Ratownictwo medyczne

Instytut Nauk Humanistycznych
Kierunek Ratownictwo  Medyczne
Zakład Ratownictwa Medycznego
Kierownik Zakładu - dr Joanna Łoś

adres e-mail: j.los@pwsz-koszalin.pl

 

Opiekun Praktyk Zawodowych
mgr Jarosław Kalenik

 

         Studia na kierunku ratownictwo medyczne mają więc na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie profesjonalnej kadry ratowników medycznych. Zawód ratownika medycznego polega na samodzielnym wykonywaniu lub wykonywaniu pod nadzorem lekarza, medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W Polsce jest jednym z zawodów medycznych, który mimo najkrótszej tradycji kształcenia na poziomie studiów wyższych cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym. Rozwój ratownictwa medycznego jest jednym z priorytetów zdrowotnych Unii Europejskiej. Ustawa z dnia 7 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oparła system ratownictwa medycznego w Polsce na zawodzie ratownika medycznego. Przed ratownikami medycznymi ustawodawca otworzył możliwość samodzielnego wykonywania zawodu, włącznie z samodzielną pracą w zespołach ratownictwa medycznego bez konieczności obecności w zespole lekarza. Ratownicy medyczni uzyskali podstawy prawne do samodzielnego wykonywania wielu interwencji medycznych (tzw. medycznych czynności ratunkowych), w tym samodzielnego podawania kilkudziesięciu leków. Dobrze wyposażone i coraz lepiej wyszkolone zespoły ratownicze szybko zastępują tzw. ogólne zespoły lekarskie.

       Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych oraz szczegółową z zakresu ratownictwa medycznego. Jest przygotowany do pracy jako ratownik medyczny w pełnym zakresie wymaganym rozporządzeniem ministra zdrowia. Jest przygotowany do współpracy z lekarzem oraz innymi przedstawicielami zawodów medycznych.

          Kształcenie ratowników medycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie związane jest przede wszystkim z występowaniem deficytu kadrowego ratowników medycznych w stosunku do potrzeb systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 

        Absolwent kierunku ratownictwo medyczne będzie przygotowany do wykonywania zawodu ratownika medycznego samodzielnie lub pod nadzorem lekarza w takich instytucjach jak:

·       szpitalne oddziały ratunkowe,

·       centra powiadamiania ratunkowego,

·       zespoły wyjazdowe pogotowia ratunkowego,

·       niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi medyczne,

·       zabezpieczenie medycznego imprez masowych,

·       lotnicze zespoły ratownictwa medycznego,

·       jednostki krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,

·       przyzakładowe jednostki ratownictwa medycznego,

·       jednostki prowadzące edukację w zakresie pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy,

·       organy administracji samorządowej i rządowej wykonujące zadania w zakresie systemu ratownictwa medycznego,

·       wojsko polskie,

·       policja,

·       straż miejska,

·       górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe,

·       wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe.


Rok akademicki 2018/2019


Dzień Zdrowia i Urody w PWSZ

W dniach 24-25 maja 2019r.  w PWSZ w Koszalinie - w ramach corocznych Dni Koszalina - odbyły się Dni Zdrowia i Urody. To były dni pełne atrakcyjnych wydarzeń. Studenci poszczególnych kierunków kształcenia pod opieką wykładowców mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności. W samo południe na parkingu przed Uczelnią odbył się spektakularny pokaz akcji ratunkowej studentów ratownictwa medycznego we współpracy  ze strażakami  KM PSP w Koszalinie.


Dzień otwarty w PWSZ


Zajęcia praktyczne


Rok akademicki 2017/2018


Warsztaty studentów RM

Studenci 3 roku Ratownictwa medycznego PWSZ prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy

dla uczniów w Zespole Szkół Nr 7 w Bialym Borze


Polsko-niemieckie Forum w Greifswald

29 listopada 2017 studenci i wykładowcy kierunków fizjoterapia, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne wzięli udział w Polsko-Niemieckim Forum w Greifswaldzie zorganizowanym przez Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA we współpracy z Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH, Centra Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA w Greifswaldzie · Neubrandenburgu · Schwedt Strausbergu · Koszalinie · Karlinie · Myśliborzu · Dębnie.  Debata dotyczyła:

  • transgranicznego kształcenia i współpracy,
  • uznawania zagranicznych kwalifikacji,
  • innowacyjnych projektów dotyczących zapewnienia wykwalifikowanej kadry medycznej,
  • zakładowych systemów opieki zdrowotnej.

Referat o "Kształcenie zawodowym personelu medycznego w Polsce na przykładzie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie“ wygłosili dr Wiesław Kowalewski, dr Joanna Krawczyk, dr Joanna Łoś. Wystąpienie spotkało się  z dużym zainteresowaniem strony niemieckiej.

 

Sprawozdanie, zdjęcia,  prezentacje wykładów oraz  podziękowanie dla PWSZ  od organizatorów za udział w 79 Polsko-Niemieckim Forum Stowarzyszenia Komunalnego Europaregion Pomerania e.V.   w Greifswaldzie - w języku polskim  i   w języku niemieckim

 

Poniżej link do  wiadomości o wydarzeniu - "Nordmagazin"  godz. 19.30, informacja o PWSZ - ok. 19 minuty: http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/Nordmagazin,nordmagazin47252.html


Rok akademicki 2016/2017


Studenci Ratownictwa Medycznego z wykładowcą mgr J. Kalenikiem w ramach promocji uczelni odwiedzili Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze. Studenci przeprowadzili pokaz ratowniczy zachęcając tym samym młodzież do nauki ratowania życia.


Finał projektu „Zawsze będę ratować”

W dniu 15 grudnia 2016r. w PWSZ w Koszalinie odbył się finał projektu „Zawsze będę ratować” zorganizowany przez zachodniopomorski WOPR.

 

Finał „Zawsze będę ratować” objął  rywalizację studentów PWSZ. W tej kategorii dwa pierwsze miejsca zajęły drużyny składające się ze studentów 1 roku Ratownictwa medycznego, 3 miejsce zajęli studenci 3 roku Wychowania fizycznego.

 

Pomysłodawcą projektu było Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego, organizacja dbająca o bezpieczeństwo nad wodami, niosąca bezinteresowną pomoc potrzebującym od ponad pół wieku. WOPR realizuję misję Świata bez utonięćWORLD Free of Drownings poprzez współorganizowanie Systemu Bezpieczeństwa Wodnego oraz działania edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości młodzieży o zagrożeniach wynikających z nieodpowiedzialnego korzystania ze środowiska wodnego. Partnerem w ww. projektów  jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w  Koszalinie

 

Projekty zakładały przeprowadzenie cyklu szkoleń w formie warsztatów z zakresu bezpieczeństwa, w tym udzielania pierwszej pomocy oraz zasad bezpiecznego przebywania nad obszarami wodnymi, którym towarzyszy konkurs dla szkół i uczelni  biorących udział w projekcie. Szkolenie miało na celu podniesienie świadomości uczestników na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego korzystania z różnorodnych form aktywności, rekreacji i turystyki.

 

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Zachodniopomorskiemu Marszałkowskiego został zakupiony sprzęt, który w przyszłości służyć będzie w podniesieniu poziomu kształcenia kadr w ratownictwie wodnym  oraz studentów PWSZ w Koszalinie.

 

Artykuły z lokalnej prasy:


      W naszej Uczelni zorganizowane zostały zajęcia dla studentów pod nazwą "ZAWSZE BĘDĘ RATOWAĆ" prowadzone przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego. W programie prezentacje i praktyczne ćwiczenia.


Rok akademicki 2015/2016


Studenci Ratownictwa Medycznego pod kierunkiem dr Pauliny Farbickiej prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy w Społecznej Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła” w Koszalinie.


Zajęcia studentów ratownictwa medycznego "Kwalifikowana pierwsza pomoc"


Pokaz ratownictwa medycznego podczas Dnia Otwartego w PWSZ zajęcia pod kierunkiem dr Pauliny Farbickiej


Pokaz ratownictwa medycznego studentów kierunku Ratownictwo Medyczne

PWSZ w Koszalinie podczas Dnia Otwartego w Szkole Podstawowej nr 18 w Koszalinie -
zajęcia pod kierunkiem dr Wiesława Kowalewskiego


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06