KOŁA NAUKOWE

Koła naukowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie jest miejscem, w którym studenci nie tylko zdobywają wiedzę, ale także mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań, umiejętności, sprawności fizycznej, jak również okazję do działania i pracy na rzecz uczelni. 

Studenci PWSZ w Koszalinie zrzeszeni  pod opieką nauczycieli akademickich uczestniczą w projektach badawczych, w konferencjach naukowych oraz organizują imprezy promujące zdrowy tryb życia.

 

W PWSZ w Koszalinie działają  Studenckie Koła Naukowe:
 

1.  Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa "Puls" powstało w 2016r.

     opiekunowie: dr n.med. Marzena Rypina i mgr piel. Dorota Wroniak
     
2. Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii  powstało w 2015r.
     opiekun: dr n. med. Joanna Krawczyk

 

 

      Koła naukowe są organizacją zrzeszająca studentów, działającą w obrębie szkoły wyższej, której celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków. Koła naukowe funkcjonują jako grupy nieformalne oraz jako struktury zarejestrowane. Oficjalnym warunkiem istnienia koła na uczelni, jest jego rejestracja w uczelnianym rejestrze organizacji studenckich.

 

        Koła naukowe czasami mają efemeryczny charakter i odznaczają się brakiem ciągłości. Wynika to z faktu stosunkowo krótkiego okresu studiów, dużej indywidualności i samodzielności studentów. Gdy mury uczelni opuszcza bardziej aktywny rocznik, a w danym kole nie ma wystarczająco dużo aktywnych następców, to koło zamiera. Zdarza się jednak, że aktywność koła naukowego jest wieloletnia. Przykładem może być Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego, czy Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, działające od 1851 r.

 

      Droga do wiedzy prowadzi nie tylko przez sale wykładowe. Studenci mogą realizować i rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, kołach zainteresowań i klubach tematycznych. Dążenie studentów do po­głębiania wiedzy z zakresu interesujących ich dziedzin sprawia, że każ­dego roku pojawiają się coraz to nowe inicjatywy i pomysły.

 

        Zapraszamy studentów PWSZ do aktywnego uczestnictwa w pracach na rzecz kół w naukowej działalności  uczelni.


Działalność koła naukowego

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa "Puls" powstało w 2016r.

     opiekunowie: dr n.med. Marzena Rypina i mgr piel. Dorota Wroniak


Studentki pielęgniarstwa na konferencji medycznej

         8.12.2018r. w PWSZ w Koszalinie odbyła się 4 konferencja medyczna ph. „Zdrowie rodziny". Do udziału w konferencji zgłoszono referaty z tematyki dotyczącej zagadnień szeroko pojętego zdrowia rodziny. Podjęta została próba zainteresowania problemem tak ważnej obecnie aktywności fizycznej, która jest podstawą piramidy żywienia na przykładzie wniosków z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców i dzieci w Przedszkolu Rodzinnym w Kołobrzegu przez dr Jolantę Kowalską-Bigulak. Poruszone zostały także zagadnienia dietetyki: dr Marzena Rypina omówiła zagadnienie racjonalnego odżywiania rodziny, a  Katarzyna Pawlak ważną rolę wsparcia żywieniowego dzieci w chorobie. Podczas konferencji przedstawiono także zagadnienia zdrowia rodziny: rolę turystyki zdrowotnej (dr Joanna Krawczyk) oraz współczesne problemy onkologiczne (dr Wiesław Kowalewski). Ważnym zagadnieniem profilaktyki nowotworów u kobiet zajęły się studentki 2 roku kierunku pielęgniarstwa: Małgorzata Przybysz i Magdalena Kraszewska, dla których to był debiut. Gratulacje dla naszej młodzieży, które przygotował dr W.Kowalewski. Konferencję podsumowano dwiema ważnymi myślami nawiązującymi do prawidłowego stylu życia: racjonalnego odżywiania już od wczesnego dzieciństwa zgodnie z zasadą "czym skorupka za młodu nasiąknie..." oraz roli aktywności fizycznej "ruch jest w stanie zastąpić każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu (Władysław Oczko).

     Do udziału w konferencji zaproszono firmy medyczne, które przedstawiły innowacyjne technologie leczenia ran oraz zastosowanie najnowszych rozwiązań z użyciem sprzętu stomijnego.  Organizatorem konferencji był Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa PWSZ w Koszalinie - dr Wiesław Kowalewski, Towarzystwo Pielęgniarskie działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie.


Konferencja naukowa studentek pielęgniarstwa

W dniu 7 kwietnia 2017 roku w Legnicy odbyła się I Ogólnopolska Studencka Konferencja Młodych Medyków. Naszą uczelnię reprezentowały dwie studentki ze Studenckiego Koła Naukowego Puls – Łucja Smolarek i Paulina Gontkiewicz. Wygłosiły referat pt. Wiedza i postawa studentów pielęgniarstwa względem udzielania pierwszej pomocy. Studium porównawcze studentów z Polski i Wielkiej Brytanii. Wyniki badań przyjęte zostały z dużym zainteresowaniem pozostałych uczestników konferencji.


Działalność Koła Naukowego FIT POWER

Koło naukowe działające w latach 2013-2017.

Opiekun koła dr hab. Piotr Godlewski


Wizyty studyjne

17 marca 2017r.  studenci WF - członkowie Koła Naukowego "Fit Power" gościli z wizytą w Gdańsku. W programie znalazło się m.in. zapoznanie się z obiektami sportowymi rangi europejskiej: zwiedzanie Stadionu Energa, Hipodromu w Sopocie. Młodzież spotkała się też z Leszkiem Bianikiem wykładowcą Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku.


Mecz piłki ręcznej Polska-Serbia

3.11.2016r. Studenci WF - członkowie Koła Naukowego "Fit Power" wybrali się na mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy w Chorwacji w 2018 roku  piłki ręcznej Polska - Serbia. Mecz, co prawda przegrany 32:37, ale emocje były duże.  W programie znalazło się m.in. zapoznanie się z organizacją imprezy sportowej rangi europejskiej, zwiedzanie Ergo Areny, wizyta na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku - zapoznanie się z funkcjonowaniem uczelni oraz jej obiektami sportowymi, organizacją Klubu Uczelnianego ASZ oraz zwiedzanie Gdańska.


Koła naukowe w PWSZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie jest miejscem, w którym studenci nie tylko zdobywają wiedzę, ale także mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań, umiejętności, sprawności fizycznej, jak również okazję do działania i pracy na rzecz uczelni. Studenci PWSZ w Koszalinie zrzeszeni  pod opieką nauczycieli akademickich uczestniczą w projektach badawczych, w konferencjach naukowych oraz organizują imprezy promujące zdrowy tryb życia.

 

Studenckie Koło Naukowe Młodych Andragogów działało w latach  2014-2018.
     ulotka promocyjna

   

      Koła naukowe są organizacją zrzeszająca studentów, działającą w obrębie szkoły wyższej, której celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków. Koła naukowe funkcjonują jako grupy nieformalne oraz jako struktury zarejestrowane. Oficjalnym warunkiem istnienia koła na uczelni, jest jego rejestracja w uczelnianym rejestrze organizacji studenckich.

      Droga do wiedzy prowadzi nie tylko przez sale wykładowe. Studenci mogą realizować i rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, kołach zainteresowań i klubach tematycznych. Dążenie studentów do po­głębiania wiedzy z zakresu interesujących ich dziedzin sprawia, że każ­dego roku pojawiają się coraz to nowe inicjatywy i pomysły.

 

        Zapraszamy studentów PWSZ do aktywnego uczestnictwa w pracach na rzecz kół w naukowej działalności  uczelni.


Konferencja "Dziecko z niepełnosprawnością..."

14.04.2018r. członkowie Koła Młodych Andragogów brali udział w organizacji oraz uczestniczyli
w konferencji naukowo-metodycznej organizowanej we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Zakładem Pedagogiki PWSZ w Koszalinie ph.

„DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE”.

Celem konferencji było ukazanie codziennych problemów i trudności, na jakie napotykają uczniowie z niepełnosprawnością, jak również zwrócenie uwagi na ich możliwości, umiejętności i talenty. Proces tworzenia warunków edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych stawia nowe, trudne zadania. Wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale doświadczenia praktycznego i pozytywnej postawy ze strony  osób odpowiedzialnych za ten proces. Spotkanie stało się okazją do wymiany informacji, spostrzeżeń, doświadczeń i dobrych praktyk związanych z uczestnictwem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni szkolnej. Udział w niej wzięli pedagodzy, psycholodzy, psychiatrzy oraz studenci PWSZ. Nauczyciele uczestniczyli również w warsztatach na temat wykorzystania TIK, wspierania rozwoju przez zabawy sensoryczne, metodyki pracy w przedszkolu oraz dokumentowania pracy z uczniem z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.


Konferencja "Opieka-profilaktyka-pomoc..."

8 grudnia 2017r. członkowie Koła Młodych Andragogów brali udział w organizacji oraz uczestniczyli w konferencji naukowo-metodycznej organizowanej we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Zakładem Pedagogiki PWSZ w Koszalinie ph.

"OPIEKA - PROFILAKTYKA - POMOC  WYMIAR RODZINNY I INSTYTUCJONALNY".

Konferencja miała na celu ukazanie problemów i trudności, z jakimi mierzą się osoby, instytucje i inne podmioty zajmujące się opieką i wychowaniem oraz  zwróceniem uwagi na możliwości ich rozwiązań. Spotkanie stało się okazją do wymiany informacji, spostrzeżeń, doświadczeń dobrych praktyk związanych z realizacją pracy opiekuńczo-wychowawczej w różnych formach przestrzeni rodzinnej i instytucjonalnej. Wzięli w niej udział pedagodzy, psychologowie, nauczyciele, opiekunowie–wychowawcy, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, wolontariusze, terapeuci, asystenci rodziny, specjaliści do spraw polityki rodzinnej, przedstawiciele organizacji rządowych i pozarządowych zajmujący się problemami wychowania i opieki, przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych, teoretycy i praktycy i studenci. Planowana jest  publikacja najciekawszych wystąpień w monografii lub czasopiśmie naukowym.


Szkolenie dla wolontariuszy

W dniu 10 maja 2017r. studentki pedagogiki z Koła Naukowego Młodych Andragogów: Aleksandra Klimkowska, Angelika Gil, Martyna Szefer, już jako wolontariuszki, uczestniczyły w kolejnym szkoleniu dla wolontariuszy, które zorganizowane zostało przez Centrum Kryzysowe Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej. Problematyka, z którą szerzej zapoznały się Panie skoncentrowana była wokół zagadnienia: FAS – Funkcjonowanie dziecka z płodowym zespołem alkoholowym w środowisku rodzinnym i szkolnym.


Ruch wolontariacki

W dniu 4 marca 2017  studentki z Koła Naukowego Młodych Andragogów złożyły deklaracje włączenia się w ruch wolontariacki. Panie Aleksandra Klimkowska, Angelika Gil,  Adriana Krupska oraz Martyna Szefer wzięły udział w pierwszym szkoleniu dla Wolontariuszy na temat: Rozwój umiejętności komunikacyjnych – granice w kontaktach, które odbyło się w Świetlicy Środowiskowej dla Seniora Caritas w Koszalinie. Szkolenie poprowadziła psycholog Pani Monika Małocha. W czasie szkolenia zostały zaprezentowane między innymi trudności w kontaktach z osobami doświadczającymi przemocy oraz z osobami  z uzależnieniem.


Wizyta w Centrum Kryzysowym Caritas

W dniu 5 marca 2017 studentki z Koła Naukowego Młodych Andragogów: Aleksandra Klimkowska, Angelika Gil, Martyna Szefer odwiedziły Centrum Kryzysowe Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej. W czasie warsztatów Panie włączyły się w działania charytatywne na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej i z duchu polskiej tradycji zdobiły pisanki. Przepiękne ozdoby wykonane przez nasze Studentki zostaną przekazane na kiermasz poprzedzający Święta Wielkiej Nocy.


Seminarium naukowo-metodyczne PWSZ

Studentki z Koła Młodych Andragogów PWSZ w Koszalinie uczestniczyły w przygotowaniu i organizacji  I seminarium naukowo-metodycznego pod hasłem: „W trosce o człowieka i jego zrównoważony rozwój" zorganizowanego w naszej Uczelni. W dniu 6 czerwca 2016 roku, Zakład Pedagogiki Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym, Instytutem Teologicznym, Kurią Biskupią Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie rozpoczął cykl spotkań  naukowo - metodycznych pod tytułem  "Wychowanie-dylematy i wyzwania" poświęconych problemom wychowania człowieka na przestrzeni całego jego życia.


III Koszalińskie Forum Psychiatrii Środowiskowej

Dnia 13.11.2015r. studentki z Koła Młodych Andragogów PWSZ w Koszalinie pod opieką dr Moniki Pawłowskiej uczestniczyły w III Koszalińskim Forum Psychiatrii Środowiskowej.  Forum było okazją do zwrócenia uwagi na konieczność  ścisłej współpracy obszarów edukacji, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i instytucji  samorządowych w rozwijaniu sieci wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Między innymi poprzez specjalistyczne kształcenie kadr lekarzy, pedagogów, pracowników socjalnych.


Badania ilościowe nie tylko dla odważnych !

Członkowie Koła Młodych Andragogów i Koła Pedagogiki Zdrowia pod opieką dr Joanny Łoś i dr Moniki Pawłowskiej w ramach realizowanego projektu badawczego "Sytuacja egzystencjalna osób we wczesnej dorosłości" aktywnie rozwijają swoje umiejętności analityczne. Jak widać nie taka statystyka "straszna jak ją malują",... a trening czyni mistrza. Kto się boi "ilościówki" zapraszamy do Nas - nauczymy!


Spotkanie studentów ze Słuchaczami UTW

Studentki I roku Pedagogiki pod opieką Pani dr Moniki Pawłowskiej przeprowadziły ewaluację badań empirycznych dotyczących oczekiwań i aktywności edukacyjnej Słuchaczy UTW PWSZ.W ramach prowadzonych badań naukowych dotyczących sytuacji życiowej osób dorosłych w kontekście edukacji Panie Patrycja Kisiel i Ewelina Trzcińska zaprezentowały wyniki badań Słuchaczom UTW - gratulujemy udanego wystąpienia.


Spotkanie ze studentami

 Dnia 31.03.2015r. przedstawicielki Koła Naukowego MŁODYCH ANDRAGOGÓW: Pani Magdalena Głuszcz i Jagoda Kaszewska  uczestniczyły w spotkaniu ze studentkami I roku Pedagogiki. Spotkanie było okazją do promocji aktywności naukowej wśród studentów naszej Uczelni oraz do przedstawienia prowadzonych w Kole badań empirycznych dotyczących potrzeb egzystencjalnych osób dorosłych oraz projektowania własnej edukacji przez młodzież stojącą u progu dorosłości. Praktyczne wskazówki członkiń Koła dotyczące opracowywania materiału empirycznego będą szczególnie przydatne w trakcie realizacji przyszłych projektów badawczych przez studentów.


Wielkie porządki w pracowni anatomii

Członkowie Koła Naukowego FIZJOFAN wraz z Panią dr Joanną Krawczyk  posprzątała pracownię anatomii. Wszystkie kości policzone, teraz pozostało nam tylko poprosić o odkładanie wszystkiego na swoje miejsce (pudełka pięknie opisane, nie powinno być problemu). Zaangażowani w sprzątanie członkowie Koła: Michalina Młyńska, Kaja Kowal, Alicja Rasińska, Agata Wysocka, Dawid Dembowiecki.


Dary dla Hospicjum im. M.Kolbego w Koszalinie


Akcja Zdrowy Przedszkolak

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii Fizjofan przeprowadziło Akcję ph. Zdrowy Przedszkolak badając wady postawy u dzieci 5-6-letnich z Przedszkola nr 22 w Koszalinie. Akcja była przeprowadzona w ramach planu działania  koła edukacja dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach promująca zdrowie i aktywność fizyczną. Gratulacje dla pomysłodawców, studentów  i wykładowców kierunku fizjoterapia.  Dziękujemy studentom WF za udział i pomoc w imprezie pt.: "Zdrowy przedszkolak".


Dalsze działania Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii "Fizjofan"

Miło nam poinformować o dalszym działaniu Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii "Fizjofan"w PWSZ

 

 


Spotkanie Koła Naukowego Fizjoterapii

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie reaktywowało działalność  Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii ,,Fizjofan'' pod opieką dr Joanny Krawczyk. Przewodniczącym Koła został student 1 roku fizjoterapii Przemysław Jurewicz. Wiceprzodniczącą koła została Kaja Kowal, sekretarzem Agata Wysocka. Członkowie koła: Adrianna Jęcek, Alicja Rasińska, Zuzanna Pacholczyk, Michalina Młyńska, Weronika Smoleńska, Maja Luchyk, Kacper Wojnarowicz, Eryk Hein, Dawid Dębowiecki, Piotr Langner. 
Ustalono plan działania, a w nim między innymi:
✅udział w 28. Finale WOŚP,
✅edukacja dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach promująca zdrowie i aktywność fizyczną,
✅odwiedziny chorych w Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.
Zapraszamy wszystkie osoby chętne do współpracy oraz tworzenia struktur naszego koła 


Spotkanie członków KIF

     Miło nam poinformować, że w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz.17.00 w siedzibie uczelni  odbyło  się spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów z Koszalina i województwa zachodniopomorskiego.

     Na spotkaniu swoją obecnością zaszczycili nas:  prof. dr hab. Maciej Krawczyk  - Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Jacek Koszela - Wiceprezes KRF ds. medycyny fizykalnej i balneoklimatologii oraz fizjoterapii uzdrowiskowej, mgr Grzegorz Zyzek - członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa zachodniopomorskiego oraz gość specjalny Helena Moryksiewicz Konsultant Wojewódzki ds. Fizjoterapii. Tematem spotkania były aktualne kierunki działania Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz nowe obowiązki fizjoterapeutów wynikające z Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.  

Zaproszenie  na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów


Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty z dn.25.09.2015r.

Ustawa o zwodzie fizjoterapeuty z dn.25.09.2015r.


Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw


Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty

Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty


"Głos Fizjoterapeuty"

Zapraszamy do czytania Głosu Fizjoterapeuty - Biuletynu Krajowej Izby Fizjoterapeutów


Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii

W PWSZ w Koszalinie działa Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii, które  powstało w 2015r.

     Opiekun: dr n. med. Joanna Krawczyk

     Przewodniczący SKNF - Igor Arczyński
  Zapraszamy studentów PWSZ do aktywnego uczestnictwa w pracach na rzecz kół w naukowej działalności  uczelni.

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie jest miejscem, w którym studenci nie tylko zdobywają wiedzę, ale także mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań, umiejętności, sprawności fizycznej, jak również okazję do działania i pracy na rzecz uczelni. Studenci mogą realizować i rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, kołach zainteresowań i klubach tematycznych. Dążenie studentów do po­głębiania wiedzy z zakresu interesujących ich dziedzin sprawia, że każ­dego roku pojawiają się coraz to nowe inicjatywy i pomysły. Droga do wiedzy prowadzi nie tylko przez sale wykładowe. Studenci  zrzeszeni  pod opieką nauczycieli akademickich uczestniczą w projektach badawczych, w konferencjach naukowych oraz organizują imprezy promujące zdrowy tryb życia.

      Koła naukowe są organizacją zrzeszająca studentów, działającą w obrębie szkoły wyższej, której celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków. Koła naukowe funkcjonują jako grupy nieformalne oraz jako struktury zarejestrowane. Oficjalnym warunkiem istnienia koła na uczelni, jest jego rejestracja w uczelnianym rejestrze organizacji studenckich.

        Koła naukowe czasami mają efemeryczny charakter i odznaczają się brakiem ciągłości. Wynika to z faktu stosunkowo krótkiego okresu studiów, dużej indywidualności i samodzielności studentów. Gdy mury uczelni opuszcza bardziej aktywny rocznik, a w danym kole nie ma wystarczająco dużo aktywnych następców, to koło zamiera. Zdarza się jednak, że aktywność koła naukowego jest wieloletnia. Przykładem może być Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego, czy Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, działające od 1851 r.     


Zajęcia Koła Naukowego Fizjoterapii

Podczas zajęć Koła Naukowego Fizjoterapii, opiekun koła dr Joanna Krawczyk zdała relację ze spotkania Krajowej Izby Fizjoterapeutów, w którym uczestniczyła, informując studentów o aktualnościach oraz zasadach nabywania uprawnień w zawodzie fizjoterapeuty.


Warsztaty studentów fizjoterapii

W dniu 10.01.2019r. odbyły się warsztaty pokazowe i praktyczne zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii  i Firmę Meden - Inmed z Koszalina zajmującą się produkcją i sprzedażą  sprzętu do fizjoterapii pacjentów. Przedstawiciel firmy Pan Rafał Oleszczuk zademonstrował  zastosowanie laseru wysokoenergetycznego  w pracy fizjoterapeuty oraz przedstawił możliwości  Hilterapii. Studenci pierwszego fizjoterapii mogli skorzystać samodzielnie z wykonywania zabiegu przy pomocy aparatu do terapii  laserem wysokoenergetycznym.  


Warsztaty studentów fizjoterapii

W dniu  6.12.2018r. odbyły się warsztaty pokazowe i praktyczne zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii  i Firmę Meden - Inmed z Koszalina zajmującą się produkcją i sprzedażą  sprzętu do fizjoterapii pacjentów. Czołowy Instruktor i specjalista  metody Nurac Pan mgr Leszek Wojtyła zademonstrował podstawy stosowania Terapii Nurac na Systemie Redcord. Studenci fizjoterapii mogli skorzystać  z praktycznych pokazów podstaw metody i jej założeń. W dniu 13.12.2018r. odbyło się następne spotkanie dla studentów fizjoterapii. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem.


Warsztaty studentów fizjoterapii

W dniu 29.11.2018r. odbyły się warsztaty pokazowe i praktyczne zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii  i Firmę Meden - Inmed z Koszalina zajmującą się produkcją i sprzedażą  sprzętu do fizjoterapii pacjentów. Przedstawiciel firmy Pan Paweł Oleszczuk zademonstrował urządzenie do stosowania fali uderzeniowej. Studenci pierwszego i trzeciego roku fizjoterapii mogli skorzystać samodzielnie z wykonywania zabiegu przy pomocy aparatu do terapii fala uderzeniową.


Seminarium Naukowe PWSZ

W dniu 6 czerwca 2016 roku w I Seminarium Naukowym zorganizowanym przez Zakład Pedagogiki Instytutu Nauk Humanistycznych PWSZ w Koszalinie udział wzięły członkinie Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii Izabella Karpowicz i Magdalena Rudzińska. Opiekę merytoryczną  nad wystąpieniem pt.: "Mały wielki człowiek kontra chory w rodzinie", objęła  dr n. med. Joanna Krawczyk opiekun Studenckiego Koła Naukowego  Fizjoterapii.


Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii

W dniu 15.10.2015r  studenci kierunku fizjoterapii w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii uczestniczyli w uroczystości obchodów dnia solidarności z osobami chorującymi psychicznie.  Podczas uroczystości, która odbyła się w CK 105 Koszalin przedstawiono referat pt.: "Schizofrenia perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce". Studenci wraz z opiekunem SKNF dr n. med. J. Krawczyk, obejrzeli przedstawienie pt. "Coś za mną chodzi". Młodzież  z  zainteresowaniem obejrzała wystawę fotograficzną Pani Marii Pluty. Wspólnie zakupiono fotografię "Strusia".

W spotkaniu wzięli udział: K. Szczygieł, K. Mysłek, M. Sobierajska, A. Mariak, K.Brugier,  R. Skrzesiński, G. Barczewski, P. Betliński, A. Narlach. Wykonano pamiątkowe fotografie.


Wykład “Constraint – induced movement therapy a udar mózgu”

W dniu 26.05.2015r. odbyło się spotkanie przeprowadzone przez opiekuna merytorycznego sekcji, dr n. med. Karolinę Kopacz.  Wykład Constraint – induced movement therapy a udar mózgu” wygłosił merytoryczny opiekun sekcji. Zaproponowano członkom koła udział w badaniach równowagi, które będą się odbywały na podstawie umowy zawartej pomiędzy DynamoLab Uniwersytetu Medycznego w Łodzi a PWSZ Koszalin. Ponadto przeprowadzono warsztaty oraz pokaz korzystania z platformy dynamograficznej AccuPower służącej do oceny sił reakcji podłoża w warunkach funkcjonalnych.


Spotkanie członków SKNF Sekcji Ortopedii

W dniu 28.05.2015r. odbyło się spotkanie członków SKNF Sekcji Ortopedii, przeprowadzone przez opiekuna merytorycznego sekcji, dr n. med. Magdalenę Fronczek–Wojciechowską. Wykład Ocena występowania wad stóp z wykorzystaniem podoskopu i plantokonturogramów wygłosił opiekun koła. Ponadto przeprowadzono warsztaty oraz pokaz prawidłowego przeprowadzenia badania podometrycznego stóp.


Warsztaty Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii

W dniu 24 maja 2015r.  Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii (SKNF) działające  w Zakładzie Fizjoterapii podległemu  Instytutowi Kultury Fizycznej i Zdrowia PWSZ  w Koszalinie zorganizowało  warsztaty  z dziedziny fizjoterapii w pediatrii. Inicjatorem zajęć była członkini SKNF Pani Patrycja Ganske - czynna wolontariuszka i studentka kierunku fizjoterapii w PWSZ w Koszalinie. Warsztaty prowadziła mama Kamila Matkowska ze swoim niepełnosprawnym synkiem Mikołajem oraz Patrycja Ganske. Obie Panie przedstawiały historię choroby Mikołaja. Przyczyny zakażenia cytomegalowirusem i etapy terapii farmakologicznej i fizjoterapeutycznej. Mama Mikołaja zademonstrowała usprawnianie chłopca metodą rehabilitacyjną NDT Bobath oraz metodą rehabilitacyjną Vojty. Przedstawiła kilka ćwiczeń z zakresu zajęć pedagogicznych jakie przechodzi Mikołaj. Przedstawione zostały pomoce rehabilitacyjne dziecka oraz sprzęt z jakiego korzysta Mikołaj:  pionizator Baffin wraz z ortezami typu AFO, kombinezonu Thera Togs – Full Body System oraz chodzik rehabilitacyjny wraz z obuwiem ortopedycznym.


Spotkanie z Pawłem Znykiem - 21.04.2015

W dniu 21 kwietnia 2015r. z inicjatywy Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii  dr n. med. Joanny Krawczyk oraz z inicjatywy dr n. med. Joanny Łoś odbyło się spotkanie z osobą niepełnosprawną Panem Pawłem Znykiem. W spotkaniu uczestniczyli studenci kierunku fizjoterapii i pielęgniarstwa. Gość spotkania mówił na temat niepełnosprawności w życiu osobistym i zawodowym. Rozważania dotyczyły również możliwości funkcjonowania w nowych kryteriach życia jako osoba niepełnosprawna. Pan Paweł Znyk zademonstrował pionizacje na parapodium dynamicznym, które na spotkanie dostarczyła firma Spondylus z Koszalina. Pan Paweł Znyk jest czynnym Instruktorem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Zajmuje się aktywacją i przystosowaniem osoby niepełnosprawnej do samodzielnego życia w niepełnosprawności. Licznie obecni studenci z zainteresowaniem słuchali wystąpienia zaproszonego gościa.

Dziękujemy Panu Pawłowi Znykowi za poświecony czas i zaangażowanie w dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na dalszy cykl spotkań.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06