Studia podyplomowe

W roku akademickim 2022/2023  PWSZ w Koszalinie prowadzi nabór
na następujące studia podyplomowe:

 

 

Czas trwania

Cena 

    za  1 semestr
 

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego 

 

 3 semestry

1100 zł

Podyplomowe studia wychowania fizycznego

 

3 semestry

1350 zł

     

 

 

 

Warunkiem uruchomienia edycji jest zebranie grupy 15-osobowej.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Kwestionariusz osobowy
  3. Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  4. Ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  5. 2 zdjęcia  3,5 cm x 4,5 cm

Komplet dokumentów (w koszulce A4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Referat ds. Nauczania

ul. Leśna 1

75-582 Koszalin

z dopiskiem na kopercie „Studia podyplomowe”

 

W niektórych przypadkach konieczne może być przedstawienie dokumentów innych, niż wymienione powyżej, jeśli wymaga tego specyfika studiów podyplomowych.

Ostateczne przyjęcie na studia następuje po wniesieniu opłaty. Opłaty są wnoszone po otrzymaniu informacji z Uczelni o uruchomieniu edycji na rachunek:

Opłaty za usługi edukacyjne prosimy wpłacać na konto:

06 1130 1176 0022 2166 3820 0005

 

Nazwa odbiorcy:  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Adres odbiorcy:  75-582  Koszalin,  ul. Leśna  1

Tytuł przelewu:   opłata za studia podyplomowe (nazwa studiów)

Kwota: np.   950,00 zł

Nazwa nadawcy: np. Jan Nowak

Adres nadawcy: np. 75-345 Koszalin, ul. Szkolna 3

 

Dodatkowe informacje: 
tel. 94 342 67 66 w. 124

e-mail: kursy@pwsz-koszalin.pl


Honorowanie Karty Dużej Rodziny w PWSZ w Koszalinie

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE 

jest Partnerem Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny

i honoruje Kartę Dużej Rodziny w  postaci 

20% zniżki na kursy doskonalące, dokształcające, studia podyplomowe.

 

 

KOSZALIŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Koszalińska Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej, zamieszkałej na terenie miasta Koszalina, składającej się  z rodziców (jednego rodzica) wychowujących troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia. Przez rodzica należy rozumieć również małżonka rodzica, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego dzieci zamieszkałego na terenie miasta Koszalina, rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka, a także dyrektora i wychowawcę zatrudnionych w placówce opiekuńczo – wychowawczej z terenu miasta Koszalina.

 

Koszalińska Karta Dużej Rodziny - informacje z  Urzędu Miasta Koszalin

Partnerzy 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06