w Koszalinie oraz brak negatywnych ocen jakości kształcenia wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2014-2019.

 

Zadania:

 1. zatrudnienie praktyków do poprawy jakości praktycznej nauki zawodu,
 2. doposażenie pracowni ćwiczeń praktycznych,
 3. modernizacja pracowni,
 4. aktualizacja zasobów bibliotecznych.

Działania w ramach DID skierowane są do wykładowców oraz studentów uczelni na  wszystkich prowadzonych kierunkach studiów.

Dzięki wsparciu w ramach DID:

 1.  studenci naszej Uczelni zostaną wyposażeni w umiejętności praktyczne w zakresie przyszłego zawodu, zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy,
 2. optymalne warunki zajęć oraz dostęp do najnowocześniejszych pomocy pozwoli studentom naszej Uczelni na optymalne przygotowanie się   do wykonywania przyszłego zawodu,
 3. zostaną stworzone optymalne warunki uczenia się, zbliżone do tych rzeczywistych, oczekiwanych w miejscu przyszłego zatrudnienia studentów naszej Uczelni,
 4. zapewni się studentom i wykładowcom dostęp do aktualnych zasobów   i źródeł informacji bibliotecznej.

PWSZ w Koszalinie - laureatką "Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości" 2020 - po raz drugi

11.02.2020r. odbyła się konferencja prasowa z okazji otrzymania przez PWSZ w Koszalinie 1 miliona złotych z MNiSW. Uczelnia w ramach ministerialnego programu "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości" otrzymała środki finansowe przeznaczone na podniesienie jakości kształcenia. Podstawę wyboru stanowiła analiza danych z raportów badania Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych: wskaźnik bezrobocia i zarobków absolwentów PWSZ w Koszalinie oraz brak negatywnych ocen jakości kształcenia wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2014-2019.

Nasza uczelnia znalazła się na 4 miejscu szczęśliwych zwycięzców drugiej edycji Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości, która jest jednym z priorytetów Konstytucji dla Nauki. Uczelnie w konkursie DID są wyłaniane w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Więcej na ten temat na: www.studia.gov.pl.

KoszalinInfo TV: "Jesteśmy dobrym uzupełnieniem oferty edukacyjnej na terenie Pomorza Środkowego – oznajmił we wtorek (11 lutego) Jan Kuriata, rektor PWSZ. Trzeci rok z rzędu koszalińska uczelnia jest jednym z 15 beneficjentów tegorocznej edycji przedsięwzięcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”. Wyróżnienie jest warte milion złotych".

 

Laureaci:

 1. PWSZ Gniezno
 2. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
 3. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 4. PWSZ w Koszalinie
 5. PWSZ w Głogowie
 6. PWSZ w Suwałkach
 7. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 8. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 9. PWSZ Chełm
 10. Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 11. PWSZ Elbląg
 12. PUSS w Pile
 13. PUZ Włocławek
 14. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 15. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - PWSIP

 

Media o konferencji:

1) Radio Koszalin - 11.02.2020

2) Głos Koszaliński - 12.02.2020

3) Koszalininfo.pl - 12.02.2020

4) Miasto - 14.02.2020

5) Fakty -14.02.2020

 

 

 

Nagranie TV Max - 11.02.2020r.

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06