Pomoc materialna dla studentów


UWAGA STUDENCI !!!

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są tylko na wniosek studenta!

 

Regulamin świadczeń dla studentów PWSZ w Koszalinie

obowiązuje od 18 września 2023r.

 

 1. W roku akademickim 2023/2024 kompletne wnioski o przyznanie stypendium należy składać osobiście do dnia 13 października 2023r.
 1. W przypadku niezłożenia dokumentów w w/w terminie:
 • student, który złoży wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (oprócz stypendium Rektora dla najlepszych studentów) wraz z odpowiednimi zaświadczeniami w terminie  do 7. dnia każdego miesiąca, uzyskuje prawo do przyznania stypendium począwszy od tego miesiąca,
 • student, który złoży wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (oprócz stypendium Rektora dla najlepszych studentów) wraz z odpowiednimi zaświadczeniami  po 7. dniu każdego miesiąca, uzyskuje prawo do przyznania stypendium w następnym miesiącu,
 • wniosek o przyznanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów można złożyć tylko w wyznaczonym terminie 
  – do 13 października 2023r.

 

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem ds. Nauczania

p. Alicja Białecka - tel. 94/ 342-67-66 w. 124 

mail: a.bialecka@pwsz-koszalin.pl

lub wyłącznie e-mail: monika.lipiec.karwowska@gmail.com

 

KOMUNIKAT

 

Informujemy, że od roku akademickiego 2019/2020 weszły w życie przepisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczące stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów, a tym samym nowy regulamin świadczeń dla studentów i nowe wzory wniosków.

Bardzo istotną zmianą jest konieczność złożenia przez niektórych studentów wraz z wnioskiem o stypendium socjalne zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej / Centrum Usług Społecznych o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny.

Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego. Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia dotyczy studentów, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 600,00 zł (kwota może ulec zmianie, wynika z ustawy, o której mowa poniżej i z rozporządzenia). W przypadku gdy student, o którym mowa w ust. 7, lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, Rektor może przyznać temu studentowi stypendium socjalne, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodziny.

Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia oraz konsekwencje niedołączenia zaświadczenia wynikają z art. 88 ust.4–5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023, poz. 742, tekst jednolity)

Wzór wniosku do MOPS / CUS stanowi  załącznik nr 4 - Wzór wniosku do MOPS / CUS

 

Art. 88 ust. 4

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) - z centrum usług społecznych, o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

 

Art. 88 ust. 5

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - z centrum usług społecznych, o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

 

 

SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ PROSIMY ZWRÓCIĆ NA:

 

Art. 93. (Dz.U.2023 poz. 742 tj. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

 

 

Zasady przyznawania stypendiów i zapomogi

 

 1. Świadczenia, o których mowa w art. 86 stypendia studenckie ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 stypendium ministra za osiągnięcia naukowe lub artystyczne ust. 1, przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
 2. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 stypendia studenckie ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 stypendium ministra za osiągnięcia naukowe lub artystyczne ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
 3. Świadczenia, o których mowa w art. 86 stypendia studenckie ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 stypendium ministra za osiągnięcia naukowe lub artystyczne ust. 1, nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 1. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w art. 86 stypendia studenckie ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 stypendium ministra za osiągnięcia naukowe lub artystyczne ust. 1, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
 1. Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
 2. Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, o których mowa w ust. 1, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 prawa studenta ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
 3. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, świadczenie, o którym mowa w art. 86 stypendia studenckie ust. 1 pkt 2, przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.
 4. Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

 


 

Wsparcie finansowe dla studentów – materiały informacyjne MEiN

 

Broszura informacyjna MEiN

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Obowiązkowo:

 

Załącznik nr 9 - Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06