Projekt praktyk zawodowych w PWSZ

   

   Projekt pt.: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym z PO WER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.

       Celem projektu jest  wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, po odpowiednich regulacjach prawnych, może być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym. Wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych możliwe jest tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi.

         Wypracowanie w ramach Projektu wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich publicznych uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.

            Projekt daje możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy. Dzięki temu studenci będą lepiej przygotowywani do wejścia na rynek pracy, uczelnie zaś poszerzą współpracę z przedsiębiorstwami nie tylko w wymiarze badawczym, ale również dydaktycznym. Tym samym pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do studentów z ofertami praktyk i wpływać na kształt studiów.


Ogłoszenie o rekrutacji - opiekun praktyk

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie ogłasza rekrutację uczelnianego opiekuna praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach programu studenci kierunku pedagogika będą uczestniczyć w programie rozszerzonych sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych od 10 lipca 2018 r.  do 31 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenie należy złożyć w Referacie ds. Nauczania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 20 lipca  2018 r. do godz. 14.00. W przypadku przesłania drogą pocztową, decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

 

Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych

 

Druk zgłoszenia


Ogłoszenie o naborze instytucji

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie ogłasza nabór instytucji przyjmujących
na pilotażowe praktyki zawodowe
studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn.

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioski należy przesyłać w terminie do 5 września 2018 r. na adres:

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

ul. Leśna 1

75-582 Koszalin

 

lub pocztą elektroniczną na adres: pwsz-koszalin@wp.pl

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Zakładu Pedagogiki mgr Danuta Aleksa: 603 935 109

 

Regulamin wyboru instytucji

Załącznik nr 1. Wniosek instytucji o udział w projekcie

Załącznik nr 2. Obowiązki instytucji przyjmującej praktykanta na praktykę zawodową

Załącznik nr 3. Obowiązki zakładowego opiekuna praktyk zawodowych

 


Ogłoszenie o rekrutacji - praktykant

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie ogłasza rekrutację praktykantów do projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

O udział w projekcie mogą ubiegać się studenci II i III roku kierunku pedagogika, którzy zadeklarują, że będą uczestniczyć w programie rozszerzonych sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych od 10 lipca 2018 r.  do 31 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenie należy złożyć w Referacie ds. Nauczania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie,

ul. Leśna 1, 75-582 do 31 sierpnia  2018 r. do godz. 14.00. W przypadku przesłania drogą pocztową, decyduje data wpływu zgłoszenia do Uczelni. Zgłoszenie, które nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegało rozpatrzeniu.

 

Druk  zgłoszenia  praktykanta

Regulamin rekrutacji praktykantów 

 Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06