Bezpieczeństwo narodowe

Opis kierunku

Instytut Spraw Społecznych

Kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe

Zakład  Bezpieczeństwa Narodowego

Kierownik Zakładu - dr Artur Dąbek

e-mail: a.dabek@pwsz-koszalin.pl

 

Opiekun Praktyk Zawodowych
dr Małgorzata Guzińska   

e-mail: m.guzinska@pwsz-koszalin.pl

 

 

    Studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe trwają 3 lata  (6 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

 

Od II roku studiów studenci realizują zajęcia  z zakresu:

- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 

Zajęcia z zakresu bezpieczeństwo publiczne wyposażą absolwenta w wiedzę:

 • funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego współczesnego państwa,
 • umiejętności w zakresie działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa osób i mienia,
 • kompetencje społeczne do pracy m.in. jako funkcjonariusz Policji lub pracownik służb podległych resortowi spraw wewnętrznych.

Zajęcia z zakresu zarządzanie kryzysowe wyposażą absolwenta w wiedzę:

 • zarządzania kryzysowego stosowanego przez wszystkie jednostki administracji zarówno państwowej, jak i samorządowej, a także instytucji bezpieczeństwa narodowego;
 • zasad organizacji administracji publicznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zadań na rzecz zarządzania kryzysowego. 

Możliwości zatrudnienia dla absolwentów  kierunku bezpieczeństwo narodowe związane są ze strategicznymi kierunkami transformacji systemu bezpieczeństwa narodowego. Potencjalne miejsca pracy to przede wszystkim służby i instytucje rządowe i samorządowe oraz inne podmioty prawne, których zadaniem jest zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym, zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, prowadzenia działań ratowniczych oraz ochrony ludności i mienia w sytuacjach nadzwyczajnych.

Absolwent studiów licencjackich uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, równoznaczny z ukończeniem studiów wyższych zawodowych (studiów pierwszego stopnia), uprawniający do realizacji studiów drugiego stopnia, zwłaszcza dwuletnich studiów magisterskich na kierunku bezpieczeństwo narodowe.

 


Studia drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe trwają 4 semestry i prowadzone są systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.*    (po uzyskaniu zgody MNiSW)

 

 

Sylwetka absolwenta kierunku  Bezpieczeństwo narodowe PWSZ w Koszalinie

 

            Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe uwzględnia najnowsze trendy w profesjonalnym przygotowaniu absolwentów do wykonywania zawodów, których głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa w wymiarze ogólnokrajowym, lokalnym, jak również indywidualnym.

 

Dotychczasowe zagrożenia związane np. katastrofami powodowanymi przez przyrodę lub związane z działalnością ludzi uległy znaczącemu rozszerzeniu. Pilna potrzeba pogłębienia dotychczasowych działań zmierzających do zabezpieczenia różnorodnych obszarów infrastruktury mającej wpływ na funkcjonowanie państwa i mieszczącej się w zakresie infrastruktury krytycznej, m.in.: energetycznej, wodnej, transportowej, medycznej, informatycznej, telekomunikacyjnej powoduje wzrost zapotrzebowania na wykształconych i
 praktycznie przygotowanych pracowników w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa.

 

Program studiów zawiera przedmioty o charakterze kierunkowym, wybieralnym i praktycznym, a w trakcie nauki student wyposażony zostanie w wiedzę na temat różnych, współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa.

 

Od II roku studiów studenci realizują zajęcia z zakresu:

 • Bezpieczeństwa morskiego
 • Ochrony ludności z elementami ratownictwa.

 

Zajęcia z zakresu bezpieczeństwo morskie wyposażą absolwenta w:

 • wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemu bezpieczeństwa morskiego w wymiarze krajowym i międzynarodowym,
 • umiejętności w zakresie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa transportu morskiego, infrastruktury portowej oraz środowiska i zasobów morskich,
 • kompetencje społeczne do pracy w: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Więziennej, Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz w Siłach Zbrojnych.

 

 

Zajęcia z zakresu ochrony ludności z elementami ratownictwa wyposażą absolwenta w:

 • wiedzę dotyczącą organizacji, funkcjonowania sytemu ochrony ludności oraz prawnych podstaw organizacji systemu ratownictwa,
 • umiejętności w zakresie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • kompetencje społeczne do pracy w administracji rządowej, samorządowej oraz innych podmiotach realizujących zadania w obszarze ochrony ludności i ratownictwa.

 

Absolwent otrzymuje tytuł magistra w zakresie Bezpieczeństwa narodowego uprawniający do realizacji studiów trzeciego stopnia.


Prezentacja kierunku Bezpieczeństwo narodowe


Rok akademicki 2023/2024


Konferencja Kół Naukowych w Kaliszu

W dniach 24-25.04.2024r. członkinie Koła Naukowego #BezpieczeństwoNarodowe wraz z wykładowcą dr. inż. Artur Dąbek brali udział w organizowanej przez Uniwersytet Kaliski Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych „Bezpieczeństwo i edukacja. Mobilność i ekologia”. Konferencji towarzyszyło XIII Seminarium Uczniowsko-Studenckie z cyklu Odkrywamy Naukę.

Studentki wygłosiły referaty na następujące tematy:

 • Natalia Rup "Bezpieczeństwo epidemiologiczne – dawniej i dziś"
 • Paulina Górczewska "Problemy ekologiczne współczesnego świata"
 • Zuzanna Kromp "Czy światu grozi zagłada? Zmiany klimatyczne - przyczyny i skutki".
   

Celem konferencji kół naukowych było: przybliżanie i odkrywanie nauki, rozumienie jej głębi kontekstu; identyfikacja wyzwań i zagrożeń związanych z mobilnością człowieka i ekologią; uświadamianie problemów z obszaru edukacji dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpiecznego kształtowania przestrzeni publicznej; wymiana poglądów i doświadczeń studenckiego środowiska akademickiego na aktualne zagrożenia, szczególnie, które wynikają z korzystania z nowoczesnych technologii cyfrowych; poznawanie argumentacji w ważnych kwestiach zagrożeń dla bezpieczeństwa współczesnego świata, ich definiowania i rozumienia; wskazanie skutecznych sposobów ochrony przed zdefiniowanymi zagrożeniami i im zapobiegania poprzez profilaktykę i prewencję; stworzenie uczestnikom konferencji, studentom kół naukowych i ich opiekunom, platformy wymiany doświadczeń utrwalonych w formie publikacji pokonferencyjnej. Studentkom gratulujemy sukcesów naukowych.


Studenci BN na konferencji naukowej w Koninie

W dniu 18.04.2024 r. członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa narodowego wraz z wykładowcą dr. inż. Arturem Dąbkiem brali udział w organizowanej w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo na świecie, w Europie i Polsce. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było: „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, ochrona imprez masowych i infrastruktura krytyczna”.

 Studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe wygłosili referaty na następujące tematy:

 • Wiktoria Bajek „Pojęcie, rodzaje i budowanie strategii działań profilaktycznych. Istota community policing.”,
 • Łukasz Pawlik „Rola i zadania Straży Gminnej w Koszalinie”,
 • Jędrzej Wachowiak „Fotografowanie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności”.

Studentom gratulujemy sukcesów naukowych!


Wizyta w centrum Zarządzania Kryzysowego i Obronności

25.04.2024 r. studenci II roku kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, wraz z wykładowcą dr. inż. Waldemarem Parusem, gościli w Urzędzie Gminy w Świeszynie, gdzie mieli możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem oraz zadaniami Stanowiska Zarządzania Kryzysowego i Obronności. Wizyta studyjna pozwoliła na praktyczne zapoznanie studentów z  funkcjonowaniem systemu zarządzania kryzysowego w gminie, realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obronności oraz obrony cywilnej, a także zasadami współpracy z instytucjami współdziałającymi. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz możliwość bezpośredniego poznania działania jednego z elementów  systemu zarządzania kryzysowego ma duże znaczenie dla zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia praktycznego studentów PWSZ w Koszalinie.


Wizyta studyjna studentów BN w Straży Pożarnej

18.04.2024 r. studenci II roku kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, wraz z wykładowcą dr. inż. Waldemarem Parusem, gościli w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, gdzie mieli możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną i zadaniami Stanowiska Kierowania PSP i funkcjonowaniem JRG II oraz Stanowiska Kierowania Zarządzania Kryzysowego Miasta Koszalina. Wizyta studyjna pozwoliła na praktyczne zapoznanie studentów z  funkcjonowaniem Straży Pożarnej w systemie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w aglomeracji miejskiej, realizacją zadań dot. bezpieczeństwa ppoż., zasadami współpracy z instytucjami współdziałającymi, a także specyfiką realizacji zadań związanych z organizacją i prowadzeniem centrum powiadamiania ratunkowego. Współpraca z takimi instytucjami jak Państwowa Straż Pożarna ma duże znaczenie dla zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia praktycznego studentów PWSZ w Koszalinie.


Spotkanie z przedstawicielami Straży Granicznej

25. stycznia 2024r. przedstawicielki Morski Oddział Straży Granicznej Placówka Straży Granicznej w Kołobrzegu Pani st. Sierż. SG Amanda Tatara i Pani Sierż. SG Daria Walkowiak zaprezentowały studentom PWSZ w Koszalinie kierunku #WychowanieFizyczne i #BezpieczeństwoNarodowe strukturę organizacyjną i główne zadania jednostki SG.

Straż Graniczna w Polsce która jest jedną z kluczowych instytucji, która zapewnia bezpieczeństwo i porządek na granicach naszego kraju. Funkcjonariuszki przybliżyły procedury kwalifikacyjne kandydatów do służby w SG, zachęcając do podjęcia służby: „Pamiętajmy, że bezpieczeństwo naszych granic to bezpieczeństwo nas wszystkich. Dlatego warto docenić pracę Straży Granicznej, a może w przyszłości wstąpić w szeregi.”


Wyjazd studentów BN do Warszawy

23.11.2023 r. studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe w trakcie wyjazdu do Warszawy mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania oraz zadaniami organów ustawodawczych Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejnym punktem pobytu była wizyta w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa, gdzie zapoznano studentów ze specyfiką funkcjonowania Centrum w aglomeracji miejskiej, w ramach systemu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz realizowanymi zadaniami dotyczącymi np. bezpieczeństwa imprez masowych, a także w obszarze prowadzenia działań centrum powiadamiania ratunkowego. Wizyta w ramach DID 2023.


Wizyta w Szkole Policji w Słupsku

Trwają wyjazdy studyjne studentów PWSZ w Koszalinie w ramach ministerialnego programu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości. Studentów I, II i III roku #BezpieczeństwoNarodowe odwiedzili  Szkołę Policji w Słupsku.
W ramach wizyty studenci mieli okazję:

 • zapoznać się z działalnością Szkoły Policji,
 • systemem szkolenia przyszłych funkcjonariuszy Policji,
 • zwiedzić Izbę Historii Kryminalistyki i punkt daktyloskopijny,
 • wziąć czynny udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy,
 • zapoznać się z obiektem strzelnicy oraz wybranymi jednostkami broni palnej będącymi na wyposażeniu Policji.

Opiekunowie wyjazdu studyjnego byli dr Adam Czarnecki i dr Małgorzata Guzińska.


Trening strzelecki na Strzelnicy Unia

W dniu 25 października studenci pierwszego, drugiego i trzeciego roku Bezpieczeństwa Narodowego  uczestniczyli w treningu strzeleckim odbywającym się na strzelnicy Unii. Studenci  doskonalili swoje umiejętności: obycie z bronią palną, budowy broni, bezpieczeństwo obsługiwania, warunków strzelania oraz celowania za pomocą mechanicznych przyrządów celowniczych. Umiejętności strzeleckie  w dobie zagrożenia militarnego, stanowią ważną rolę w edukacji nie tylko studentów.


Wizyta w Bazie Lotnictwa Morskiego

Dnia 23.10.2023 r. studenci I, II i III roku Bezpieczeństwa narodowego uczestniczyli w wizycie studyjno–dydaktycznej w 44. „Kaszubsko-Darłowskiej” Bazie Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach Grupie Lotniczej w Darłowie i Morskiej Służbie Poszukiwań i Ratownictwa w Darłowie. Celem wizyty było praktyczne i bezpośrednie zapoznanie studentów z rolą i zadaniami Grupy Lotniczej w Darłowie i Morskiej Służby Poszukiwań i Ratownictwa, w  systemie zabezpieczenia morskiego państwa oraz zasadami realizacji zadań bojowych w zwalczaniu okrętów podwodnych i ochrony infrastruktury krytycznej, jako elementu zarządzania kryzysowego, zarówno na styku morze ląd oraz w Wyłącznej Strefie Ekonomicznej i strefie odpowiedzialności SAR.

Studenci poznali także rolę i zadania Grupy Lotniczej w Darłowie w zabezpieczeniu infrastruktury krytycznej oraz jednostek dostarczających surowce w ramach dywersyfikacji energetycznej RP. Poznali także specyfikę zagrożeń dla bezpieczeństwie wewnętrznego i  zewnętrznego w kontekście  wydarzeń na wschodniej granicy RP. Kolejnym elementem wizyty było zapoznanie studentów ze Stacją Ratownictwa Morskiego w Darłowie oraz jednostką SAR 1500 „Tajfun”. Ratownicy z SRM i kapitan m/s „Tajfun” zapoznali studentów z zasadami pracy i funkcjonowania Stacji w ramach systemu ratownictwa morskiego.  

Wyjazd podniósł poziom praktycznego przygotowania studentów oraz dał możliwość bezpośredniego zapoznania się ze strukturą funkcjonowania powyższych instytucji. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie studentów, co zaowocowało szeregiem szczegółowych pytań dotyczących pracy Grupy Lotniczej w Darłowie oraz ratownictwa morskiego i może stanowić bodziec do rozważenia wyboru przyszłej ścieżki zawodowej.

Opiekunami grupy byli dr inż. Waldemar Parus i mgr Feliks Przysowa. Wyjazd zorganizowany został w ramach środków z programu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości, którego beneficjentem po raz kolejny jest nasza Uczelnia.


Rok akademicki 2022/2023


Spotkanie z przedstawicielami WCR

Studenci #BezpieczeństwoNarodowe PWSZ w Koszalinie spotkali się z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Koszalinie WCR Koszalin: ppor. Aleksandrą Grąbczewską i st. sierż. Piotrem Chmielewskim, którzy przedstawili studentom zalety służby wojskowej i aktualne oferty oraz zasady wstąpienia do wojska i #LegiaAkademicka.


Studenci 1 roku BN na konferencji naukowej

Studenci #BezpieczeństwoNarodowe PWSZ w Koszalinie wzięli udział w I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej pt.„Współczesne bezpieczeństwo międzynarodowe w spojrzeniu generacji Y”, którego tematem przewodnim był „Czas kryzysu. Pandemie, migracje, energia”, która odbyła się 19.04 br. w Akademia Nauk Stosowanych w Koninie.

 

Troje studentów, członków Koła Naukowego pod opieką dr Artura Dąbka zaprezentowało swoje referaty:

 • Pani Wiktoria Bajek „Pandemie współczesnego świata”
 • Pan   Jędrzej Wachowiak „Migracje transgraniczne”
 • Pani  Łukasz Pawlik „Zagrożenia  i perspektywa polityka energetyczna Polski na tle  innych państw”.

Studentom gratulujemy pierwszych sukcesów naukowych

 


Dni otwarte PWSZ 2023

Prezentacja kierunku Bezpieczeństwo narodowe podczas Dni Otwartych PWSZ 


Wizyta w Oddziale Zewn. Aresztu Śledczego w Dobrowie

Studenci I, II i III roku bezpieczeństwa narodowego  zapoznali się z funkcjonowaniem Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie oraz odwiedzili Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku. Studenci zapoznali się ze strukturą funkcjonowania i zadaniami półotwartego zakładu karnego oraz uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych na temat ochrony społeczeństwa, humanitarnego i praworządnego traktowania osób pozbawionych wolności oraz resocjalizacji skazanych.


Szkolenie z obsługi i użycia defibrylatora AED

Studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe wzięli udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obsługi i użycia defibrylatora AED - medycznego urządzenia do przeprowadzania reanimacji. Szkolenie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego pn. „40 Punktów Życia – defibrylatory AED w miejscach publicznych – bezpieczny Koszalin” edycja 2021, miało na celu poprawę bezpieczeństwa  i świadomości studentów w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy przy użyciu urządzenia oraz wzbogaciło ich umiejętności praktyczne. Szkolenie przeprowadziła firma AEDMAX.PL Sp. z o.o. z Warszawy, a udział został potwierdzony certyfikatemW szkoleniu udział weźmie Przedstawiciel Wydziału Kultury i Spraw Społecznych UM Koszalin Pani Sylwia Langner-Głuszek.


Rok akademicki 2021/2022


Zajęcia praktyczne na strzelnicy

1.06.2022 r. studenci II roku kierunku Bezpieczeństwo narodowe mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w trakcie zajęć strzeleckich realizowanych w koszalińskiej Strzelnicy UNIA. Zajęcia były okazją do zweryfikowania wiedzy teoretycznej z zakresu posługiwania się bronią, potwierdzenia znajomości obowiązujących zasad oraz sprawdzenia celności.


Spotkanie z funkcjonariuszami Morskiego Oddziału Straży Granicznej

Dnia 23.05.2022r. studenci I roku BN spotkali z funkcjonariuszami Morskiego Oddziału Straży Granicznej: ppłk. SG Romanem Biernackim koordynatorem ds. naboru i kpt. SG Krzysztofem Wilkiem z-cą komendanta Pomorskiego Dywizjonu SG.  W trakcie spotkania omówiono  rolę i zadania Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, metody i formy ochrony morskiej granicy państwowej, rolę SG w systemie dywersyfikacji energetycznej RP, zagrożenia dla bezpieczeństwie wewnętrznego i  zewnętrznego w kontekście  wydarzeń na wschodniej granicy RP. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony studentów co zaowocowało szeregiem szczegółowych pytań dot. pracy Straży Granicznej.


Współpraca z Zespołem Szkół w Białym Borze

W dniu 28 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego. W uroczystości wziął udział przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie dr inż. Artur Dąbek, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa narodowego. Dr Artur Dąbek w imieniu Pana Rektora przekazał dla uczniów oraz kadry dydaktycznej życzenia satysfakcji i dumy z wyboru kierunku związanego ze służbami mundurowymi. Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter i odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Gospodarzem spotkania była dyrektor szkoły pani mgr Renata Piszcz.

W ślubowaniu uczestniczyły dwie klasy, które zostały objęte programem wspierania szkół ponadpodstawowych prowadzących pion certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Przyrzeczenie na  sztandar szkoły złożyli wyróżniający się uczniowie klas pierwszych. Następnie dyrektor szkoły w obecności dowódcy 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego, Komendanta Powiatowego Policji w Szczecinku, przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Służb Więziennych w Koszalinie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego,  wręczyła dyplomy uznania dla uczniów starszych klas, którzy wyróżniają się w nauce, szkoleniu ogólnowojskowym, ogólnopolicyjnym, służb więziennych i bezpieczeństwa wewnętrznego i ratownictwa oraz charakteryzują się godną naśladowania postawą.

Dla zebranych uczestników spotkania uczniowie starszych klas przygotowali pokaz możliwości i umiejętności specjalistycznych z wykorzystaniem elementów pirotechnicznych, pojazdów służb mundurowych i ratowniczych. Po zakończeniu ceremonii ślubowania wszyscy zebrani udali się na teren szkoły, aby wziąć udział w Dniu Otwartej Szkoły.


Dni otwarte 2022

Prezentacja kierunku Bezpieczeństwo narodowe podczas Dni Otwartych PWSZ 


Zajęcia praktyczne w COSSG

W ramach współpracy z interesariuszami zewnętrznymi studenci II i  III roku kierunku Bezpieczeństwo Narodowe PWSZ w Koszalinie odbyli zajęcia praktyczne w  Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Spotkanie przeprowadzili wykładowcy COSG w Koszalinie, a zagadnienia obejmowały treści z przedmiotów: „Zajęcia terenowe”, „Współpraca służb, inspekcji i straży” oraz „Bezpieczeństwo w komunikacji i transporcie”. W trakcie zajęć studenci zapoznali się z profesjonalnym i praktycznym ujęciem zagadnień bezpieczeństwa narodowego.


Rok akademicki 2020/2021


Studenci w 8 Pułku Przeciwlotniczym

W dniu 18.05.2021 r. przedstawiciele studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie będący uczestnikami kolejnej edycji Programu Legia Akademicka wzięli udział w uroczystościach odbywających w 8. Koszalińskim Pułku Przeciwlotniczym.

List gratulacyjny z życzeniami od J.M. Rektora dr Jana Kuriaty, prof. PWSZ oraz społeczności akademickiej, na ręce Dowódcy Pułku przekazali towarzyszący studentom dr Magdalena Łuczkowska oraz dr Artur Dąbek.

W trakcie uroczystości związanych z obchodami Święta Pułku studenci mieli okazję zapoznać się tradycjami Pułku oraz ceremoniałem towarzyszącym wręczaniu nagród i wyróżnień zasłużonym żołnierzom. Zaprezentowano także sprzęt wykorzystywany w prowadzonych działaniach a studenci mieli możliwość porozmawiania z zawodowymi żołnierzami o specyfice pełnionej służby.

Uczestnicy Programu Legia Akademicka podzielili się swoimi przemyśleniami i odczuciami związanymi z udziałem w szkoleniu z przedstawicielami mediów.


Rok 2019/2020


Zajęcia samoobrony


Studenci 3 roku BN w ZORD

Studenci III roku PWSZ kierunku Bezpieczeństwo narodowe uczestniczyli w zajęciach praktycznych z przedmiotu "Bezpieczeństwo w transporcie i komunikacji" zorganizowanych przez Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie. W trakcie zajęć mieli możliwość zapoznania z infrastrukturą ośrodka, wybranymi aspektami szkolenia kierowców oraz osobistego doświadczenia emocji, jakie towarzyszą osobom podczas egzaminu państwowego z części teoretycznej na prawo jazdy kategorii B.

Doświadczenia zdobyte podczas zajęć praktycznych związane z różnorodnymi aspektami funkcjonowania transportu – skala i skutki wypadków czy ułomność tzw. czynnika ludzkiego prowadzą do jednoznacznego wniosku "bezpieczeństwo w ruchu drogowym to poważna sprawa".


Wizyta w VI LO

Studenci I i II roku kierunku Bezpieczeństwo Narodowe prezentowali ofertę edukacyjną  w murach VI Liceum Ogólnokształcącego  w Koszalinie. W trakcie spotkania uczniowie liceum wraz z Panią Mariolą Włodarczyk zadawali pytania związane z realizacją kształcenia na naszej uczelni. Szczególne zainteresowanie wzbudziły zajęcia  o charakterze praktycznym oraz brak przedmiotów ścisłych w programie kształcenia. Studenci wskazali również na możliwości rozwijania zainteresowań w ramach kół naukowych czy kursów.

 

 


Wizyta w Straży Granicznej w Kołobrzegu

W dniu 24.10.2019 r. studenci Kierunku Bezpieczeństwo narodowego PWSZ  w Koszalinie realizowali zajęcia na terenie placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu.  Celem zajęć było przybliżenie warunków służby strażnika granicznego. Młodzież miała możliwości sprawdzenia działania sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego w codziennym działaniu tej formacji. Uczestniczyła w pracach technika kryminalistyki i przewodnika psa służbowego, jako elementu pracy dochodzeniowo śledczej wykorzystywanej w toku służby. Słuchacze korzystali również możliwości odbycia treningu strzeleckiego, gdzie mogli sprawdzić swoje umiejętności i zapoznać się z budową broni. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także wystawa IPN oraz archiwum SG w Szczecinie pod tytułem „Na granicy czuwa Straż Graniczna 1928-1939”.


Referaty studentów BN w publikacji PWSZ

Miło nam poinformować, że referaty studentów 3 roku BN zostały zamieszczone w 1 numerze Zeszytów Naukowych  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie pn. Edukacja - Zdrowie - Społeczeństwo pod red. dr Danuta Apanel nakladem Wydawnictwa PWSZ w Koszalinie

Okładka

Strona tytułowa
Spis treści str.1

Spis treści str.2


Wizyta w Zespole Szkół w Gościnie

Przedstawiciele naszej Uczelni odwiedzili Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie spotykając się z młodzieżą z klas mundurowych, o profilu policyjnym i straży granicznej.


Obchody Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi w SG

Studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe uczestniczyli w obchodach Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi pod hasłem: „MOJE ŻYCIE NIE JEST NA SPRZEDAŻ” zorganizowanych przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, gdzie m.in. wysłuchali z zaangażowaniem prelekcji eksperta/koordynatora ds. handlu ludźmi z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. SG Małgorzaty Maciejewskiej, która przedstawiła istotę, specyfikę oraz różnorodne oblicze tego zjawiska. Następnie drużyna naszej Uczelni wzięła udział w pierwszym maratonie wiedzy o zjawisku handlu ludźmi, w trakcie którego studenci nie tylko mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w tym zakresie, ale również mogli wykazać się kreatywnością podczas różnorodnych zadań o charakterze praktycznym.


Rok akademicki 2018/2019


Dzień Zdrowia i Urody w PWSZ

Studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe rozegrali mecz piłki siatkowej pod hasłem "Zdrowie i bezpieczeństwo".


I Konferencja Naukowa BN "Determinanty Bezpieczeństwa Lokalnego"

I Konferencja Naukowa "Determinanty Bezpieczeństwa Lokalnego"

Miło nam poinformować, że organizatorami konferencji byli wykładowcy na kierunku bezpieczeństwo narodowe: dr Artur Dąbek i dr Magdalena Łuczkowska. Czynny udział w konferencji wzięli studenci 2 roku BN, których referat ukaże się w publikacji pokonferencyjnej.


Dzień otwarty w PWSZ


Rok akademicki 2017/2018


Dzień zdrowia w PWSZ


Studenci BN na Konferencji w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

W dniu 27.04.2018 r. w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie odbyła się V Konferencja Naukowa „Edukacja warunkiem bezpieczeństwa w XXI wieku” na temat: „Sektory  infrastruktury krytycznej i ich zagrożenia”. W konferencji wzięli udział studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Konferencja obejmowała problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym współczesnych zagrożeń, edukacji dla bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej. Pośród prelegentów byli przedstawiciele Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Politechniki Koszalińskiej oraz PWSZ w Koninie i Uniwersytetu Śląskiego. W trakcie konferencji wystąpiła wykładowczyni PWSZ Pani dr Joanna Krawczyk, oraz  studentki I roku Bezpieczeństwa narodowego: Olga Jaworska, Nikola Świderska oraz Dominika Cyngiel.


Zajęcia wyjazdowe studentów Bezpieczeństwa narodowego

W dniu 10.01.2018 r. studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe wzięli udział w zajęciach wyjazdowych, które odbyły się w obiektach 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. Gen. Broni Józefa Dowbor - Musnickiego w Wędrzynie. W trakcie zajęć studenci mieli możliwość zapoznania się z koncepcją wykorzystania i zakresem zadań realizowanych w ramach Grup Bojowych UE. W trakcie zajęć studenci poznali historię 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, jej dotychczasowe doświadczenia w obszarze realizacji zadań Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE. Ponadto uczestniczyli w prezentacji sprzętu bojowego brygady, a także mieli możliwość obserwacji aktywnej części szkolenia podczas ćwiczeń Brygady w zakresie mobilnych technik operacyjnych wykorzystywanych w operacjach UE.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06