Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2022/2023


UWAGA STUDENCI !!!

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są tylko na wniosek studenta!

 


 

Wsparcie finansowe dla studentów – materiały informacyjne MEiN

 

Broszura informacyjna MEiN

 


Regulamin świadczeń dla studentów PWSZ w Koszalinie

obowiązuje od 23 lutego 2022 roku

 

 1. W roku akademickim 2022/2023 kompletne wnioski o stypendium należy składać osobiście lub przesłać POCZTĄ TRADYCYJNĄ do dnia 14 października 2022r. (liczy się data nadania listu).
 1. Po upływie siedmiu dni roboczych, student, który przesłał wniosek drogą pocztową  ZOBOWIĄZANY JEST do telefonicznego kontaktu z Referatem ds. Nauczania (tel. 94/ 342-67-66 w. 124 - p. Alicja Białecka) w celu zweryfikowania kompletności wniosku.
 1. W przypadku niezłożenia dokumentów w w/w terminie:
 • student, który złoży wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (oprócz stypendium Rektora dla najlepszych studentów) wraz z odpowiednimi zaświadczeniami w terminie  do 7. dnia każdego miesiąca, uzyskuje prawo do przyznania stypendium począwszy od tego miesiąca,
 • student, który złoży wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (oprócz stypendium Rektora dla najlepszych studentów) wraz z odpowiednimi zaświadczeniami  po 7. dniu każdego miesiąca, uzyskuje prawo do przyznania stypendium w następnym miesiącu,
 • wniosek o przyznanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów można złożyć tylko w wyznaczonym terminie – do 14 października 2022r.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem ds. Nauczania

p. Alicja Białecka - tel. 94/ 342-67-66 w. 124 
lub e-mail:
a.bialecka@pwsz-koszalin.pl

 

 

KOMUNIKAT

Informujemy, że od roku akademickiego 2019/2020 weszły w życie przepisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczące stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów, a tym samym nowy regulamin świadczeń dla studentów i nowe wzory wniosków. Bardzo istotną zmianą jest konieczność złożenia przez niektórych studentów wraz z wnioskiem o stypendium socjalne zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny. Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia dotyczy studentów, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 528,00 zł (kwota może ulec zmianie, wynika z ustawy, o której mowa poniżej i z rozporządzenia). Przy czym zaświadczenie, że dana osoba pobiera świadczenia z ośrodka lub że ich nie pobiera – NIE JEST wymaganym wyżej wymienionym zaświadczeniem. Należy sprawdzić w ośrodku pomocy społecznej, w jakiej sytuacji zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej może być wydane. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie przez pracowników ośrodka wywiadu środowiskowego, należy o taki wywiad wystąpić. Wyjaśnienie ewentualnego braku zaświadczenia oraz przyczyny odmowy jego wydania muszą zaistnieć w formie PISEMNEJ. Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia oraz konsekwencje niedołączenia zaświadczenia wynikają z art. 88 ust.4–5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021, poz. 478, tekst jednolity)

Wzór wniosku do MOPS stanowi  załącznik nr 4 - Wzór wniosku do MOPS

 

Art. 88 ust. 4

Rektor albo Komisja Stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie jest to kwota 528 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych [...] o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

 

Art. 88 ust. 5

Rektor albo Komisja Stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej [centrum usług społecznych] o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.


SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PROSIMY ZWRÓCIĆ NA:

Art. 93. (Dz.U.2021 poz. 478 tj. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Zasady przyznawania stypendiów i zapomogi

 1. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86  ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1,  tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
 1. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1:
 1. przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
 2. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

- magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

- licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia  

  pierwszego stopnia.

 

 1. Przepisy ust. 2 stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
 1. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w art. 86 stypendia studenckie ust. 1 pkt 2, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06