Dietetyka

Dietetyka - NOWOŚĆ!!

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Kierunek Dietetyka
Zakład Dietetyki
Kierownik Zakładu - dr Jolanta Kowalska-Bigulak

adres e-mail: j.bigulak@pwsz-koszalin.pl

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku dietetyka trwają 3 lata (6 semestrów).
Są to studia o profilu praktycznym, po ich zakończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

 

Obszar kształcenia: obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

 

O kierunku

Dietetyka to kierunek, który pozwala uzyskać kwalifikacje i kompetencje niezbędne do:

 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
 • przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP),
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizowania żywienia indywidualnego i zbiorowego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów,
 • oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia pacjentów,
 • wyciągania odpowiednich wniosków terapeutycznych,

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada znajomość zasad edukacji żywieniowej (jest przygotowany do jej prowadzenia), zna zasady etyczne i uregulowania prawne związane z wykonywanym zawodem, odbył praktyki zawodowe w szpitalach i poradniach związanych z obranym kierunkiem studiów i nauczył się współpracy z innymi pracownikami ochrony zdrowia.

 

Tak wykształcony i przygotowany absolwent kierunku dietetyka znajdzie  zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • poradniach żywieniowych, chorób metabolicznych, chorób przewodu pokarmowego,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • placówkach sportowych, w tym fitness cluby,
 • sanatoriach, ośrodkach SPA,
 • gabinetach promocji zdrowia,
 • szkołach, przedszkolach, żłobkach,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • inspekcjach zajmujących się kontrolą żywności i żywienia,
 • organizacjach zajmujących się doradztwem w zakresie żywienia ludzi oraz upowszechnianiem wiedzy o żywieniu człowieka.

Może też prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie poradnictwa dietetycznego.

 

Specjalności

Uczelnia mając na uwadze konieczność wyposażenia absolwenta kierunku w takie kwalifikacje, które umożliwią mu właściwe odnalezienie się na rynku pracy, proponuje przyszłym potencjalnym kandydatom na studia kształcenie specjalistyczne w obrębie dwóch modułów do wyboru:

 1. Dietetyka w medycynie i profilaktyce zdrowotnej
  Adresatem tego modułu byłyby osoby zamierzające podjąć pracę w placówkach opiekuńczych, szpitalach, poradniach dietetycznych zorientowanych na pomoc osobom z zaburzeniami odżywiania. Nacisk położony będzie na kliniczne aspekty dietetyki i jej medyczny charakter,

   
 2. Dietetyka w sporcie i rekreacji z poradnictwem dietetycznym
  Moduł adresowany jest do osób planujących pracę w ośrodkach sportowych, rekreacyjnych, SPA, sanatoriach, uzdrowiskach, praktykę doradcy żywieniowego szczególnie w profilaktyce przeciwko otyłości oraz promowaniu zdrowego stylu życia.

 

 


Rok akademicki 2018/2019


Dzień Zdrowia i Urody w PWSZ

W dniach 24-25 maja 2019r w PWSZ w Koszalinie - w ramach corocznych Dni Koszalina - odbyły się Dni Zdrowia i Urody. To były dni pełne atrakcyjnych wydarzeń. Studenci poszczególnych kierunków kształcenia pod opieką wykładowców mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności. Studenci dietetyki przeprowadzali analizę składu masy ciała na aparacie In Body 470 i prowadzili konsultacje dietetyczne.


Dzień otwarty w PWSZ


Zajęcia praktyczne - kuchnie świata


Zajęcia praktyczne - analizator składu ciała


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06