Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Studentom Niepełnosprawnym
Kaja Wacholc
pok. 214 (II piętro)
tel. 94 342 67 66 w. 154
e-mail: sekretariat.dyrektorzy@pwsz-koszalin.pl
Dyżury - poniedziałek/czwartek    godz. 11:00-12:00

 


Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny Samorząd Moduł II – 2021 rok"

 

Zachęcamy do składnia wniosków i skorzystania z programu „AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II - pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla studentów z niepełnosprawnością.

 

W pilotażowym programie „Aktywny samorząd – Moduł II w 2021 roku mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobierają naukę w szkole wyższej.

Każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach
20 semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym udzielonego w ramach programów PFRON.

W ramach dofinansowania na semestr/półrocze przewiduje się następujące formy wsparcia:

 1. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
 2. opłata za naukę.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

 1. w ramach roku akademickiego/szkolnego 2020/2021 – 31.03.2021r.
 2. w ramach roku akademickiego/szkolnego 2021/2022 – 10.10.2021r.

 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela prawnego.

Wnioskodawcy mający miejsce zamieszkania w Koszalinie, wnioski o dofinansowanie mogą składać:

 1. drogą elektroniczną za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej:
   e-puap oraz poprzez System Obsługi Wsparcia,
 2. drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin,
 3. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie, al. Monte Cassino 2.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów znajdują się w zakładce : Pomoc materialna


Wypożyczanie sprzętu specjalistycznego

Dla studentów niepełnosprawnych w pokoju 214 dostępne są:

 1. Lupy  elektroniczne EXPLORE 5,
 2. Dyktafony Olympus DM-770,
 3. Klawiatury brajlowskie BraillePen,
 4. klawiatury specjalistyczne ASTRA – powiększone i z podświetleniem,
 5. mysz TrackBall dla osób prawo i leworęcznych.

Regulamin wypożyczenia sprzętu specjalistycznego dla studentów niepełnosprawnych

 

Wniosek o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego (Załącznik nr 1)

Protokół zdawczo-odbiorczy (Załącznik nr 2)


Informacje o zmianach zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej

Od 1 sierpnia 2017 r. zmieniły się zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia m. in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, ale też w przypadku wielu jednostek organizacyjnych stanowi podstawę do korzystania z ulg i zniżek w dostępie do świadczonych przez nie usług.

Ponadto od dnia 1 września 2017 r. zmieniły się wzory blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej. Zgodnie z nowymi wzorami na rewersie legitymacji umieszczany będzie QR kod, który zawierać będzie obligatoryjnie numer PESEL i numer legitymacji oraz odpowiednio, jedynie na wniosek osoby zainteresowanej bądź przedstawiciela ustawowego dziecka, dane dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności zapisywane w postaci tekstowej (numer PESEL, symbol przyczyny niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, numer legitymacji).

Legitymacje wydane przed dniem 1 września 2017 r. zachowują swoją ważność na czas w nich określony.

Szczegółowe informacje pod adresem www.niepelnosprawni.gov.pl
Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06