O uczelni

     Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie jest uczelnią państwową. Uczelnia prowadzi bezpłatne, stacjonarne kształcenie w systemie dziennym oraz formy niestacjonarne. 

      Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie została powołana do życia uchwałą Rady Ministrów opublikowaną w Dzienniku Ustaw w dniu 1.10.2009r. Zgodnie z tą decyzją oficjalną działalność rozpoczęła  1 października 2009 roku.

     Starania o utworzenie w  Koszalinie uczelni państwowej podjęto kilka lat wcześniej, kiedy to na mapie administracyjnej kraju przestało widnieć województwo koszalińskie. Wyłoniony w wyborach 2006 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, z Marszałkiem W. Husejką na czele, w porozumieniu z Radą Miejską w Koszalinie oraz Prezydentem Miasta Koszalina M. Mikietyńskim złożyli wniosek o powołanie PWSZ. Pełnomocnikiem i przedstawicielem wnioskodawców był wieloletni propagator idei utworzenia PWSZ w Koszalinie, poseł na Sejm RP, dr J. Kuriata. Inicjatywa znalazła poparcie bardzo wielu środowisk, w tym bp Edwarda Dajczka, ordynariusza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Niestrudzonym promotorem powstania Uczelni był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, poseł ziemi koszalińskiej St. Gawłowski.

          Poprzez swoją działalność dydaktyczną i naukową, Uczelnia współtworzy obraz gospodarczy i kulturowy miasta i regionu. Zapewnienie najwyższej jakości pracy dydaktycznej, naukowej i wychowawczej oraz czynne uczestnictwo w tworzeniu europejskiej przestrzeni edukacyjnej, traktuje jako podstawową społeczną rolę Uczelni dziś i w przyszłości. 

        Funkcję pierwszego Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie pełnił prof.  dr hab. Waldemar Żarski (lata 2009-2012), Prorektora ds. nauczania  - dr Jan Kuriata, funkcję Kanclerza   - mgr Beata Koronkiewicz. W ostatnich wyborach (2015-2020) na funkcję Rektora PWSZ został wybrany dr Jan Kuriata, funkcję Prorektora ds. Nauczania i Studentów - dr Agnieszka Kühnl-Kinel. Dla obojga jest to druga kadencja.


      Władze PWSZ dbają przede wszystkim o rozwój dydaktyczno – naukowy poprzez pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktyczno-naukowej, dostosowanie kierunków kształcenia i programów nauczania do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców. Rozszerzanie oferty kształcenia na kierunkach i specjalnościach, na które istnieje obecnie i będzie istnieć w przyszłości lokalne i regionalne zapotrzebowanie rynku pracy jest gwarancją zwiększenia roli i atrakcyjności inwestycyjnej Koszalina i regionu.