O uczelni

        Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie jest bezpłatną publiczną uczelnią zawodową, kształcącą w systemie stacjonarnym i płatnym niestacjonarnym.  

        Uczelnia została powołana do życia uchwałą Rady Ministrów opublikowaną w Dzienniku Ustaw w dniu 1.10.2009r. Zgodnie z tą decyzją oficjalną działalność rozpoczęła  1 października 2009 roku.

     Starania o utworzenie w  Koszalinie uczelni państwowej podjęto kilka lat wcześniej, kiedy to na mapie administracyjnej kraju przestało widnieć województwo koszalińskie. Wyłoniony w wyborach 2006 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, z Marszałkiem W. Husejką na czele, w porozumieniu z Radą Miejską w Koszalinie oraz Prezydentem Miasta Koszalina M. Mikietyńskim złożyli wniosek o powołanie PWSZ. Pełnomocnikiem i przedstawicielem wnioskodawców był wieloletni propagator idei utworzenia PWSZ w Koszalinie, poseł na Sejm RP, dr J. Kuriata. Inicjatywa znalazła poparcie bardzo wielu środowisk, w tym bp Edwarda Dajczka, ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Niestrudzonym promotorem powstania Uczelni był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, poseł ziemi koszalińskiej St. Gawłowski.
               Funkcję pierwszego Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie pełnił prof.  dr hab. Waldemar Żarski (lata 2009-2012), Prorektora ds. nauczania  - dr Jan Kuriata, funkcję Kanclerza   - mgr Beata Koronkiewicz. W ostatnich wyborach (2015-2020) na funkcję Rektora PWSZ został wybrany dr Jan Kuriata.

       Uczelnia kształci na kierunkach o profilu praktycznym, współpracuje z wieloma partnerami zewnętrznymi.  PWSZ w Koszalinie dysponuje nowocześnie wyposażonymi pracowniami, w tym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, posiadającym wysoce specjalistyczny sprzęt symulacyjny.

           Władze PWSZ dbają o dostosowanie kierunków kształcenia i programów nauczania do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców. Poprzez swoją działalność dydaktyczną i naukową uczelnia współtworzy obraz gospodarczy i kulturowy miasta i regionu.