O uczelni

        Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie jest bezpłatną publiczną uczelnią zawodową, kształcącą w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.  

        Uczelnia została powołana do życia uchwałą Rady Ministrów opublikowaną w Dzienniku Ustaw w dniu 1.10.2009r. Zgodnie z decyzją oficjalną działalność rozpoczęła  1 października 2009 roku.

     Starania o utworzenie w  Koszalinie uczelni państwowej podjęto kilka lat wcześniej, kiedy to na mapie administracyjnej kraju przestało widnieć województwo koszalińskie. Wyłoniony w wyborach 2006 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, z Marszałkiem W. Husejką na czele, w porozumieniu z Radą Miejską w Koszalinie oraz Prezydentem Miasta Koszalina M. Mikietyńskim złożyli wniosek o powołanie PWSZ. Pełnomocnikiem i przedstawicielem wnioskodawców był wieloletni propagator idei utworzenia PWSZ w Koszalinie, poseł na Sejm RP, dr Jan Kuriata. Inicjatywa znalazła poparcie bardzo wielu środowisk, w tym bp Edwarda Dajczka, ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Niestrudzonym promotorem powstania Uczelni był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, poseł ziemi koszalińskiej Stanisław Gawłowski.
               Funkcję pierwszego Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie pełnił prof.  dr hab. Waldemar Żarski (lata 2009-2012), Prorektora ds. Nauczania  - dr Jan Kuriata, funkcję Kanclerza - mgr Beata Koronkiewicz. Funkcję Rektora od 2012 roku pełni dr Jan Kuriata.

       Uczelnia kształci na kierunkach o profilu praktycznym, współpracuje z wieloma partnerami zewnętrznymi.  PWSZ w Koszalinie może poszczycić się nowoczesną bazą dydaktyczną. Kształcenie pielęgniarek i pielęgniarzy odbywa się w Centrum Symulacji Medycznej - dofinansowanym ze środków unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wyposażonym w zaawansowane technicznie symulatory i trenażery. Studenci odbywają tu między innymi zajęcia w sali wysokiej wierności, która odtwarza warunki szpitalne. Nowocześnie wyposażone są również pracownie dedykowane pozostałym kierunkom studiów: anatomii, fizykoterapii, kinezyterapii czy kosmetyczne.

         Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie to młoda i nowoczesna uczelnia, której celem jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności cenione na współczesnym rynku pracy. Uczelnia prowadzi kształcenie praktyczne – studenci wszystkich kierunków realizują zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe we współpracy ze środowiskiem gospodarczym, dzięki czemu nie tylko poznają specyfikę możliwości przyszłego zatrudnienia, ale zdobywają też tak ważne w dzisiejszym świecie doświadczenie. 

      O jakości prowadzonego w PWSZ w Koszalinie kształcenia i rozpoznawalności uczelni na lokalnym i ogólnopolskim rynku pracy świadczy również fakt, że uczelnia jest pięciokrotną laureatką ministerialnego programu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”, w którym nagrodą są środki na zakup wyposażenia do pracowni umiejętności praktycznych w wysokości 1 miliona złotych. By je uzyskać, PWSZ w Koszalinie musiała wykazać się niskim wskaźnikiem bezrobocia oraz wysokim wskaźnikiem zarobków wśród swoich absolwentów – dane dotyczące tych wskaźników pobierane są z Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych.

         Uczelnia wciąż się rozwija – dzięki środkom  z 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna” w 2023 roku powstała nowa, spełniająca współczesne standardy hala sportowa i aula.