Rekrutacja na studia II stopnia – kierunek pielęgniarstwo

 

 

REKRUTACJA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 ZOSTAŁA  ZAKOŃCZONA

 


 

Do postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2018/2019 na kierunek pielęgniarstwo - studia II stopnia, dopuszczeni byli kandydaci, którzy do dnia 16.11.2018r. do godziny 12.00:

 • zarejestrowali się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów,
 • wnieśli opłatę rekrutacyjną,
 • złożyli komplet dokumentów w Sekretariacie ds. nauczania i studentów.

 

Kandydaci na studia II stopnia – kierunek pielęgniarstwo są zobowiązani dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Karta Ewidencyjna Kandydata na Studia wygenerowana w procesie rekrutacji, podpisana przez kandydata,
 2. oryginał (do wglądu) i kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo,
 3. oryginał (do wglądu) i kserokopia suplementu do dyplomu, w przypadku gdy został wydany,
 4. w przypadku gdy na suplemencie brak jest informacji o średniej ocen, zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej wszystkich ocen otrzymanych w toku studiów I stopnia (do drugiego miejsca po przecinku) poświadczone przez właściwą uczelnię, na której kandydat uzyskał tytuł licencjata,
 5. 3 fotografie o wymiarach 35×45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 6. kserokopia dowodu osobistego w skali 140% (awers i rewers) /oryginał dowodu osobistego do wglądu,
 7. dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 8. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku pielęgniarstwo (skierowanie należy pobrać po zakończonym procesie rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym).

 

Uwaga!

Przyjmowane będą wyłącznie kompletne dokumenty!

 


Zasady rekrutacji

Każda z osób zainteresowanych podjęciem studiów jest zobowiązana zarejestrować się w systemie E-Rekrutacji zgodnie  z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2018/2019

 

Załączniki do Regulaminu Rekrutacyjnego

1) załącznik nr 1 - druk upoważnienia dla innej osoby niż kandydat do złożenia dokumentów wymaganych do rekrutacji na I rok studiów w PWSZ w Koszalinie;

2) załącznik nr 2  - oświadczenie o obowiązku dopłat do obozów  programowych

 


Uwaga Maturzyści!

Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości prosimy o  przesłanie wyniku z wybranego przez siebie przedmiotu na adres matura@pwsz-koszalin.pl


  

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia

 

       Kandydaci na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie zobowiązani są złożyć w przezroczystej koszulce   następujące dokumenty:

1) Karta Ewidencyjna Kandydata na Studia wygenerowana w SERKpodpisana przez kandydata;

2)  kserokopia świadectwa dojrzałości  (oryginał do wglądu);

3) 3 fotografie o wymiarach 35×45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów  
    osobistych, podpisane na  odwrocie imieniem i nazwiskiem;

4) kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers) /oryginał dowodu osobistego do wglądu/;

5) potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej;

6) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy;

7) kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne, ratownictwo medyczne  zobowiązani są złożyć oświadczenie o przyjęciu do wiadomości obowiązku dopłaty do obozów programowych /załącznik nr 2/;

8) w przypadku składania dokumentów przez inna osobę niż kandydat, upoważnienie do złożenia dokumentów wymaganych do rekrutacji  /załącznik nr 1/.


Opłata rekrutacyjna

Opłata za postępowanie rekrutacyjne

w PWSZ w Koszalinie
w roku akademickim 2018/2019
wynosi  75 złotych

 

Opłaty za usługi edukacyjne prosimy wpłacać na konto:

69 1020 2791 0000 7102 0193 0866


Sekretariat  ds. Nauczania i Studentów
przyjmuje kandydatów
od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00- 14.00


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06