Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2020/2021


UWAGA STUDENCI !!!

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są tylko na wniosek studenta!

 


 

Regulamin świadczeń dla studentów PWSZ w Koszalinie

 

 

 1. W roku akademickim 2020/2021 kompletne wnioski o stypendium należy przesłać POCZTĄ TRADYCYJNĄ do dnia 16 października 2020r. (liczy się data nadania listu).
   
 2. Po upływie siedmiu dni roboczych student ZOBOWIĄZANY JEST do telefonicznego kontaktu z Referatem ds. Nauczania (tel. bezpośredni  (94) 341-86-33 lub (94) 342-67-66 w. 124 - p. Alicja Białecka) w celu zweryfikowania kompletności wniosku.
   
 3. W przypadku niezłożenia dokumentów w w/w terminie:
 • student, który złoży wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (oprócz stypendium Rektora dla najlepszych studentów) wraz z odpowiednimi zaświadczeniami w terminie  do 7. dnia każdego miesiąca, uzyskuje prawo do przyznania stypendium począwszy od tego miesiąca,
 • student, który złoży wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (oprócz stypendium Rektora dla najlepszych studentów) wraz z odpowiednimi zaświadczeniami  po 7. dniu każdego miesiąca, uzyskuje prawo do przyznania stypendium w następnym miesiącu,
 • wniosek o przyznanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów można złożyć tylko w wyznaczonym terminie – do 16 października 2020r.

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem ds. Nauczania

p. Alicja Białecka

tel. bezpośredni (94) 341-86-33 lub (94) 342-67-66 w. 124 
lub mailowo:
 a.bialecka@pwsz-koszalin.pl

 

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że od roku akademickiego 2019/2020 weszły w życie przepisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczące stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów, a tym samym nowy regulamin świadczeń dla studentów i nowe wzory wniosków. Bardzo istotną zmianą jest konieczność złożenia przez niektórych studentów wraz z wnioskiem o stypendium socjalne zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny. Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia dotyczy studentów, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 528,00 zł (kwota może ulec zmianie, wynika z ustawy, o której mowa poniżej i z rozporządzenia). Przy czym zaświadczenie, że dana osoba pobiera świadczenia z ośrodka lub że ich nie pobiera – NIE JEST wymaganym wyżej wymienionym zaświadczeniem. Należy sprawdzić w ośrodku pomocy społecznej, w jakiej sytuacji zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej może być wydane. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie przez pracowników ośrodka wywiadu środowiskowego, należy o taki wywiad wystąpić. Wyjaśnienie ewentualnego braku zaświadczenia oraz przyczyny odmowy jego wydania muszą zaistnieć w formie PISEMNEJ. Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia oraz konsekwencje niedołączenia zaświadczenia wynikają z art. 88 ust.4–5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020, poz.85, tekst jednolity)

Wzór wniosku do MOPS stanowi  załącznik nr 4 - Wzór wniosku do MOPS

 

Art. 88 ust. 4

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie jest to kwota 528 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.


 

SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PROSIMY ZWRÓCIĆ NA:

Art. 93.

(Dz.U.2020.0.85 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Zasady przyznawania stypendiów i zapomogi

 1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86  ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1,  tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
 2. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1:
  1. przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
  2. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

- magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

- licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia  

  pierwszego stopnia.

 1. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
 2. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w art. 86 stypendia studenckie ust. 1 pkt 2, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06