Zasady rekrutacji

Każda z osób zainteresowanych podjęciem studiów jest zobowiązana zarejestrować się w systemie E-Rekrutacji zgodnie  z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2019/2020

 

Załączniki do Regulaminu Rekrutacyjnego

1) załącznik nr 1 - druk upoważnienia dla innej osoby niż kandydat do złożenia dokumentów wymaganych do rekrutacji na I rok studiów w PWSZ w Koszalinie;

2) załącznik nr 2  - oświadczenie o obowiązku dopłat do obozów  programowych

 


 

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia

 

Kandydaci na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie zobowiązani są złożyć w przezroczystej koszulce   następujące dokumenty:

 

Studia I stopnia

 • Karta Ewidencyjna kandydata na studia wygenerowana w procesie rekrutacji podpisana przez kandydata;
 • formularz wyboru przedmiotu do rekrutacji wygenerowany w procesie rekrutacyjnym wypełniony i podpisany przez kandydata;
 • kserokopia  świadectwa  dojrzałości (oryginał  do  wglądu);
 • 3 fotografie o wymiarach 35×45 mm zgodne z wymaganiami stosowanymi  przy  wydawaniu  dowodów osobistych - podpisane na  odwrocie imieniem i  nazwiskiem; 
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej;
 • zaświadczenie od Lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów;

UWAGA:

 1. Kandydaci na  kierunek  wychowanie fizyczne  i  ratownictwo medyczne  zobowiązani są złożyć oświadczenie o przyjęciu do wiadomości obowiązku dopłaty do obozów programowych; /załącznik nr 2/;
   
 2. Dla kandydatów na studia pomostowe:
 • świadectwo / dyplom potwierdzające ukończenie szkoły dającej wykształcenie pielęgniarskie;
 • Prawo Wykonywania Zawodu (osoby posiadające dokument) – oryginał do wglądu;
 1. W przypadku składania dokumentów przez inną osobę niż kandydat, upoważnienie do złożenia dokumentów wymaganych do rekrutacji  /załącznik nr 1/.

Studia II stopnia

 • Karta Ewidencyjna kandydata na studia wygenerowana w procesie rekrutacji (podpisana przez kandydata); 
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku  pielęgniarstwo (oryginał do wglądu);
 • kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu);
 • zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen ze studiów I stopnia (dwa miejsca po przecinku);
 • 3 fotografie o wymiarach 35×45 mm zgodne z wymaganiami stosowanymi  przy  wydawaniu  dowodów osobistych - podpisane na  odwrocie imieniem i  nazwiskiem;
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej;
 • zaświadczenie od Lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów;

UWAGA:

 1. W przypadku składania dokumentów przez inną osobę niż kandydat, upoważnienie do złożenia dokumentów wymaganych do rekrutacji; /załącznik nr 1/.

Jednolite studia magisterskie

 • Karta Ewidencyjna kandydata na studia wygenerowana w procesie rekrutacji podpisana przez kandydata,
 • kserokopia  świadectwa  dojrzałości   (oryginał  do  wglądu);
 • formularz wyboru przedmiotu do rekrutacji wygenerowany w procesie rekrutacyjnym wypełniony i podpisany przez kandydata;
 • 3 fotografie o wymiarach 35×45 mm zgodne z wymaganiami stosowanymi  przy  wydawaniu  dowodów osobistych - podpisane na  odwrocie imieniem i  nazwiskiem; 
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej;
 • zaświadczenie od Lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów;

UWAGA:

 1. W przypadku składania dokumentów przez inną osobę niż kandydat, upoważnienie do złożenia dokumentów wymaganych do rekrutacji; /załącznik nr 1/.

  Przy składaniu kompletu dokumentów  nalezy okazać dokument tożsamości


Opłata rekrutacyjna

Opłata za postępowanie rekrutacyjne

w PWSZ w Koszalinie
w roku akademickim 2019/2020
wynosi  85 złotych

 

Opłaty za usługi edukacyjne prosimy wpłacać na konto:

69 1020 2791 0000 7102 0193 0866


Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w roku akademickim 2020/2021

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w roku akademickim 2020/2021


Sekretariat  ds. Nauczania i Studentów
przyjmuje kandydatów
od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00- 14.00


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06