Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Studentom Niepełnosprawnym
Michał  Podolak
pok. 111 (I piętro)
tel. 94 342 67 66 w. 31
e-mail: m.podolak@pwsz-koszalin.pl
Dyżury - poniedziałek/piątek    godz. 11:00-12:00


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów znajdują się w zakładce : Pomoc materialna


Informacje o zmianach zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej

Od 1 sierpnia 2017 r. zmieniły się zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia m. in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, ale też w przypadku wielu jednostek organizacyjnych stanowi podstawę do korzystania z ulg i zniżek w dostępie do świadczonych przez nie usług.

Ponadto od dnia 1 września 2017 r. zmieniły się wzory blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej. Zgodnie z nowymi wzorami na rewersie legitymacji umieszczany będzie QR kod, który zawierać będzie obligatoryjnie numer PESEL i numer legitymacji oraz odpowiednio, jedynie na wniosek osoby zainteresowanej bądź przedstawiciela ustawowego dziecka, dane dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności zapisywane w postaci tekstowej (numer PESEL, symbol przyczyny niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, numer legitymacji).

Legitymacje wydane przed dniem 1 września 2017 r. zachowują swoją ważność na czas w nich określony.

Szczegółowe informacje pod adresem www.niepelnosprawni.gov.pl


Pomoc finansowa dla studentów niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny Samorząd – MODUŁ II"

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które:

 1. Posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. Pobierają naukę w szkole wyższej (m.in. studia pierwszego i drugiego stopnia, studia podyplomowe).

W ramach dofinansowania ze środków PFRON przewiduje się następujące formy wsparcia:

 1. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – do 1000 zł,
 2. opłatę za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym
  (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochody wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (który maksymalnie wynosi 1000 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł – w sytuacjach, które określi realizator programu,
 2. 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł  - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów,
 5. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

 

UWAGA!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach roku akademickiego 2017/2018 – do 30 marca 2018r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach roku akademickiego 2018/2019 – do 10 października 2018r.

 

Więcej informacji na tablicy informacyjnej oraz stronie programu – www.pfron.org.pl

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06